Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Jakość kształcenia
Kierunkowa Rada Programowa 
Zarządzenie nr 37/2022 Rektora Akademii Sztuki w Szczecinie z dnia 6 lipca 2022 r.
w sprawie powołania Kierunkowych Rad Programowych w Akademii Sztuki w Szczecinie – zmiana Zarządzenia Rektora nr 78/2020 z 1 grudnia 2020 r.
na podstawie:
§43 ust. 2 Statutu Akademii Sztuki w Szczecinie
zarządzam, co następuje:
§1.
Rady Programowe jako organy konsultacyjno-doradcze w sprawach programowych związanych bezpośrednio z rozwojem kierunku powołuje się dla każdego kierunku kształcenia.
§2.
1. Kierunkową Radę Programową oraz jej przewodniczącego powołuje Dziekan dla każdego kierunku prowadzonego na wydziale.
2. Kierunkową Radę Programową dla kierunku prowadzonego przez inną jednostkę organizacyjną
niż wydział, powołuje Rektor na wniosek kierownika tej jednostki.
3. W skład Kierunkowej Rady Programowej wchodzą:
 Kierownicy Katedr i Zakładów;
 przedstawiciel studentów.
4. Dodatkowo w skład Kierunkowej Rady Programowej mogą wchodzić interesariusze zewnętrzni
oraz nauczyciele akademiccy reprezentujący specjalności lub ważne przedmioty kierunkowe realizowane w ramach danego kierunku studiów.
5. Członkami Kierunkowej Rady Programowej mogą być pracownicy spoza wydziału prowadzący zajęcia na danym kierunku studiów.
6. Przedstawiciel interesariusza zewnętrznego ma w Kierunkowej Radzie Programowej głos doradczy.
7. Kierunkowe Rady Programowe przynajmniej raz w semestrze organizują posiedzenie na temat zagadnień jakości kształcenia oraz dokonują okresowego przeglądu programów studiów i efektów uczenia się.
§3.
Do zadań Kierunkowej Rady Programowej należy:
1. opracowanie planów i programów studiów prowadzących do uzyskania zakładanych efektów uczenia się i zgodnych z misją Uczelni;
2. uaktualnianie planów studiów i programów studiów zgodnie z wymogami Ministerstwa Edukacji
i Nauki, uchwałami i wytycznymi Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz uczelnianymi aktami prawnymi;
3. opracowanie matrycy kierunkowych efektów uczenia się;
4. kompletowanie sylabusów realizowanych na wszystkich poziomach i formach studiów danego kierunku, przekazanie do Działu Kształcenia kompletnych sylabusów do dnia 20 września;
5. okresowa kontrola programów studiów realizowanych w ramach danego kierunku studiów,
w szczególności pod kątem:
a) właściwego doboru i sekwencji przedmiotów oraz form zajęć dydaktycznych prowadzących
do osiągnięcia założonych efektów uczenia się,
b) eliminowania powtarzających się treści w programach przedmiotów,
c) weryfikacji tematyki i liczby przedmiotów obieralnych,
6. określenie właściwych dla kierunku pod względem metodologicznym i merytorycznym, zasad przygotowywania oraz oceny prac dyplomowych;
7. opiniowanie:
a) projektów uchwał w sprawie tworzenia nowych specjalności, poziomów kształcenia lub formy studiów na danym kierunku studiów,
b) propozycji tematów i zakresów prac dyplomowych,
c) oferty kursów w języku obcym,
d) propozycji pytań na egzamin dyplomowy,
e) zmian dokonywanych w programie uczenia się wynikających z jego doskonalenia,
f) innych spraw przedkładanych Radzie Dyscypliny dotyczących planów i programów studiów.
8. określenie zajęć powiązanych z prowadzonymi badaniami naukowymi w dziedzinie nauki lub sztuki związanej z danym kierunkiem studiów, w wymiarze większym niż 50% liczby punktów ECTS, służących zdobywaniu przez studenta pogłębionej wiedzy oraz umiejętności prowadzenia badań naukowych;
9. proponowanie działań doskonalących (naprawczych lub korygujących) po zapoznaniu się z problemem dotyczącym nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu jakości kształcenia na danym kierunku.
§4.
1. Po zakończeniu roku akademickiego, najpóźniej do 31 listopada, przewodniczący Kierunkowych
Rad Programowych są zobowiązani do sporządzenia i przedstawienia właściwemu Dziekanowi,
a w przypadku kierunku prowadzonego przez inną niż wydział jednostkę organizacyjną Rektorowi sprawozdania ze swojej działalności.
2. Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia ma prawo wglądu w sprawozdania Kierunkowych
Rad Programowych.
§5.
Wykonanie zapisów niniejszego zarządzenia powierza się Dziekanom.
§6.
Traci moc Zarządzenie Rektora nr 78/2020 z dnia 1grudnia 2020 r.
§7.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor

dr hab. Mirosława Jarmołowicz, prof. AS