Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
egzaminy wstępne - sztuki wizualne
architektura wnętrz - II rekrutacja
 
 
pliki do pobrania
Warunki przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego uzdolnienia artystyczne na I rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2021/2022 na kierunku Architektura wnętrz i przestrzeń wirtualna | II rekrutacja
 
I. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna dla kierunku Architektura wnętrz i przestrzeń wirtualna podjęła decyzję o modyfikacji warunków przeprowadzenia egzaminu – z uwagi na panującą sytuację epidemiczną oraz o przeprowadzeniu egzaminu wstępnego ONLINE – z wykorzystaniem narzędzi oraz platform cyfrowych.
 
II. Terminy:
I stopień: 9-15.09.2021 (do godziny 23.00) – przesyłanie prac przez kandydatów/kandydatki 16.09.2021 – obrady Komisji Egzaminacyjnej
II stopień: 16.09.2021 – prezentacja i portfolio, rozmowy z kandydatami/kami (TEAMS)
 
Wszystkie wyniki egzaminów dla I i II stopnia z liczbą uzyskanych punktów z poszczególnych elementów egzaminu wstępnego zostaną opublikowane po zakończeniu prac Komisji Egzaminacyjnych.
O szczegółach technicznych postępowania egzaminacyjnego oraz metody zgłoszeń, kandydaci/tki zostaną poinformowani drogą e-mailową.
 
WARUNKI EGZAMINU STUDIA I-go STOPNIA | II rekrutacja kierunek: Architektura wnętrz i przestrzeń wirtualna, specjalność: Architektura wnętrz i przestrzeń wirtualna

I. Egzamin ma charakter jednoetapowy.

II. Przesyłanie prac przez kandydatki/ów Termin: 15.09.2021 do godziny 23:00 Każdy z kandydatów powinien przesłać materiały cyfrowe do I etapu rekrutacji do dnia 15.09.2021 do godz. 23:00, na adres: rekrutacja_WAW@akademiasztuki.eu

Materiały powinny zawierać: A. Autoprezentację w formie filmu – maks. 5 min. (Uwaga! W filmie musi być kadr ukazujący dowód osobisty – strona ze zdjęciem – kandydata dla potwierdzenia tożsamości)*
 
Sugerowany zakres do opracowania filmu z autoprezentacją:
– przedstawienie swoje osoby – tj. np., przedstawienie dotychczasowego wykształcenia, zainteresowań, umiejętności itd.,
– przedstawienie przesłanek związanych z wyborem tego kierunku/specjalności (skąd takie zainteresowania?, jakie są refleksje związane z tym kierunkiem?, oczekiwania? itd.), – syntetyczne nawiązanie do przesłanych w „teczce” prac: skąd taki wybór?, jaka praca z przesłanych jest najlepsza i dlaczego?, czy z którąś z prac wiążą się szczególne emocje lub wydarzenie?, – jeśli w „teczce” pojawi się w model przestrzenny (makieta i jej zdjęcia) również kilka słów o nim, np.: nawiązanie do kompozycji modelu przestrzennego, przedstawienie wybranego tematu, przedstawienie techniki wykonania itd.
 
B. Folder z samodzielnie wykonanymi pracami, tzw. teczka (Prace należy zapisać w rozszerzeniu .jpg lub/i .png / Nazwa folderu z pracami według wzoru: AW_R1_Imię i Nazwisko / Folder powinien być finalnie skompresowany)* *wielkość materiału cyfrowego w całości (łącznie film + folder z pracami) powinna wynosić maks. 200 mb
 
