Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Jakość kształcenia
Ankietyzacja zajęć dydaktycznych 
Zarządzenie nr 85/2020 Rektora Akademii Sztuki w Szczecinie z dnia z 15 grudnia 2020 r. 
w sprawie wprowadzenia procedury ankietyzacji zajęć dydaktycznych w Akademii Sztuki w Szczecinie 
 
Na podstawie: 
 
- art. 128 ust. 4 i 5 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.-  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz 1668, z późn. zm), 
- Zarządzenia Rektora nr 71/2020 z dnia 29 października 2020 w sprawie zasad funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia 
zarządzam co następuje: 

§1. 

Wprowadza się procedurę ankietyzacji zajęć dydaktycznych stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§2. 

Uchyla się zarządzenie nr 22/2020 z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia procedury ankietyzacji zajęć dydaktycznych w Akademii Sztuki w Szczecinie. 
 
§3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 PROCEDURA ANKIETYZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

§1. ZASADY PROCESU ANKIETYZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

1. Ankietyzacja zajęć dydaktycznych to proces umożliwiający studentom oraz doktorantom dokonanie oceny nauczycieli akademickich w zakresie wypełnienia przez nich obowiązków związanych z kształceniem.

2. Ankietyzację zajęć dydaktycznych przeprowadza się w celu podjęcia, na podstawie wniosków z niej płynących, działań zmierzających do poprawy jakości kształcenia na Uczelni.

3. Ankietyzacja zajęć dydaktycznych składa się z następujących etapów:
 
-planowanie ankietyzacji,
-przeprowadzenie ankietyzacji i towarzyszących jej działań promocyjnych,
-sporządzenie sprawozdania z przeprowadzonej ankietyzacji.
 
4.Za realizację ankietyzacji zajęć dydaktycznych odpowiedzialny jest Dział Kształcenia.

5. Ankietyzacja przeprowadzana jest co najmniej raz w roku, najpóźniej w ostatnim miesiącu odbywania zajęć dydaktycznych w semestrze letnim danego roku akademickiego. W przypadku, gdy studenci ostatniego roku studiów kończą zajęcia w semestrze zimowym, ankietyzacja tych zajęć przeprowadzona jest najpóźniej w ostatnim miesiącu odbywania zajęć w semestrze zimowym.

6. Pracownicy zaangażowani w ankietyzację zajęć dydaktycznych zobowiązani są do zachowania poufności w zakresie ocen dokonanych przez studentów.
 

§2. PLANOWANIE ANKIETYZACJI
 

1. Dział Kształcenia sporządza plan ankietyzacji zajęć dydaktycznych w danym roku akademickim.

2. Plan ankietyzacji zawiera:

- Imiona i nazwiska nauczycieli akademickich zatrudnionych na Uczelni w danym roku akademickim z podziałem na dyscypliny/ wydziały,
- Liczby studentów uczęszczających na zajęcia poszczególnych nauczycieli akademickich,
- Terminy rozpoczęcia i zakończenia działań promocyjnych towarzyszących ankietyzacji,
- Terminy rozpoczęcia i zakończenia ankietyzacji.

3. Plan ankietyzacji zatwierdza Prorektor ds. Dydaktyki.
 

§3. PRZEPROWADZENIE ANKIETYZACJI
 

1. Ankietyzacja przeprowadzana jest w formie elektronicznej z użyciem systemu informatycznego.

2. Za przygotowanie i utrzymanie systemu informatycznego do przeprowadzenia ankietyzacji odpowiedzialny jest Dział Informatyczny.

3. W celu zachowania pełnej anonimowości studentów biorących udział w ankietyzacji zapewnia się odpowiednie środki bezpieczeństwa teleinformatycznego dotyczące przesyłania, przechowywania oraz analizy danych.

4. Udział studentów w ankietyzacji jest dobrowolny.

5. Student loguje się do ankiety przy pomocy specjalnie wygenerowanego adresu, który zostanie wysłany na akademicką pocztę mailową w formie linku. Każdy adres jest indywidualny i unikatowy dla każdego respondenta. Po wypełnieniu ankiet dany adres przedawnia się i nie będzie możliwości ponownego wypełnienia ankiety za jego pomocą.

6. Student wybiera z listy dostępnych nauczycieli akademickich osoby, które zamierza ocenić. Jeśli nie ma prowadzącego na liście, student sam dopisuje jego imię i nazwisko na dole strony. System w kolejnym kroku wygeneruje określoną liczbę ankiet, które student następnie uzupełni.

