Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Wydział Edukacji Muzycznej
Konferencje naukowo-artystyczne dotyczące kultury muzycznej Ziem Pomorza Zachodniego i dorobku kompozytorów i wykonawców związanych z regionem
 
 
1) Międzynarodowa Konferencja Naukowa Szczeciński kompozytor Carl Loewe i jego liryka wokalna w dniach 12-13.11.2015. Na konferencję składały się z wykłady, kursy wokalne i koncerty pieśni i ballad Carla Loewego w wykonaniu studentów AS i wykładowców konferencji.
2) Konferencja Naukowa Kultura muzyczna w Szczecinie 1884-2014 w dniach 17-19.11.2016. Tematyka Konferencji obejmowała wydarzenia związane ze szczecińską kulturą muzyczną od otwarcia Domu Koncertowego (Konzerthaus) w październiku 1884 roku do roku 2014 – oddania do użytku nowego gmachu Filharmonii Szczecińskiej im. M. Karłowicza.
Konferencji towarzyszyły dwa publiczne koncerty:
- Szczecińscy kompozytorzy – obejmujący współczesne utwory instrumentalne kompozytorów: Marka Jasińskiego, Zbigniewa Kozuba, Janusza Stalmierskiego, Jaromira Gajewskiego. Koncert odbył się w Pałacu pod Globusem w Szczecinie.
- Muzyka operowa i operetkowa – w wykonaniu wokalistów – pedagogów Katedry Wokalistyki WEM z Akademii Sztuki i ich studentów, którzy do występu przygotowywali się podczas warsztatów wokalnych pod nazwą Interpretacja pieśni romantycznych (prowadzone przez Friederike Meinel z Akademii Muzycznej w Kassel). Koncert odbył się w Sali Kameralnej Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie.
3) Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Artystyczna Tematyka marynistyczna w twórczości Feliksa Nowowiejskiego w dniach 21-22.04.2017. W ramach konferencji odbyły się dwa koncerty:
- Koncert pieśni polskich F. Nowowiejskiego, M. Karłowicza, St. Moniuszko, St. Wiechowicza
- Missa Stella Maris op. 49 nr 4 , Hymn do Bałtyku Feliksa Nowowiejskiego, w wykonaniu Zespołu wokalnego Pomerania Singers, pod dyr. Sylwii Fabiańczyk – Makuch, Bogdan Narloch – organy
4) Konferencja Naukowa Dialog nowoczesności z tradycją w muzyce XX i XXI wieku w dniach 12-13 maja 2017
5) Konferencja Naukowa (Od)głosy współczesności. Muzyka wokalno-instrumentalna początku XXI wieku w dniach 17–18 listopada 2017
6) Konferencja Naukowa Kompozytorzy Polski Zachodniej XX i XXI wieku w dniu 6 listopada 2018
7) Konferencja Naukowa W bieli i czerni. Muzyka fortepianowa przełomu XX i XXI wieku w dniach 6-7 grudnia 2018

6. Konferencje naukowe i metodyczne dotyczące współczesnych wyzwań szkolnictwa muzycznego:
1) Konferencja Naukowa Artysta? Muzyk? Pedagog? Kim jest nauczyciel szkoły muzycznej I st.? dnia 12 grudnia 2014 roku. Program Konferencji zakładał debaty w trzech sesjach tematycznych:
I. Szkolnictwo muzyczne I st. w kontekście zmian współczesnej kultury.
II. Kompetencje i dyspozycje osobowościowe nauczycieli.
III. Uwarunkowania edukacji muzycznej – rola nauczyciela w procesie kształcenia.
Debaty podejmowane podczas konferencji stały się treścią monografii:
red. naukowy: Alicja Delecka-Bury, Współczesne wyzwania szkolnictwa muzycznego. Specyfika kształcenia małego dziecka, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2016, ISBN: 978-83-8019-591-2
2) Konferencja Naukowa Wyzwania współczesnej szkoły muzycznej I st. Specyfika kształcenia małego dziecka w dniach 21-22.03.2016. Wygłoszone referaty obejmowały zagadnienia następujących sesji tematycznych:
I. Psychopedagogiczne uwarunkowania wczesnej edukacji (muzycznej)
II. Edukacja muzyczna w kontekście zmian społeczno-ekonomicznych
III. Kompetencje i dyspozycje osobowościowe nauczycieli małych dzieci
IV. Kształcenie muzyczne małego dziecka
V. Sukcesy i porażki w edukacji muzycznej
VI. Metody kształcenia muzycznego specyficzne dla edukacji wczesnoszkolnej
Ukazała się publikacja po konferencji:
red. naukowy: Alicja Delecka-Bury, Współczesne wyzwania szkolnictwa muzycznego. Kim jest nauczyciel szkoły muzycznej I stopnia? Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2015, ISBN: 978-83-8019-312-3
3) Ogólnopolska Konferencja Naukowa Wyzwania współczesnej szkoły muzycznej I st. Szkoła muzyczna – tradycja i perspektywy w dn. 7-8.04.2017. Wygłoszone referaty obejmowały zagadnienia następujących sesji tematycznych:
I. Formalna edukacja muzyczna w kontekście zmian społeczno-ekonomicznych.
II. Dorobek kulturalny polskich szkół muzycznych.
III. Perspektywy rozwoju polskich szkół muzycznych, ocena zmian strukturalnych.
IV. Cele i zadania specjalistycznego kształcenia muzycznego w różnych krajach.
V. Psychopedagogiczne uwarunkowania specjalistycznej edukacji muzycznej.
VI. Kompetencje i dyspozycje osobowościowe nauczycieli szkół muzycznych.
VII. Metody kształcenia muzycznego. Doświadczenia polskie i innych krajów.
VIII. Sukcesy, porażki, problemy uczniów i nauczycieli szkół muzycznych.

