Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Jakość kształcenia
Hospitacja zajęć dydaktycznych 
Zarządzenie Rektora AS nr 83/2020 z dnia 15 grudnia 2020 r. 
w sprawie wprowadzenia procedury hospitacji zajęć dydaktycznych w Akademii Sztuki w Szczecinie

Na podstawie:

- art. 128 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668, z późn. zm.),
- Zarządzenie Rektora nr 71/2020 z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia.

zarządza się co następuje:

§1.

Wprowadza się procedurę hospitacji zajęć dydaktycznych stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2.

Traci moc Zarządzenie Rektora nr 57/2019 z dnia 21 listopada 2019 r.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
  PROCEDURA HOSPITACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

§1.

1. Hospitacja zajęć dydaktycznych ma na celu podnoszenie i utrzymywanie ich wysokiej jakości oraz dbałość o rozwój dydaktyczny nauczycieli akademickich.
 
2.Przedmiotem hospitacji jest obserwacja, analiza i doskonalenie procesu nauczania: sposobu, form i metod prowadzenia zajęć przez nauczycieli akademickich.

§2.

1.Obowiązkowa hospitacja zajęć dydaktycznych przeprowadzana jest w przypadku:

a. uzyskania przez nauczyciela oceny negatywnej z ankietyzacji zajęć dydaktycznych,

b. uzyskania przez nauczyciela oceny negatywnej lub niskiej (3-2 wg załącznika 1) z hospitacji w poprzednim roku akademickim,

c. złożenia przez studenta/grupę studentów oficjalnej skargi na nauczyciela akademickiego,

d. kontroli wdrażania zmian programowych.

2. W uzasadnionych przypadkach Dziekan Wydziału lub kierownik katedry/samodzielnego zakładu poza strukturą katedry, może podjąć decyzję o dodatkowej hospitacji zajęć dydaktycznych prowadzonych przez danego nauczyciela akademickiego.

§3.

1. Za organizację i przeprowadzenie hospitacji odpowiada kierownik katedry. W przypadku samodzielnego zakładu poza strukturą katedry, za proces hospitacji odpowiada jego kierownik.

2. Hospitacji dokonuje kierownik katedry/ zakładu lub wyznaczony przez niego nauczyciel akademicki posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego.

3. Kierownik katedry/ zakładu sporządza na początku roku akademickiego, w terminie do 15 listopada, plan hospitacji na cały rok akademicki.

4. Dziekan Wydziału zatwierdza plany hospitacji na Wydziale.

§4.

1. Hospitacja jest zapowiedziana i odbywa się w terminie ustalonym w porozumieniu z hospitowanym nauczycielem, w dowolnym terminie zajęć danego semestru.

2. Hospitacja zajęć trwa minimum 45 minut.

3. Po przeprowadzeniu hospitacji przeprowadzający sporządza w ciągu 7 dni protokół zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do niniejszej procedury oraz przekazuje kierownikowi katedry.

4. Hospitowany nauczyciel akademicki potwierdza podpisem zapoznanie się z przedstawionym mu protokołem. W przypadku, gdy nauczyciel nie zgadza się z treścią protokołu, może on złożyć w ciągu 7 dni odwołanie do Dziekana Wydziału z uzasadnioną prośbą o komisyjne powtórzenie hospitacji. Skład komisji ustala Dziekan Wydziału.

5. Protokoły z hospitacji zajęć są poufne. Dostęp do nich ma Dziekan Wydziału, Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia oraz bezpośredni przełożony hospitowanego nauczyciela.

6. Wyniki z hospitacji zajęć mogą być brane pod uwagę przy okresowej ocenie nauczyciela akademickiego, przy jego awansowaniu oraz przy obsadzie zajęć dydaktycznych.

7. Oryginały protokołów przekazywane są do działu kadr i przechowywane w teczkach osobowych. Wyniki hospitacji w wersji elektronicznej dostępne są jak w ust. 5.

§5.

1. Nauczyciel akademicki, który otrzymał niską ocenę z prowadzonych zajęć dydaktycznych, jest zobowiązany w ciągu 14 dni, po zapoznaniu się z protokołem, przedstawić w formie pisemnej koncepcje działań naprawczych.

2. Nauczyciel akademicki, który nie złożył odwołania, ani koncepcji działań naprawczych może być pozbawiony przydziału hospitowanych zajęć w kolejnym semestrze.§6.

1. Kierownik katedry/zakładu, w terminie do 31 października, sporządza sprawozdanie z przeprowadzonych hospitacji w ubiegłym roku akademickim i przekazuje je Dziekanowi Wydziału.

2. Dziekan Wydziału, w terminie do 31 stycznia, opracowuje sprawozdanie zbiorcze z hospitacji przeprowadzonych na Wydziale, które przekazuje Rektorowi.

§7.

1. Terminy obowiązujące w procesie hospitacji zajęć dydaktycznych są ujęte w załączniku nr 2 do niniejszej procedury.