Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
O nas
List JM Rektory Akademii Sztuki 
do całej społeczności akademickiej
Szanowni Państwo,

minęło ponad sześć miesięcy od rozpoczęcia roku akademickiego 2020/2021, w którym zarządzanie Uczelnią zostało powierzone mnie oraz moim współpracownikom. Nadszedł czas na podsumowanie tego okresu, tak bardzo wymagającego dla nas wszystkich.

Początek roku akademickiego 2020/2021 był trudny. Pandemia sparaliżowała naszą pracę dydaktyczną i naukową, pozbawiła nas codziennych kontaktów, pozamykała w domach, spowodowała wiele osobistych problemów, a nawet tragedii.

Wielu z nas walczyło z chorobą samotnie, w izolacji domowej lub szpitalnej. Nie wszyscy wygrali tę walkę. Z powodu koronowirusa odszedł od nas prof. Jacek Kraszewski, uznany artysta muzyk, dyrygent, wykładowca Akademii Sztuki w Szczecinie od początku jej istnienia. To wielka strata dla Uczelni i środowiska artystycznego miasta.

Te trudne i niespodziewane wydarzenia skłaniają do refleksji, jak bardzo ważne są kontakty międzyludzkie. Pragniemy wszyscy powrotu do normalności, ale obostrzenia związane z pandemią w uczelniach wyższych będą trwały co najmniej do końca roku akademickiego. Największe nadzieje na pokonanie pandemii w obecnej sytuacji daje szczepionka przeciwko COVID-19. Z nadzieją na jej skuteczność planujemy podejmowanie zajęć w sposób bezpośredni, gdyż szkody, jakie ponoszą studenci wskutek zdalnego prowadzenia zajęć są nie do nadrobienia.

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 lutego br. określa zasady funkcjonowania podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w okresie od 27 lutego do 30 września 2021 roku. Uczelnie mogą prowadzić w swoich siedzibach zajęcia, które nie mogą być zrealizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz będą mogły też prowadzić zajęcia przewidziane w programie studiów do realizacji na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia oraz studiów drugiego stopnia. Decyzję w tej kwestii podejmuje rektor uczelni.

Pamiętając o tym, jak groźny nadal jest wirus, wracamy więc do prowadzenia w siedzibach Uczelni niektórych aktywności dydaktycznych, postępując rozważnie i zachowując wszelkie zasady bezpieczeństwa. Wprowadzamy lub kontynuujemy zajęcia w trybie stacjonarnym, wskazane przez dziekanów/dziekanki wydziałów zgodnie z wymienionym rozporządzeniem.

Od początku zarządzania naszą Uczelnią realizuję wraz ze współpracownikami postulaty programu wyborczego, przekształconego w dużym zakresie w strategię Uczelni, zatwierdzoną jednogłośnie na posiedzeniu Senatu w 30 grudnia 2020 roku. To dowód dla nas – kadry zarządczej, że kierunek rozwoju, który proponujemy jest akceptowany przez Społeczność Akademicką, co napawa wielkim optymizmem. Możemy wspólnie tworzyć Uczelnię interdyscyplinarną, wyjątkową i jedyną w Polsce mającą tak ogromny potencjał!

Pandemia nas nie zatrzymała w realizacji najważniejszych zamierzeń, które wymieniam poniżej:

- Od 1 września podjęliśmy proces szerokiej restrukturyzacji organizacyjnej i kompetencyjnej. W przypadku reorganizacji na wydziałach sztuk plastycznych, dzięki szeregowi zmian, pozyskaliśmy znaczne oszczędności oraz co równie ważne – zapewniliśmy system organizacji pracy eliminujący spory kompetencyjne oraz zapewniający klarowne i precyzyjne procedury decyzyjne.

- Osoby, które podniosły kwalifikacje, pomimo trudnej sytuacji finansowej, zatrudniliśmy na stanowiskach odpowiadających ich tytułom i stopniom.

- Udało się w końcu, po niemal 3 latach, ogłosić i rozstrzygnąć przetarg dotyczący zakupu i wdrożenia Systemu Informatycznego Zarządzania wspomagającego obsługę procesu dydaktycznego w Akademii Sztuki w Szczecinie.

- Powołaliśmy rzeczniczkę ds. równego traktowania.

- Zapewniliśmy konsultacje psychologiczne dla studentów.
 
- Podjęliśmy pracę nad stworzeniem nowoczesnej, przejrzystej i atrakcyjnej wizualnie nowej strony, posiadającej wersję angielskojęzyczną, która została uruchomiona w tym tygodniu.

- Jesteśmy gotowi do uruchomienia zaplecza gastronomicznego na terenie Akademii i przystosowania Ogrodu Zimowego do potrzeb małej gastronomii. Asystenci na Wydziale Architektury Wnętrz opracowują koncepcję dostosowania wnętrza do tych potrzeb, które możemy zrealizować niemal bezkosztowo

- Jesteśmy gotowi do otwarcia dla mieszkańców Szczecina dwóch dziedzińców Pałacu pod Globusem – pierwszego dziedzińca od pl. Orła Białego tzw. cichego z prezentacjami multimedialnymi, ekspozycjami wystaw i możliwością wejścia do Akademii, do dwóch galerii i teatru bez barier architektonicznych oraz drugiego dziedzińca tzw. głośnego z gastronomią, muzyką na żywo. Studenci w Pracowni Projektowania Mebla na Wydziale Architektury Wnętrz pracują nad koncepcjami tzw. małej architektury na dziedzińcach w ramach studenckich projektów semestralnych.

