Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
O nas
A+ i A dla Akademii Sztuki w Szczecinie!
 
 
Najwyższą możliwą kategorię naukową A+ otrzymała Akademia Sztuki w Szczecinie w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki. W dyscyplinie sztuk muzycznych uczelnia również oceniona została bardzo dobrze, otrzymując po ponownej weryfikacji kategorię A.

Ocenie podlegały przede wszystkim: poziom naukowy lub artystyczny prowadzonej działalności naukowej, efekty finansowe badań naukowych i prac rozwojowych oraz wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki.

Zaprocentowało to, że w Akademii zatrudniani są czynni artyści, w sztukach wizualnych dbamy o łączenie dydaktyki z praktyką, o kontakt studentów z żywą sztuką – podkreśla prorektor ds. naukowo-artystycznych dr Mikołaj Iwański.

Komisja wysoko oceniła działalność artystyczną pracowników naukowych Akademii w dyscyplinie artystycznej sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki oraz liczne i istotne osiągnięcia, w tym komercyjne wdrożenia w gospodarce, projektów z zakresu sztuk wizualnych realizowanych w Centrum Przemysłów Kreatywnych. Znaczenie przy ocenie miały również realizowane przez Akademię międzynarodowe projekty naukowo-badawcze: TICASS 2017-2021 (Technologie Obrazowania w Komunikacji, Sztuce i Naukach Społecznych) i TPAAE (Sztuka i edukacja artystyczna w perspektywie transkulturowej). Były to działania oparte na międzyinstytucjonalnej współpracy jednostek akademickich oraz pozaakademickich z Polski, Kenii, Wielkiej Brytanii, Czech, RPA i Włoch. Eksperci kilkukrotnie podnosili ostateczną ocenę w poszczególnych kryteriach uwzględniając interdyscyplinarność prowadzonych działań.

Komisja także wysoko oceniła działalność artystyczną pracowników naukowych Akademii w dyscyplinie sztuk muzycznych. Między innymi działanie: „Budowanie marki «POLSKA» jako rezultat działalności dyrektorów artystycznych międzynarodowych festiwali muzycznych wpisuje się w strategię Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Także działanie Budowanie kapitału społecznego jako rezultat międzynarodowej działalności artystycznej dyrygentów chórów amatorskich eksperci uznali, za osiągnięcie międzynarodowe o istotnym znaczeniu dla beneficjentów, które służy budowaniu dobrych relacji różnych narodów. Uzyskane wyniki punktowe stanowiły podstawę do zaliczenia działalności naukowej Akademii Sztuki w Szczecinie w dyscyplinie sztuki muzyczne do kategorii naukowej A.

Gratuluję wydziałom muzycznym tego sukcesu – mówiła tuż po przyznaniu tej oceny dr hab. Mirosława Jarmołowicz Rektora Akademii Sztuki w Szczecinie – Wierzę, że ta ocena wpłynie na lepsze finansowanie Akademii i pozwoli muzykom na dalszy rozwój, skutkujący w przyszłości uzyskaniem najwyższej kategorii.

Wszystkie uczelnie wyższe w Polsce podlegały w ostatnim czasie ewaluacji. Ocena działalności w latach 2017 – 2021 przeprowadzana była przez Komisję Ewaluacji Nauki, która jest organem opiniodawczo-doradczym ministra ds. szkolnictwa wyższego i nauki. Wyniki ewaluacji mają fundamentalne znaczenie dla uczelni – od przyznanej kategorii naukowej zależą m.in.: finansowanie, uprawnienia do nadawania stopni i tytułów czy tworzenia nowych kierunków. Kategoria naukowa decyduje też o prestiżu i znaczeniu Akademii w środowisku naukowym i artystycznym.