4) Konferencja Metodyczno-Naukowa Teoria muzyki w praktyce w dniach 24-25 listopada 2017 r. we współpracy z Zespołem Państwowych Szkół Muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego w Szczecinie. Konferencja zawierała wykłady i warsztaty praktyczne przeznaczone dla nauczycieli przedmiotów ogólnomuzycznych szkół muzycznych.
5) II Konferencja Metodyczno-Naukowa Teoria muzyki w praktyce w dniach 23-24 listopada 2018 r. we współpracy z Zespołem Państwowych Szkół Muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego w Szczecinie przeznaczona dla nauczycieli szkół muzycznych I i II stopnia.
6) Konferencja Naukowo-Metodyczna on-line, Teoria muzyki w praktyce: melodyjnie-harmonijnie w dniach 23-24 października 2020 r. Organizatorem konferencji była Akademia Sztuki w Szczecinie. Współorganizatorem Konferencji byli: Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego w Szczecinie oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Muzycznych, które objęło patronat nad przedsięwzięciem. Nadzór nad wydarzeniem sprawowała p. dr Alicja Delecka-Bury, dziekan Wydziału Edukacji Muzycznej Akademii Sztuki w Szczecinie. Konferencja została dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Tegoroczna, czwarta edycja – przeprowadzona z powodu sytuacji pandemicznej – online, zgromadziła wyjątkowo dużą liczbę uczestników. W Konferencji wzięło udział 121 osób, w tym 99 uczestników biernych i 22 uczestników czynnych. Głównym celem konferencji było doskonalenie umiejętności metodycznych aktualnie pracujących nauczycieli przedmiotów teoretycznych w szkolnictwie artystycznym I i II stopnia a także promowanie nowoczesnych technologii wykorzystanych do kształcenia w zakresie przedmiotów ogólnomuzycznych w szkolnictwie artystycznym oraz innowacyjnych metod pracy z uczniem zdolnym.
 
Inne konferencje
 
1) Konferencja Naukowa Emisja głosu jako istotny element uwalniania uczuć w różnych stylach muzycznych. Dydaktyczna i metodyczna droga osiągania oczekiwanych efektów w kształceniu głosu w dniach: 14-15 grudnia 2015 r.
2) Międzynarodowa Konferencja Naukowa Rozmaite barwy europejskiej muzyki chóralnej
w dniach 13-15 listopada 2017. Opis podanej konferencji znajduje się w 7 parametrze raportu : Warunki i sposoby podnoszenia stopnia umiędzynarodowienia procesu kształcenia na kierunku.
3) Konferencja Naukowa Trendy w chóralistyce w dniu 27 kwietnia 2018. Konferencja ta skierowana była do chórmistrzów prowadzących zespoły chóralne różnego typu, ale również dla zainteresowanych tą tematyką naukowców, teoretyków muzyki, kompozytorów oraz artystów z Polski. Podczas konferencji wykłady plenarne wygłosili znani w Polsce i za granicą chórmistrzowie: prof. dr hab. Przemysław Pałka (AM Poznań), prof. dr hab. Jolanta Szybalska-Matczak (AM Wrocław), prof. dr hab. Wioletta Miłkowska (UMFC Warszawa, filia Białystok), dr hab. Piotr Jańczak (AM Bydgoszcz), dr hab. Izabella Zielecka-Panek (Uniwersytet Śląski). Z ramienia Akademii Sztuki w Szczecinie swoje referaty zaprezentowały: dr hab. Anna Tarnowska i dr hab. Sylwia Fabiańczyk-Makuch. Oprócz wymienionych, na konferencję zgłosiły się także wykładowcy z Akademii Muzycznej w Poznaniu: dr Marianna Majchrzak, mgr Karolina Markowska, mgr Aleksandra Pałka. Prelegenci starali się analizować własne sposoby pracy z zespołami, wyjaśniać sposoby doboru repertuaru i wskazywać na specyficzne metody pracy nad polską i zagraniczną literaturą chóralną. Prócz aspektów wynikających ze społecznej i kulturowej roli muzyki chóralnej, wymieniano różnorodne trendy wykonawcze w repertuarze zespołów. Chóralistyka, wychodząc naprzeciw zmianom w życiu społecznym, dostosowuje się do nich, korespondując też z innymi dziedzinami sztuki i wkraczając do świata wirtualnego.