Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Przydatne informacje
informacje ogólne
 co warto wiedzieć o ppk
jak działa ppk
pliki do pobrania
Z dniem 1 stycznia 2021r. jednostki sektora finansów publicznych, w tym publiczne uczelnie wyższe, zostały objęte obowiązkiem wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). Instytucją finansową zarządzającą PPK na podstawie porozumienia zawartego z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w naszej uczelni, zostało:
PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA.
 
Celem powstania PPK jest wprowadzenie nowego, dobrowolnego i długoterminowego systemu oszczędzania i gromadzenia środków finansowych na przyszłą emeryturę. System jest tworzony i współfinansowany zarówno przez pracowników (składka podstawowa 2%), pracodawcy (składka podstawowa 1,5%), jak i państwo. Wpłaty pracownika oraz pracodawcy są naliczane procentowo od wysokości wynagrodzenia pracownika. Rachunek pracownika, prowadzony w ramach PPK, będzie także, po spełnieniu ustawowych warunków, zasilany wpłatą powitalną (250 zł) i dopłatami rocznymi (240 zł) z Budżetu Państwa.
 
W programie PPK dobrowolnie uczestniczą osoby podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu, tj.:
 
a) pracownicy zatrudnieni w ramach stosunku pracy,
b) osoby fizyczne, które ukończyły 18. rok życia, wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.
 
1. Do programu zostaną zapisani automatycznie wszyscy pracownicy w wieku od 18 do 55 lat, zatrudnieni na dzień 26.03.2021r., o ile nie złożą w Dziale Spraw Pracowniczych oświadczenia o rezygnacji. Rezygnacja musi być złożona w formie pisemnej na podstawie załączonej deklaracji.
 
Możliwe są dwie opcje rezygnacji: jeszcze przed zawarciem umowy o prowadzenie oraz już po jej zawarciu. W pierwszym przypadku pracownik nie staje się uczestnikiem PPK, jego nazwisko nie figuruje na liście, będącej załącznikiem do umowy o prowadzenie. W drugim przypadku, jeśli deklaracja rezygnacji zostanie złożona już po zawarciu umowy o prowadzenie, pracownik nie przestaje być uczestnikiem PPK, ale na jego konto nie trafiają już żadne wpłaty. Od miesiąca, w którym złożył rezygnację przestaje się dokonywać za niego wpłat do PPK. Deklaracja musi być złożona na piśmie i zawierać własnoręczny podpis pracownika (złożona bezpośrednio a nie mailowo).
 
2. Pracownicy, którzy w dniu zawierania umowy o prowadzenie PPK mają ukończony 55. rok życia, a nie ukończyli 70 lat przystępują do PPK na zasadach dobrowolnych, o ile złożą w Dziale Spraw Pracowniczych wniosek o uczestnictwo w PPK.

3. Każdy pracownik zapisany do PPK ma możliwość odprowadzania wpłaty dodatkowej, o ile złoży druk deklaracji w Dziale Spraw Pracowniczych.

4. Pracownik, którego łączne wynagrodzenie osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza kwoty odpowiadającej 120% aktualnego minimalnego wynagrodzenia (tj. 2.800,- zł w roku 2021) może odprowadzać składkę podstawową w niższej wysokości, o ile złoży druk deklaracji w Dziale Spraw Pracowniczych.

Aby przybliżyć Państwu istotę i zasady PPK, zachęcamy do zapoznania się z informacjami zawartymi na stronie internetowej prowadzonej przez PFR Portal PPK Sp. z o.o. (https://www.mojeppk.pl). 
 
 Ulotka informacyjna do pobrania w bocznym menu.