Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Szkoła doktorska
Dyrektor Szkoły Doktorskiej
prof. dr hab. Waldemar Wojciechowski
Rekrota Akademii Sztuki w Szczecinie, dnia 21. marca 2023 roku, zarządzeniem nr 15/2023 powołała prof. dr hab. Waldemara Wojciechowskiego na Dyrektora Szkoły Doktorskiej  w Akademii Sztuki w Szczecinie.
 
Kadencja Dyrektora Szkoły Doktorskiej trwa cztery lata.
 
Zgodnie z Regulaminem Szkoły Doktorskiej zadania Dyrektora obejmują w szczególności:
a) reprezentowanie Szkoły Doktorskiej na zewnątrz, w zakresie upoważnienia udzielonego przez Rektorę/Rektora;
b) ustalenie strategii rozwoju oraz zasad funkcjonowania Szkoły Doktorskiej w oparciu o strategię Uczelni;
c) opracowanie Regulaminu Szkoły Doktorskiej;
d) przygotowanie projektu zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej na kolejny rok akademicki wraz z propozycją limitu przyjęć;
e) powoływanie komisji rekrutacyjnych;
f) zatwierdzanie listy doktorant/ów oraz wydawanie decyzji administracyjnych w przypadku odmowy przyjęcia kandydatki/a;
g) organizowanie i nadzór nad prowadzeniem opieki promotorskiej;
h) opracowanie programu kształcenia i sprawowanie nadzoru nad jego realizacją;
i) zatwierdzanie IPB doktorant i doktorantów;
j) opracowanie planów studiów i planów zajęć, zgodnie z programem kształcenia;
k) współpraca z dziekanami i prodziekanami w zakresie realizacji badań, odbywanych staży, zajęć dydaktycznych dla doktorantów i praktyk dydaktycznych realizowanych przez doktorantów;
l) monitorowanie jakości kształcenia w Szkole Doktorskiej;
m) organizowanie i nadzór nad procesem przeprowadzania ocen semestralnych i śródokresowych;
n) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach doktorantów;
o) przygotowanie Szkoły Doktorskiej do ewaluacji;
p) współpraca z organami Samorządu Doktorantów;
q) przygotowanie rocznego sprawozdania z działalności Szkoły Doktorskiej;
r) współpraca z przewodniczącymi rad dyscyplin i Radą Szkoły Doktorskiej w sprawach funkcjonowania Szkoły Doktorskiej;
s) wydawanie wewnętrznych aktów prawnych związanych z działalnością Szkoły Doktorskiej;
t) zarządzanie budżetem Szkoły Doktorskiej.