Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Jakość kształcenia
Kierunkowa Rada Programowa 
 Zakres monitorowania programu studiów przez Kierunkową Radę Progamową 
Organem, który weryfikuje efekty uczenia się osiągane przez studenta jest Kierunkowa Rada Programowa (KRP) Przynajmniej raz w semestrze KRP dokonuje okresowego przeglądu programów studiów, pod kątem weryfikacji osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się przez studentów. KRP ocenia również czy zakładane efekty uczenia się korespondują z potrzebami otoczenia gospodarczego, mając na uwadze współpracę wydziałową z interesariuszami zewnętrznymi. Weryfikuje czy osiągane przez studentów efekty kształcenia są zgodne z aktualnym stanem wiedzy i zapotrzebowaniem rynku. Kierunkowa Rada Programowa opiniuje propozycje prac dyplomowych, a także pytania na egzamin dyplomowy. Również kontrola poprawności sylabusów oraz ich kompletowanie należy do kompetencji tego organu.