Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
O nas
Centrum Przemysłów Kreatywnych
pl. Orła Białego 2 (wejście przez łącznik)
 
Centrum Przemysłów Kreatywnych powstało w budynku dawnego internatu szkół medycznych. Obiekt od momentu przejęcia przez Akademię Sztuki w Szczecinie nie był użytkowany ze względu na bardzo zły stan techniczny i sanitarny.

Sąsiadujący z zabytkowym Pałacem pod Globusem obiekt powstał w 1912 roku, po tym jak w 1890 roku pałac został zakupiony przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Do wybuchu II wojny światowej budynek był siedzibą tej firmy. Wojenne bombardowania przetrwał bez szwanku.

Po wojnie w Pałacu pod Globusem mieścił się Ośrodek Szkolenia Partyjnego. Od 1957 roku był siedzibą szkół medycznych, kształcono tu miedzy innymi pielęgniarki, położne i ratowników. Budynek na tyłach Pałacu pełnił wtedy funkcję internatu. W 2010 roku powstała Akademia Sztuki w Szczecinie - na swoją siedzibę otrzymała Pałac pod Globusem wraz z dawnym internatem. W 2015 roku uzyskaliśmy finanse na kompleksową modernizację budynku. W lutym ruszyły pierwsze prace, a już w grudniu otwieraliśmy Centrum.
Nazwa projektu
Akademia Zmienia Szczecin: Centrum Przemysłów Kreatywnych

Nazwa programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013
Oś priorytetowa 1. Gospodarka - Innowacje - Technologie
Działanie 1.2. Innowacje i transfer technologii
Poddziałanie 1.2.2. Infrastruktura B+R

Całkowity koszt projektu
18 251 878,90 zł w tym:
12 715 997,19 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
5 535 881, 71 zł ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne projektu)

Termin realizacji projektu
10 luty 2015 r. - 30 grudnia 2015 r.

Cele projektu
Główny cel projektu: wzrost liczby przedsiębiorstw prowadzących działalność badawczo – rozwojową w dziedzinie przemysłów kreatywnych (inteligentnych technologii kreacyjnych) na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Cele dodatkowe:
zwiększenie możliwości przedsiębiorców do prowadzenia badań i wprowadzania innowacji,
zapewnienie łatwiejszego dostępu do specjalistycznego sprzętu i infrastruktury badawczej,
wymiana dobrych praktyk oraz zapewnienie dostępu do wiedzy generowanej przez studentów i kadrę dydaktyczno – naukową uczelni,
poprawa warunków technicznych w jakich przedsiębiorcy, naukowcy i powiązane z nimi instytucje mogą skutecznie prowadzić ważne dla regionu prace rozwojowe i badania,
nawiązanie nowych form współpracy, gdzie uczelnia staje się miejscem realizacji projektów pobudzających innowacyjność przedsiębiorców branży kreatywnej.

Syntetyczny opis projektu
W ramach projektu przebudowano infrastrukturę budynku dawnego internatu przylegającego do Pałacu pod Globusem przy Placu Orła Białego 2 o pow. 2 663,76 m². W nowym budynku utworzono laboratoria: Laboratorium Realizacji (prototypowania), Laboratorium Technik Ceramicznych, Laboratorium Fashion Design, Laboratorium Virtual Design, Laboratorium Form Przestrzennych (1 i 2), Laboratorium Serigrafii, Laboratorium Cyfrowego Druku Prototypowego, Laboratorium Grafiki Bitowej i Wektorowej, Laboratorium Technologii Nagrań Dźwiękowych, Laboratorium Projektowe Architektury Wnętrz, Laboratorium Cyfrowego Modelowania 2D i 3D, Laboratorium Rejestracji Obrazu Filmowego, Laboratorium Edycji Obrazu i Dźwięku, Laboratorium Postprodukcji Filmowej. W ramach projektu powstała także infrastruktura pomocnicza: sale pracy dla laboratoriów, zaplecze materiałowo – technologiczne, magazyny, serwerownia, sala konferencyjna (z możliwością prowadzenia wideokonferencji), przestrzeń co-working, pokoje gościnne dla naukowców uczestniczących w projektach badawczych. W wyniku realizacji projektu uruchomiono 15 laboratoriów i dla ich potrzeb zakupiono aparaturę badawczą (257 szt.), wartości niematerialne i prawne (107 szt.), środki trwałe (1 113 szt.)

Rezultaty projektu
W rezultacie projekt do roku 2020 przyczyni się do osiągnięcia wskaźników związanych z utworzeniem nowych miejsc pracy (min. 2 etaty), wzrostu liczby przedsiębiorców korzystających z usług utworzonych laboratoriów (min. 130 przedsiębiorców), wzrostu liczby instytucji korzystających z zakupionej aparatury naukowo – badawczej (min. 10 instytucji).

Źródło finansowania projektu
Projekt pn. „Akademia Zmienia Szczecin: Centrum Przemysłów Kreatywnych” sfinansowano ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013 oraz ze środków dotacji celowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.