Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Jakość kształcenia
Kierunkowa Rada Programowa 
 Zarządzenie nr 78/2020 Rektora Akademii Sztuki w Szczecinie z dnia 1 grudnia 2020 r. 
w sprawie powołania Kierunkowych Rad Programowych w Akademii Sztuki w Szczecinie
 
Na podstawie:
- §43 ust. 2 Statutu Akademii Sztuki w Szczecinie
zarządza się, co następuje:
 
§1.
 
Zobowiązuje się Dziekanów do powołania Kierunkowych Rad Programowych dla każdego prowadzonego kierunku studiów.
 
§2.
 
1. Kierunkową Radę Programową oraz jej przewodniczącego powołuje Dziekan dla każdego prowadzonego kierunku studiów.
W skład Kierunkowej Rady Programowej wchodzą:
 • Kierownicy Katedr i Zakładów;
   
 • przedstawiciel studentów.
 • Dodatkowo w skład Kierunkowej Rady Programowej mogą wchodzić interesariusze zewnętrzni oraz nauczyciele akademiccy reprezentujący specjalności lub ważne przedmioty kierunkowe realizowane w ramach danego kierunku studiów.
 • Członkami Kierunkowej Rady Programowej mogą być pracownicy spoza wydziału prowadzący zajęcia na danym kierunku studiów.
2. Przedstawiciel interesariusza zewnętrznego ma głos doradczy w Kierunkowej Radzie Programowej.
3. Kierunkowe Rady Programowe przynajmniej raz w semestrze organizują posiedzenie na temat zagadnień jakości kształcenia oraz dokonują okresowego przeglądu programów studiów i efektów uczenia się.
 
§3.
 
1. Do zadań Kierunkowej Rady Programowej należy:
 • opracowanie planów i programów studiów prowadzących do uzyskania zakładanych efektów uczenia się i zgodnych z misją Uczelni,
 • uaktualnianie planów studiów i programów studiów zgodnie z wymogami MNiSW, uchwałami i wytycznymi PKA oraz uczelnianymi aktami prawnymi,
 • opracowanie matrycy kierunkowych efektów uczenia się,
 • kompletowanie sylabusów realizowanych na wszystkich poziomach i formach studiów danego kierunku, przekazanie do Działu Kształcenia kompletnych sylabusów do dnia 20 września,
 • okresowa kontrola programów studiów realizowanych w ramach danego kierunku studiów, w szczególności pod kątem: 
 • właściwego doboru i sekwencji przedmiotów oraz form zajęć dydaktycznych prowadzących do osiągnięcia założonych efektów uczenia się,
 • eliminowania powtarzających się treści w programach przedmiotów,
 • weryfikacji tematyki i liczby przedmiotów obieralnych,
 • określenie właściwych dla kierunku, pod  względem metodologicznym i merytorycznym, zasad przygotowywania oraz oceny prac dyplomowych,
 • opiniowanie:
-projektów uchwał w sprawie tworzenia nowych specjalności,
-poziomów kształcenia lub formy studiów na danym kierunku studiów,
-propozycji tematów i zakresów prac dyplomowych,
-oferty kursów w języku obcym, propozycji pytań na egzamin dyplomowy,
-zmian dokonywanych w programie uczenia się wynikających z jego doskonalenia,innych spraw przedkładanych Radzie Dyscypliny dotyczących planów i programów studiów.
 • określenie zajęć powiązanych z prowadzonymi badaniami naukowymi w dziedzinie nauki lub sztuki związanej z danym kierunkiem studiów, w wymiarze większym niż 50% liczby punktów ECTS, służących zdobywaniu przez studenta pogłębionej wiedzy oraz umiejętności prowadzenia badań naukowych
 • po zapoznaniu się z problemem dotyczącym nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu jakości kształcenia na danym kierunku, propozycja działań doskonalących: naprawczych lub korygujących.
 
§3.
 
1. Po zakończeniu roku akademickiego, najpóźniej do 31 listopada, przewodniczący Kierunkowych Rad Programowych są zobowiązani do sporządzenia i przedstawienia właściwemu Dziekanowi sprawozdania ze swojej działalności.
 
2. Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia ma prawo wglądu w sprawozdania Kierunkowych Rad Programowych.
 
§4.
 
Wykonanie zapisów niniejszego zarządzenia powierza się Dziekanom.
 
§5. 
 
Traci moc Zarządzenie Rektora nr 43/2019 z dnia 17 października 2019 r.
 
§6.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.