Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Jakość kształcenia
Harmonogram zatwierdzania programów studiów 
 
 
  1. Do 16 kwietnia Kierunkowe Rady Programowe przesyłają plany studiów do Działu Kształcenia w celu weryfikacji.
  2. Do 30 kwietnia Rady Wydziałów zatwierdzają programy studiów. 
  3. Do 10 maja Wydziały przesyłają do Działu Kształcenia informację na temat interdyscyplinarnego bloku przedmiotów do wyboru, zawierającą: nazwy przedmiotów, ich wymiar godzinowy oraz punktację ECTS, z podziałem na poziomy oraz semestry studiów. 
  4. Do 14 maja Dział Kształcenia sporządza plan interdyscyplinarnego bloku przedmiotów do wyboru.  
  5. 15 czerwca Senat Akademii Sztuki w Szczecinie zatwierdza programy studiów.
  6. Do 20 września Kierunkowe Rady Programowe przesyłają komplet sylabusów do Działu Kształcenia.