Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
egzaminy wstępne - sztuki wizualne
grafika - II rekrutacja
 
 
pliki do pobrania
Warunki przeprowadzenia II egzaminu sprawdzającego uzdolnienia artystyczne na I rok studiów drugiego stopnia w roku akademickim 2021/2022
 
§ 1
W związku z zagrożeniem epidemicznym Komisja Rekrutacyjna dla kierunku grafika podjęła decyzję o przeprowadzeniu egzaminu wstępnego za pośrednictwem narzędzi elektronicznych przy jednoczesnej modyfikacji warunków jego przeprowadzenia.
 
§ 2
Terminy:
19.07.2021- 07.09.2021 (godz. 15.00!) - elektroniczna rekrutacja kandydatów
13.09.2021 - przesyłanie prac drogą elektroniczną do godz. 24:00
 
Wyniki egzaminu II rekrutacji na II stopień z liczbą uzyskanych punktów z poszczególnych elementów egzaminu wstępnego zostaną publikowane po zakończeniu prac Komisji Egzaminacyjnych
 
20-24 września 2021 - składanie dokumentów
 
O szczegółach technicznych postępowania egzaminacyjnego oraz metody zgłoszeń, kandydaci zostaną poinformowani drogą mailową po zakończeniu elektronicznej rekrutacji kandydatów.
 
§ 3
1. WARUNKI EGZAMINU II REKRUTACJI NA STUDIA II STOPNIA:
Kierunek: grafika, specjalność: grafika artystyczna / projektowa
Egzamin ma charakter jednoetapowy i składa się z dwóch elementów:
 
Element I:
Przegląd portfolio kandydata
Kandydat przystępujący do egzaminu prezentuje cyfrowe wersje prac związanych z wybranym kierunkiem i pokrewnych, zebranych w postaci jednego pliku pdf. Do teczki można dołączyć cyfrowy zapis praktycznej pracy licencjackiej z zakresu sztuk plastycznych.
W przypadku dodania pracy w formie wideo, należy umieścić w portfolio statyczny kadr
z filmu wraz z aktywnym linkiem do pracy znajdującej się na serwisie streamingowym
(np.: youtube, vimeo).
Jeden link musi odnosić się do jednej pracy. Film umieszczony na serwisie musi być opisany imieniem i nazwiskiem autora.
 
Łączna ilość prac nie może przekraczać 25 sztuk. Prace należy przygotować w jednym pliku PDF (o rozmiarze nieprzekraczającym 100 MB) według poniższej specyfikacji.
W pliku należy dołączyć jako pierwszą stronę spis prac i ich opis, przygotowany według szablonu podanego w specyfikacji:
 
Specyfikacja pliku portfolio
Format pliku: .pdf
Maksymalny rozmiar pliku: 100 MB
Nazwa pliku: imię_nazwisko_specjalność (np. jan_kowalski_projektowa)
 
Spis prac zamieszczony na pierwszej stronie portfolio:
Opis pracy: tytuł/technika/rozmiar oryginalny/rok powstania
(np.: maki/farby olejne/100x500mm/2021r.)
W celu przygotowania pliku PDF z oddzielnych plików można skorzystać z narzędzia dostępnego pod adresem: https://combinepdf.com/

Element II:
Autoprezentacja w formie wideo
Krótka forma wideo o charakterze autoprezentacji musi zawierać się w czasie 3-5 minut (180-300 sekund) oraz mieścić w sobie następujące elementy:
• W celu weryfikacji - ujęcie twarzy kandydata oraz okazanie dowodu osobistego (strony ze zdjęciem) oraz przedstawienie się
• Przedstawienie wykształcenia, zainteresowań, hobby itp. kandydata
• Uzasadnienie wyboru kierunku/specjalności - oczekiwań, wyobrażeń, intencji itp.
• Opis wybranych dzieł z portfolio kandydata (prezentacja wybranych prac wraz z ich rozszerzoną analizą – użytych technik, narzędzi, inspiracji, kwestii kompozycyjnych, kolorystycznych i innych)
 
Autoprezentacja musi spełniać poniższe wymogi techniczne:
Specyfikacja pliku autoprezentacji wideo:
Układ poziomy filmu
Minimalna rozdzielczość: 1080x720 pikseli
Format pliku: MPEG-4 (.mp4)
Maksymalny rozmiar pliku: 1 GB (1024 MB)
Wideo nie może przekraczać wyznaczonego czasu: 3-5 min
 
Punktacja:
ELEMENT I portfolio do 45 pkt
ELEMENT II autoprezentacja wideo do 35 pkt.
Łączna maksymalna liczba punktów do uzyskania na egzaminie wynosi 80 punktów.
 
Uwaga:
Kandydat zalicza egzamin jeśli zdobędzie ponad 40% punktów możliwych do zdobycia
 
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Nadesłane materiały nie spełniające określonych wyżej wymagań oraz niezgodne ze wskazaną specyfikacją nie będą rozpatrywane przez Komisje Egzaminacyjne.
 
Przystąpienie do egzaminu jest jednoznaczne z oświadczeniem przez Kandydata, że jest autorem prezentowanych prac, udostępnionych materiałów oraz, że nie naruszają one żadnych praw osób trzecich.
Zebrane dane służą wyłącznie w celach rekrutacyjnych i po zakończeniu procedury zostaną komisyjnie usunięte, tj. z pierwszym dniem roku akademickiego 2021/2022.
 
Wszelkie problemy techniczne można zgłaszać pod adresem: grafika@akademiasztuki.eu