Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Niezbędnik studenta
informacja dla studentów-cudzoziemców
dotycząca ubezpieczenia zdrowotnego
 
I. Informacja dla Obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej (UE) i / lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA):

Aby korzystać z bezpłatnej opieki zdrowotnej na terenie Polski Student – Obywatel ww państw musi posiadać:

1. Prawo do bezpłatnego leczenia na terytorium Polski potwierdza karta EKUZ – czyli Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego.

2. Cudzoziemcy obywatele UE i EFTA powinni wyrobić kartę w kraju pochodzenia przed przyjazdem na studia do Polski.

II. Informacja dla Obywateli innych państw niż państwa Unii Europejskiej (UE) i państwa Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA):

Aby korzystać z bezpłatnej opieki zdrowotnej na terenie Polski Student – Obywatel ww państw musi posiadać:

1. Polisę ubezpieczenia zdrowotnego pokrywająca koszty leczenia w okresie kształcenia w Polsce

lub

2. Umowę dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego zawartą z Narodowym Funduszem Zdrowia  
    (NFZ).

·       W celu podpisania umowy dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego należy udać się do oddziału NFZ właściwego dla miejsca zamieszkania.

Oddziałem właściwym dla cudzoziemców mieszkających w Szczecinie jest Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą przy ul. Arkońskiej 45, 71-470 Szczecin.

( Ważne !!! – przed wizytą w NFZ należy - w Dziale Spraw Studenckich Akademii Sztuki w Szczecinie, pobrać zaświadczenie o statusie studenta, w celu przedłożenia w Oddziale NFZ.

Zaświadczenie wydawane jest w terminie 7 dni od dnia  ustnego zgłoszenia lub złożenia pisemnego wniosku o wydanie zaświadczenia ).


3. Studenci, którzy zawarli umowę dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego z Narodowym Funduszem Zdrowia, zobowiązani są najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy, udać się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w którym wypełnią deklarację ZUS ZZA - Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego. Po złożeniu deklaracji student otrzymuje w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych druk ZUS DRA – Deklarację Rozliczeniową oraz informację o indywidualnym numerze rachunku do rozliczeń z  ZUS.

·       W celu zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego należy udać się do Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) :

Ø  ZUS przy ul. Matejki 22, 70-530 Szczecin

lub

Ø  ZUS przy ul. Andre Citroena 2, 70-769 Szczecin (Prawobrzeże).

UWAGA !!!

Po dokonaniu powyższych czynności i otrzymaniu powyższych dokumentów (Umowa o dobrowolnym ubezpieczeniu zdrowotnym z NFZ, Deklaracja ZUS DRA, informacja o rachunku do rozliczeń z ZUS), należy udać się wraz z wymienionymi dokumentami do Działu Spraw Pracowniczych Akademii Sztuki w Szczecinie (II piętro, pok. 203), aby Uczelnia mogła co miesiąc przekazywać do ZUS kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne studenta.