Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Wydział Edukacji Muzycznej
Edukacja Muzyczna - w świecie zagrożonych wartości
 monografia współautorstwa dr Alicji Deleckiej Bury
Edukacja muzyczna
w świecie zagrożonych wartości
pod redakcją naukową:
H. Tomaszek-Plewy, A. Golemy, M. Szymańskiej

Wydawnictwo Akademii Muzycznej
im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
Wrocław 2020,
ISBN 978-83-65473-27-1
Artykuł autorstwa dr Alicji Deleckiej-Bury - Ustawiczne dążenie do podnoszenia jakości kształcenia nauczycieli na przykładzie działalności Wydziału Edukacji Muzycznej Akademii Sztuki w Szczecinie zawiera refleksje dotyczące nieustannej ewaluacji procesu kształcenia dokonywanego przez pracowników instytucji kształcących nauczycieli.
 
Monografia naukowa z serii: Edukacja Muzyczna – Idee, Tendencje, Dążenia tom 2
pod tytułem: Edukacja muzyczna w świecie zagrożonych wartości pod red. H. Tomaszek-Plewy, A. Golemy, M. Szymańskiej

Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Wrocław 2020, ISBN 978-83-65473-27-1

Monografia składa się z dwóch części:
I Idee i wartości w kontekście przeszłości, teraźniejszości i przyszłości polskie edukacji muzycznej
II W poszukiwaniu nowych inspiracji i obszarów działań na rzecz edukacji muzycznej

Tekst dr Alicji Deleckiej-Bury otwiera część II. Artykuł: Ustawiczne dążenie do podnoszenia jakości kształcenia nauczycieli na przykładzie działalności Wydziału Edukacji Muzycznej Akademii Sztuki w Szczecinie zawiera refleksje dotyczące nieustannej ewaluacji procesu kształcenia dokonywanego przez pracowników instytucji kształcących nauczycieli, którzy obserwując zmiany zachodzące w kulturze, przystosowują go do zmian na rynku pracy i do potrzeb samych kandydatów na studentów. W artykule autorka przedstawia programy kształcenia na studiach I i II stopnia na Wydziale Edukacji Muzycznej Akademii Sztuki w Szczecinie oraz ich modyfikacje, które są determinowane potrzebą podwyższania jakości w kształceniu nauczycieli szkół powszechnych i muzycznych. Opisuje formę rozwiązania praktyk i skorelowanych z nią zajęć metodyki edukacji muzycznej, nowe przedmioty w grupie przedmiotów fakultatywnych, a także projekty i propozycje warsztatów dla studentów. Omawia również propozycje dokształcania nauczycieli obu typów szkół, powszechnych i muzycznych w formie warsztatów metodycznych i studiów podyplomowych. Podkreśla, że istnieje pilna potrzeba kształcenia przewodników po współczesnej kulturze, tzw. refleksyjnych praktyków, którzy stosując nieustanny namysł nad swoją pracą, podnoszą jej jakość.

Cieszymy się, że nasz wypracowany sposób kształcenia przyszłych nauczycieli został uznany za warty upowszechnienia.