Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Wydział Instrumentalny
IX Majowy Konkurs Gitarowy
 
IX Majowy Konkurs Gitarowy
Akademia Sztuki w Szczecinie
 
zgłoszenia należy przesyłać do 31 maja 2024 na adres:
pliki do pobrania
Zapraszamy na kolejną wirtualną edycję Majowego Konkursu Gitarowego.
Konkurs skierowany jest do młodych adeptów klasy gitary szkół muzycznych I i II stopnia, którzy w przyszłości chcieliby zgłębiać świat gitary klasycznej i kontynuować naukę na Akademii Sztuki. 
 
Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem konkursu i przesyłania zgłoszeń (karta zgłoszenia do pobrania).
 
Regulamin

I.  POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Majowy Konkurs Gitarowy, zwany dalej „Konkursem”. 
2. Organizatorem Konkursu jest Akademia Sztuki w Szczecinie, zwana dalej „Organizatorem”.
3. Nagrania uczestników będą przyjmowane do końca maja 2024 roku, ogłoszenie wyników nastąpi 6.06.2024 roku.
4. Nadzór nad programowym i artystycznym kształtem Konkursu pełnić będzie Komisja Konkursowa.

II. Cele Konkursu
1. Propagowanie i popularyzacja muzyki gitarowej wśród dzieci i młodzieży szkół muzycznych I i II stopnia, studentów i osób dorosłych.
2. Doskonalenie umiejętności wykonawczych i interpretacyjnych wśród dzieci i młodzieży szkół muzycznych I i II stopnia, studentów i osób dorosłych.

III. Warunki uczestnictwa w Konkursie
1. Konkurs jest imprezą o zasięgu międzynarodowym dla uczniów szkół muzycznych I i II stopnia oraz osób dorosłych, z wyjątkiem studentów i absolwentów klas gitary kierunku instrumentalistyka.
2. Zgłoszenie odbywa się poprzez przesłanie na adres mailowy Organizatora: majowykonkursgitarowy@akademiasztuki.eu karty uczestnictwa podpisanej przez zgłaszającego, a w przypadku osób do 16 roku życia podpisanej przez rodzica/opiekuna prawnego zgłaszającego oraz prezentacji w formie pliku audio-wideo z zapisem nie przekraczającym dziesięciu minut, na podstawie której zostaną wyłonieni laureaci konkursu.
3. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest wyrażenie przez Uczestnika zgody na wyszczególnione w Karcie uczestnictwa: 
1)  przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika w celach organizacji, przeprowadzenia i rejestracji Konkursu oraz udostępnienia informacji o jego wynikach, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych,
2)  wykorzystanie wizerunku Uczestnika przez Organizatora 
3)  oraz korzystanie przez Organizatora z autorskiego wykonania Uczestnika.
4.  Kompletne  zgłoszenia  należy  przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2024 r.
5.  Uczestnicy zostaną poinformowani mailowo o przyjęciu zgłoszenia.
6.  Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne i dobrowolne.

IV.  Prezentacja
1. Przedmiotem oceny w Konkursie jest przygotowana przez Uczestnika prezentacja dowolnego  programu w formie nagrania audio-wideo, nie przekraczająca 10 minut.
2. Prezentowany program oceniany będzie przez Komisję Konkursową , na podstawie poniższych kryteriów:
1) oryginalność i trafność interpretacji,
2) ogólny wyraz artystyczny.
Wytyczne dotyczące nagrania audio-wideo:
1)  Film ma stanowić jeden niepodzielny plik (bez zastosowania edycji cyfrowej, zarówno w warstwie obrazu jak i dźwiękowej)
2) Na filmie musi być widoczna cała sylwetka wykonawcy
3) Opis nagrania musi obejmować: imię i nazwisko wykonawcy, klasę oraz nazwę szkoły, imię i nazwisko kompozytora oraz dokładny tytuł prezentowanej kompozycji
4) Nagranie powinno być wykonane w  jakość HD (nagrania, w których jakość nie pozwoli na rzetelną ocenę mogą zostać odrzucone)
5) Nagranie musi zostać zamieszczone na serwisie YouTube             
(Link należy przesłać wraz z kartą zgłoszenia).

V. Komisja Konkursowa
1. Oceny prezentacji dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.
2. W skład Komisji Konkursowej wchodzą: dr hab. Kornela Arwicz-Sienicka, prof AS. (przewodnicząca Komisji), oraz dwóch wskazanych przez Organizatorów członków komisji.
3. Podstawą do udziału w formułowaniu werdyktu jest wysłuchanie zakwalifikowanych uczestników Konkursu przez wszystkich członków Komisji Konkursowej.
4. Ostateczny werdykt jest ustalany w drodze wspólnej dyskusji członków Komisji Konkursowej.
6. W przypadku równego podziału głosów, rozstrzyga głos Przewodniczącej Komisji Konkursowej.
7. Prace Komisji Konkursowej są niejawne.
8. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

VI.  Nagrody
1. Komisja Konkursowa przyzna nagrody rzeczowe dla Laureatów Konkursu,
2. Każdy z uczestników otrzyma dyplom uczestnictwa.

VII.  Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej akademiasztuki.eu
2. W sprawach wątpliwości związanych z interpretacją postanowień Regulaminu rozstrzyga Organizator. Rozstrzygnięcia Organizatora są wiążące dla Uczestników.