Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Praca na Akademii
Kierowniczka/Kierownik Działu Spraw Studenckich
 
 
Zakres obowiązków:

• Kierowanie całością prac Działu Spraw Studenckich zgodnie z przepisami wynikającymi z ustawy Prawo  o szkolnictwie wyższym i nauce oraz przepisami wewnętrznymi Uczelni,
• Organizowanie, koordynowanie i nadzór spraw związanych z realizacją zadań Działu Spraw Studenckich, • Sporządzanie sprawozdań GUS, POL-on, zestawień, informacji dotyczących toku studiów i innych  danych dotyczących studentów,
• Prowadzenie całości spraw związanych ze świadczeniami stypendialnymi, kredytami studenckimi oraz  ubezpieczeniem zdrowotnym studentów,
• Przygotowywanie aktów prawnych dotyczących spraw studenckich w Akademii Sztuki w Szczecinie, • Przygotowywanie dokumentów finansowych związanych z realizacją zadań przez Dział Spraw  Studenckich,
• Przygotowanie, koordynacja i realizacja procesu rekrutacyjnego do Akademii Sztuki w Szczecinie, • Organizacja pracy zespołu Działu Spraw Studenckich  

Wymagania:

• Wykształcenie wyższe,
• Min. 6 letni staż pracy,
• Znajomość ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz aktów prawnych związanych z  organizacją i przebiegiem proceu kształcenia,
• Doświadczenie związane z obsługą studentów, toku studiów oraz w organizacji pracy dziekanatu, • Wysoki poziom umiejętności interpersonalnych, operatywność, komunikatywność oraz pełna  dyspozycyjność zawodowa – gotowość do rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji, • Znajomość obsługi komputera, w tym MS Office.

Osoby spełniające powyższe wymagania prosimy o przesyłanie CV oraz listu motywacyjnego drogą  elektroniczną, z informacją w Temacie:  Aplikacja na stanowisko: Kierownik Działu Obsługi Studentów na adres: dss.rekrutacja@akademiasztuki.eu 

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem: 15 kwietnia 2021 

Dokumenty, które wpłyną do Akademii Sztuki w Szczecinie po wyżej określonym terminie, nie będą  rozpatrywane (decyduje data wpływu).  

Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni wybrani kandydaci, którzy zakwalifikują się do drugiego etapu  rekrutacji. O terminie i miejscu spotkania, kandydaci zostaną poinformowani drogą mailową.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych  osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i  po jego zakończeniu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z  2018 r. poz. 1000.)"

Administratorem danych osobowych jest Akademia Sztuki w Szczecinie, pl. Orła Białego 2, 70-562  Szczecin. Inspektor Ochrony Danych w Akademii Sztuki jest dostępny pod adresem e mail: iod@akademiasztuki.eu . Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego  rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r., dalej RODO w celu  przeprowadzenia procesu rekrutacji kandydatów do pracy na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.  (Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji  międzynarodowej). Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu,  maksymalnie przez okres realizacji świadczenia funkcji informacyjnej.
Osoba, która udzieliła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie ma prawo  ją cofnąć, co pozostanie jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania,  sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia skargi do organu  nadzorczego.
Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Podanie danych  jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu.