Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
back

Konkurs wokalny im. Carla Loewe

W ciągu tysiącletnich dziejów Szczecina przewinęło się przez nasze miasto wielu muzyków - w tym kompozytorów. Niemcy, Polacy i przedstawiciele innych narodowości zatrzymywali się tu na krócej lub dłużej, pracowali na potrzeby dworu książęcego, tworzyli muzykę sakralną w poszczególnych parafiach, działali w instytucjach muzycznych lub związanych z muzyką (takich jak Dom Koncertowy, Teatr Miejski, Filharmonia czy Teatr Lalek „Pleciuga”). Niewątpliwie najważniejszą postacią, o największym dorobku i najlepiej znaną poza Szczecinem, pozostaje do dziś Johann Carl Gottfried Loewe – śpiewak, organista, dyrygent, a przede wszystkim twórca muzyki instrumentalnej i instrumentalno-wokalnej: oper, oratoriów, pieśni na głos z fortepianem…

Badacze epoki romantyzmu wymieniają go, obok Franza Schuberta i Roberta Schumanna, przede wszystkim ze względu na twórczość pieśniarską. Zwracają przy tym uwagę na cechę szczególną muzyki Carla Loewe – obecność w tych minietiudach aktorskich pierwiastka humoru, który znacznie rozszerza paletę barw emocjonalnych i możliwości interpretacyjnych romantycznej poezji, stanowiącej warstwę tekstową ballad i pieśni „Schuberta północy”.

Szczecinianie z każdym rokiem coraz lepiej poznają dzieło Carla Loewe – kompozytora po II wojnie światowej zapomnianego w mieście nad Odrą. w tym miejscu godzi się wspomnieć inną ważną postać w historii muzyki szczecińskiej – dr. Mikołaja Szczęsnego, który był gorącym propagatorem dorobku kantora od św. Jakuba i wielkim orędownikiem powrotu tej postaci do panteonu stolicy Pomorza Zachodniego. Monografia życia i twórczości Carla Loewe autorstwa M. Szczęsnego do dziś pozostaje jedyną całościową pracą w języku polskim poświęconą temu artyście. Dzięki takim działaniom, wśród których – mamy nadzieję – znajdzie się i nasz konkurs, Szczecin odzyskuje pamięć historyczną, a jednocześnie poprzez wykonywanie tej muzyki włącza się w europejską przestrzeń artystyczną, zajmując tym samym należne miejsce w uniwersum kultury.

dr Andrzej Wątorski
Kulturoznawca, konsultant konkursu

---

During the millennium of Szczecin, many musicians – including composers – passed through our city. Germans, Poles and representatives of other nationalities have stayed here for shorter or longer, they worked for the needs of the princely court, they created sacred music in individual parishes, they were active in musical institutions or related to music (such as Concert House, Municipal Theatre, Philharmonic or Puppet Theatre “Pleciuga”). Undoubtedly, the most important figure, with the greatest achievements and the best known outside of Szczecin, is still Johann Carl Gottfried Loewe – singer, organist, conductor, and above all the creator of instrumental and instrumental-vocal music: operas, oratorios, songs for voice and piano.

Researchers of the Romantic era mention him, alongside Franz Schubert and Robert Schumann, primarily for the sake of song writing. They draw attention to the special feature of Carl Loewe’s music – the presence in these mini-studios of the element of humour, which greatly expands the palette of emotional colours and interpretation possibilities of romantic poetry, which is a textual layer of ballads and songs of “Schubert of the North”.

Every year, Szczecin gets to know better the work of Carl Loewe – a composer after World War II forgotten in the city on the Oder. At this point, it is worth mentioning another important figure in the history of Szczecin’s music – dr. Mikołaj Szczęsny, who was an ardent advocate of the achievements of the cantor from Saint Jakub and a great advocate of returning this figure to the pantheon of the capital of Western Pomerania. The monograph of life and work of Carl Loewe by M. Szczęsny is still the only comprehensive work in Polish devoted to this artist. Thanks to such activities, among which – we hope – will be and our competition, Szczecin regains historical memory, and at the same time, through the performance of this music, joins the European artistic space, thus taking its rightful place in the cultural universe.

dr Andrzej Wątorski
Cultural expert, consultant of the competition

wszystkie aktualności / news o konkursie / about jury nagrody / awards regulamin / rules galeria / gallery skontaktuj się z nami / contact us