7. Każdy student ocenia zajęcia dydaktyczne z danego semestru/roku akademickiego przy zachowaniu zasady: jedną ankietą student ocenia jednego nauczyciela akademickiego.

8. Wzór ankiety stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

9. Jeśli student w zaplanowanym terminie nie dokona oceny zajęć przy pomocy wygenerowanego adresu system mu o tym przypomni.

10. Po zakończeniu ankietyzacji Dział Informatyczny przesyła wyniki ankiet w formie arkusza Excel do Działu Kształcenia w celu dalszego opracowania.


§4. PRZEPROWADZENIE DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH


1. Działania promocyjne towarzyszące przeprowadzeniu ankietyzacji podejmuje się w celu zapewnienia udziału jak największej liczby studentów w ankietyzacji.

2. Działania promocyjne przeprowadza Dział Kształcenia poprzez skierowanie do studentów informacji dotyczących ankietyzacji, podstawowe zasady ankietyzacji, sposób postępowania z opiniami wyrażonymi przez studentów.

3. W celu przeprowadzenia działań promocyjnych wykorzystuje się kanały promocyjne Uczelni, w szczególności: stronę internetową, media społecznościowe, adresy poczty elektronicznej studentów.

4. Działania promocyjne przeprowadzane są we współpracy z odpowiednimi działami administracji uczelni obsługującymi kanał promocji.§5. SPORZĄDZENIE SPRAWOZDANIA1. Na postawie odpowiedzi udzielonych przez studentów, którzy wzięli udział w ankietyzacji, Dział Kształcenia opracowuje sprawozdanie z przeprowadzenia ankietyzacji w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku akademickiego.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 zawiera:
 
- Podstawy prawne.
- Informacje ogólne.
- Procedurę przeprowadzenia ankietyzacji.
-Wyniki ankietyzacji w poszczególnych Dyscyplinach i Wydziałach.
- Opinie studentów na temat pracy dydaktycznej poszczególnych nauczycieli akademickich i prowadzonych przez nich zajęć.
 
3. Opinia studentów na temat pracy dydaktycznej nauczycieli akademickich formułowana jest poprzez obliczenie średniej arytmetycznej z odpowiedzi udzielonych na pytania zamknięte w formie liczbowej w przedziale od 1 do 5 oraz udzielonych odpowiedzi na pytania otwarte.

4. Sprawozdanie z przeprowadzenia ankietyzacji jest przedstawiane Rektorowi.

5. Obowiązek zapoznania się z treścią sprawozdania mają:
 
- Pełnomocnicy Dziekanów ds. Jakości Kształcenia.
- Dziekani.

6. Obowiązek zapoznania się z częścią sprawozdania mają:

- kierownik jednostki organizacyjnej w zakresie dotyczącym pracy dydaktycznej nauczycieli akademickich zatrudnionych w danej jednostce organizacyjnej,
- nauczyciel akademicki w zakresie oceny pracy dydaktycznej.

7. Jeżeli nauczyciela akademickiego oceniło mniej niż 30% studentów uprawnionych do wzięcia udziału w ankiecie lub uzyskał on średnią, o której mowa w par. 5 ust 3, równą lub mniejszą niż 3.0, ma on prawo przedstawić kierownikowi właściwej jednostki organizacyjnej pisemne stanowisko w odniesieniu do wyników ankiety w terminie 14 dni od zapoznania się z nimi.

8. W przypadku, gdy średnia, o której mowa w par. 5 ust. 3, jest równa lub mniejsza niż 3,0 lub odpowiedzi na pytania otwarte sugerują istotny problem w zakresie pracy dydaktycznej nauczyciela akademickiego, kierownik jednostki organizacyjnej, w której zatrudniony jest nauczyciel akademicki, jest zobowiązany ustalić z nim sposób poprawy jakości wykonywanych przez niego obowiązków dydaktycznych oraz może przeprowadzić hospitację zajęć zgodnie z procedurą obowiązującą w Uczelni.

9. Sprawozdanie z przeprowadzenia ankietyzacji zajęć dydaktycznych przechowywane jest przez Dział Kształcenia.


§6. WNIOSKI DOTYCZĄCE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA


1. Na podstawie sprawozdania z przeprowadzenia ankietyzacji zajęć dydaktycznych Pełnomocnicy Dziekanów ds. Jakości Kształcenia identyfikują w Uczelni sytuacje lub procesy wymagające działań korygujących lub zapobiegawczych.

2. Pełnomocnicy Dziekanów ds. Jakości Kształcenia wdrażają działania doskonalące zgodnie z obowiązującą w Uczelni procedurą doskonalenia Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia