Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Projekty
Akademia Sztuki w Szczecinie_PROJEKT KARIERA
 
 
Zadanie „Akademia Sztuki w Szczecinie_PROJEKT KARIERA” realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,  Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych (POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ1/18) na Zintegrowane Programy Uczelni w ramach ścieżki I.

okres realizacji: 01.08.2019 – 31.12.2022
Całkowite wydatki projektu:  2874656,15 zł, wkład własny:  89 882,91 zł
dofinansowanie: 2 784 773,24 zł

Krótki opis:
Akademia Sztuki w Szczecinie zrealizuje w okresie 1.08.2019 do 31.12.2022 kompleksowy projekt dla studentów Kolegium Sztuk Muzycznych i Kolegium Sztuk Wizualnych.

Głównym celem projektu jest zwiększenie efektywności kształcenia w Akademii Sztuki w Szczecinie oraz poprawa jakości zarządzania Uczelnią poprzez: poszerzenie oferty edukacyjnej pozwalającej na zdobycie kompetencji i kwalifikacji oraz praktycznych umiejętności oczekiwanych przez pracodawców dla 230 studentek/ów (206 K, 24 M), zwiększenie kompetencji dydaktycznych kadry, zwiększenie integracji systemów związanych z zarządzaniem uczelnią, podniesienie kompetencji i kwalifikacji kadry administracyjnej

Projekt zakłada wsparcie działań pozwalających rozwijać:

umiejętności studentów, na które popyt zgłaszają pracodawcy (zawodowe) oraz pozwalające na elastyczne dopasowanie do rynku pracy (tzw. miękkie), w szczególności w obszarach kluczowych z punktu widzenia rozwoju nowoczesnej gospodarki i społeczeństwa kraju;
dydaktyczne kompetencje nauczycieli akademickich;
kwalifikacje kadry administracyjnej.
 
Zadania dla studentów:

modyfikacja programów kształcenia i dostosowaniu ich do potrzeb społeczno- gospodarczych na poziomie krajowym i regionalnym, ukierunkowanych na wyposażenie ich w praktyczne umiejętności, głównie z branży kreatywnej i społecznej;
na Wydziale Grafiki i Wydziale Architektury Wnętrz zostanie utworzonych 7 nowych pracowni/laboratoriów, w tym: pracownia offsetu, pracownia projektowania interfejsów, pracownia projektowania mebla konceptualnego, laboratorium przestrzeni interaktywnej, pracownia filmu kreacyjnego, pracownia- podstawy projektowania dźwięku, pracownia transmediów i pracownia projektowania oświetlenia;
na Wydziale Wzornictwa powstanie nowa pracownia – projektowanie parametryczne;
na Wydziale Malarstwa nowym elementem w kształceniu będzie malarstwo
w środowisku technologii cyfrowych;
na Wydziale Edukacji Muzycznej, Wydziale Instrumentalnym i Wydziale Wokalnym nowymi elementami dydaktyki będą: nowe multimedia w specjalistycznej edukacji muzycznej, kształcenie przez sztukę (elementy arteterapii), psychofizjologia zawodu muzyka, odczytywanie dawnych zapisów nutowych oraz Akademia Wokalno-Aktorska.
 
działania podnoszące kompetencje zawodowe (szkolenia, kursy, warsztaty np. w zakresie modelowania 3D, z zakresu miedziorytu, projektowania usług, techniki plisowania), interpersonalne i w zakresie przedsiębiorczości. Studenci będą mogli wziąć również udział
w wyjazdach edukacyjnych do Holandii na największe w Europie wydarzenie designerskie Dutch Desig Week oraz na targi oświetlenia Light+Bulding (Niemcy)
 
wysokiej jakości programy stażowe zgodne z kierunkiem kształcenia dla studentów wydziałów: wzornictwa, grafiki i architektury wnętrz.
 
W wyniku realizowanych zadań co najmniej 20% studentów – absolwentów uczelni, którzy zostali objęci wsparciem w projekcie będzie kontynuowało kształcenie lub podejmie zatrudnienie w ciągu 6 m-cy od zakończenia kształcenia.