Zakres prac do tzw. teczki: – obligatoryjnie: min. 5 prac malarskich, – obligatoryjnie: min. 10 prac rysunkowych, – dodatkowo – prace w innej technice*, – dodatkowo – z uwagi na brak egzaminu specjalistycznego – kandydat/kandydatka w swoich pracach może zaprezentować model przestrzenny (makietę) wykonany z papieru/tektury bazujący na wykorzystaniu prostych brył geometrycznych (np. sześcian, prostopadłościan, walec itd.) oraz sfotografować go w czterech widokach: – z boku, – z góry, – z perspektywy z lotu ptaka, – z perspektywy człowieka. Temat modelu przestrzennego oraz wielkość – dowolna. *Kandydat ma możliwość zaprezentowania swoich prac wykonanych także w innej technice związanych z wybranym kierunkiem, m. in. fotografia, grafika. Na podstawie prac kandydata odpowiednia komisja egzaminacyjna rozpoznaje predyspozycje kandydata, jego umiejętności artystyczne wymagane na tego typu studiach oraz decyduje o dopuszczeniu lub nie do następnego etapu egzaminu. Kandydatów nie obowiązuje znajomość historii sztuki.
 
Punktacja: Z poszczególnych elementów egzaminu, kandydat/ka może uzyskać do 50 punktów. Łączna maksymalna liczba punktów do uzyskania na egzaminie wynosi 100 punktów. Uwaga: Kandydat zalicza egzamin jeśli zdobędzie ponad 40% punktów z każdego elementu.
 
III. Obrady Komisji Egzaminacyjnej
 
Termin: 16.09.2021 9:00-15:00 – Obrady Komisji Egzaminacyjnej na podstawie przesłanych przez kandydatów/ki
materiałów I stopień – skład Komisji Egzaminacyjnej: dr Dominika Zawojska-Kuriata – przewodnicząca mgr Andrzej Pestka mgr Jakub Palka
15:00 – Przekazanie wyników przez Komisję Egzaminacyjną do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej
 
WARUNKI EGZAMINU STUDIA II-go STOPNIA | II rekrutacja kierunek: Architektura wnętrz i przestrzeń wirtualna, specjalność: Architektura wnętrz i przestrzeń wirtualna
 
I. Egzamin ma charakter jednoetapowy.
II. Prezentacja i portfolio, rozmowy z kandydatami/kami Termin: 16.09.2021 g. 10:00-15:00
 
Egzamin wstępny na studia II stopnia – prezentacja i portfolio, rozmowy z kandydatami/kami.
Ogólne ramy czasowe egzaminu wstępnego – 30 min./os., na które składa się: – 10 min. – prezentacja portfolio, – 10 min. – rozmowa z kandydatem/ką, – 10 min. – wystawienie punktacji, dyskusje komisji bez udziału kandydata/ki. Uwaga! Kandydat/ka powinien/na być gotowy/a do rozmowy 15 min. przed wyznaczoną godziną spotkania. Dodatkowo kandydat/ka wgrywa w zakładce PLIKI w pokoju na TEAMS o nazwie – ROZMOWA Z KANDYDATAMI/KAMI – WAW – II stopień – plik pdf z portfolio w wersji cyfrowej (wielkość materiału cyfrowego Portfolio w całości powinna wynosić maks. 100 mb.)
 
Lista z godzinami indywidualnego spotkania zostanie wysłana do kandydatów drogą e-mailową.
Punktacja: Z poszczególnych elementów egzaminu, kandydat/ka może uzyskać: – prezentacja – do 35 punktów, – portfolio – do 45 punktów.
 
Łączna maksymalna liczba punktów do uzyskania na egzaminie wynosi 80 punktów. Uwaga: Kandydat zalicza egzamin jeśli zdobędzie ponad 40% punktów z każdego elementu.
 
II stopień – skład Komisji Egzaminacyjnej: dr hab. Małgorzata Kopczyńska-Matusewicz, prof. AS – przewodnicząca dr hab. Andreas Guskos, prof. AS prof. dr hab. Józef Jurek
moderator TEAMS: Paweł Machomet (Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna)
 
Ewentualne pytania/uwagi dotyczące egzaminów rekrutacyjnych na Wydziale Architektury Wnętrz prosimy kierować na adres – rekrutacja_WAW@akademiasztuki.eu