Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Jakość kształcenia
Dziekan
Obowiązki Dziekana w zakresie projektowania programów studiów.
Zgodnie ze Statutem Akademii Sztuki §60e za bieżącą pracę Wydziału odpowiada Dziekan. W zakres
jego kompetencji wchodzi wiele czynności, które mają kluczowe znaczenie dla realizacji polityki
jakości na poszczególnych kierunkach, w tym:
 • sprawowanie nadzoru nad działalnością jednostek organizacyjnych Wydziału,
 • ustalanie szczegółowego planu zajęć,
 • dokonywanie rozdziału zajęć dydaktycznych między jednostki organizacyjne wydziału,
 • opracowanie i analiza zakresu czynności podległych pracowników i pracownic,
 • występowanie z wnioskami w sprawach polityki kadrowej.
Ponadto obowiązujący w Uczelni Regulamin Organizacyjny nakłada w §14 na Dziekana szereg innych
obowiązków związanych z polityką jakości. Należą do nich:
 • nadzór, tworzenie i realizacja programów studiów I i II stopnia 
 • zapewnienie prawidłowej organizacji toku studiów na wydziale,
 • nadzór nad prawidłową realizacją systemu kształcenia w obrębie Polskich Ram Kwalifikacji na studiach I i II stopnia prowadzonych na Wydziale,
 • odpowiedzialność za przygotowanie i realizację procedur akredytacyjnych,
 • dbałość o rozwój naukowy nauczycieli i nauczycielek akademickich,
 • dokonywanie oceny okresowej pracowników i pracownic Wydziału niebędących nauczycielami akademickimi.