Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Kształcenie
Indywidualny Plan Badawczy
według Regulaminu Szkoły Doktorskiej
 
Doktoranta/Doktorant w uzgodnieniu z promotorą/em lub promotorami, opracowuje indywidualny plan badawczy zawierający w szczególności:
a) temat pracy badawczej;
b) opis planowanych metod badawczych;
c) spodziewane efekty;
d) harmonogram prac służących realizacji pracy badawczej w tym planowane upublicznienia (wystawy, publikacje, konferencje itp.);
e) termin złożenia rozprawy doktorskiej.

Wzór formularza IPB określa Dyrektora/Dyrektor.

Realizacja IPB podlega ocenie śródokresowej.

Doktoranta/Doktorant może realizować badania w każdej jednostce Akademii Sztuki w Szczecinie, przy czym praca doktorska powstaje w pracowni/klasie promotory/a. Jeżeli promotora/promotor nie jest pracownikiem Akademii Sztuki w Szczecinie, Rektora/Rektor może powierzyć jej/mu prowadzenie pracowni gościnnej, w której doktoranta/doktorant realizuje badania.

Doktoranta/Doktorant zobowiązana/y jest złożyć Dyrektorze/owi ostateczną wersję IPB nie później niż w terminie dwunastu miesięcy od rozpoczęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej. Składany IPB musi być zaakceptowany przez:
a) Promotorę/a;
b) Promotorę/a pomocniczą/ego – o ile została powołana / został powołany;
 
W trakcie realizacji IPB w uzasadnionych przypadkach doktorantka/doktorant za zgodą promotory/a, może złożyć propozycję zmiany w IPB.