- Przy akceptacji i wsparciu administracyjno-prawnym władz Szczecina są obecnie wdrażane procedury realizacji projektu - Centrum Sztuki Łaziebna, w tym pozyskanie działki przy ul. Łaziebnej pod zabudowę, przygotowanie planów zagospodarowania przestrzennego oraz przygotowanie projektu koncepcyjnego, który obejmuje m.in.: projekt wielofunkcyjnej sali na ok. 120 osób (koncertowej, multimedialnej i wykładowej), przestrzeni ekspozycyjnych, gastronomii, pomieszczeń biurowych, pokoi gościnnych, zaplecza, magazynów.

- Przy wsparciu MKDNiS oraz władz miasta podjęliśmy starania o zakup nieruchomości sąsiadującej z Pałacem pod Globusem – tzw. Pałacu Jońskiego, co bardzo usprawniłoby dalsze funkcjonowanie Uczelni, w tej chwili utrudnione z następujących powodów:

- nieodpowiednich warunków do przeprowadzania zajęć dydaktycznych w pałacu Ziemstwa - przestarzałej infrastruktury, aktualnie przeprowadzanego remontu przyziemia, wstrzymania finansowania dalszych prac remontowych z tzw. środków norweskich;

- złego stanu budynku przy ul. Kolumba 61 - zagrzybienia przyziemia, niedostosowania obiektu do wymogów przepisów p/pożarowych oraz niedostępności dla osób niepełnosprawnych;
 
- niefunkcjonalnego użytkowania Pałacu pod Globusem - funkcje głośne w sąsiedztwie stref ciszy oraz pomieszczeń administracyjnych;

- konieczności zawieszenia działalności Sztukaterii w budynku przy ul. Śląskiej 4.
 
Zakup tej nieruchomości zapewni możliwość pracy dydaktycznej i administracyjnej bez przeprowadzania kosztownych remontów pracowni malarskich i graficznych, klas muzycznych - instrumentalnych, wokalnych i edukacyjnych, pomieszczeń dla administracji dydaktycznej i uczelnianej, pokoi gościnnych, rozległych przestrzeni strychowych dla potrzeb studenckich, zaplecza magazynowego.

- Pozyskaliśmy, dzięki wsparciu władz Szczecina, trzy mieszkania z TBS dla młodych absolwentów naszej Uczelni.

- Pozyskaliśmy możliwość korzystania przez studentów i wykładowców Akademii z bazy noclegowej innych uczelni, a szczególnie z zasobów akademickich Uniwersytetu Szczecińskiego i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Aktualnie Akademia dysponuje trzema miejscami noclegowymi w Pałacu pod Globusem oraz czterema miejscami noclegowymi w Pałacu Ziemstwa, które są przygotowywane do użytkowania.

Mimo tak trudnego czasu pracujemy intensywnie, starając się utrzymywać wysoką jakość kształcenia. W tym celu podejmujemy szereg działań, z których najważniejsze wymieniam poniżej:
- Podpisaliśmy umowę z Filharmonią Szczecińską i Trafostacją Sztuki o wzajemnej współpracy.
- Podpisaliśmy list intencyjny w ramach współpracy interdyscyplinarnej wydziałów Akademii Sztuki ze szczecińskim Parkiem Naukowo-Technologicznym Pomerania.
- Pozyskaliśmy wsparcie finansowe z Wydziału Kultury Urzędu Miasta dla obu dyscyplin na realizację projektów i wydarzeń artystycznych wskazanych przez dziekanów wydziałów.
- Zgodnie ze strategią Uczelni od przyszłego roku akademickiego pragniemy uruchomić dwa nowe kierunki, jako trzyletnie studia o profilu ogólnoakademickim I stopnia: w dyscyplinie sztuk muzycznych – jazz i muzyka estradowa, a w dyscyplinie sztuk plastycznych i konserwacji dzieł sztuki – gry komputerowe i rzeczywistość wirtualna.

Po pozytywnej decyzji Senatu w sprawie uruchomienia tych kierunków, oczekujemy na stosowną decyzję Ministra Edukacji i Nauki. Proponowany rozwój dydaktyczno-naukowy Akademii Sztuki, poprzez wydzielenie wspomnianych specjalności, w kierunku tworzenia rozpoznawalnej marki Uczelni i Szczecina spotkał się z aplauzem władz miasta i regionu oraz ze zdecydowanym poparciem Społeczności Akademickiej.

- Od początku roku akademickiego trwa proces oceny programowej trzech kierunków – prowadzonych na wydziałach Wzornictwa, Edukacji Muzycznej i Grafiki przez Polską Komisję Akredytacyjną. Przygotowujemy się też do kolejnego wyzwania – oceny ewaluacyjnej badań naukowych w dyscyplinie sztuk muzycznych i sztuk plastycznych w 2022 roku. Od tej oceny zależy nasza przyszłość – status uczelni wyższej, możliwość doktoryzowania, poziom finansowania.

W realizacji zadań dydaktycznych, badawczych i rozwojowych należy podkreślić bardzo dobrą współpracę z jednym z trzech organów zarządzających Uczelnią wraz z Rektorem i Senatem, jakim jest Rada Uczelni z Przewodniczącym Rady Stanisławem Rukszą.

Aby realizować założone cele – od początku kadencji w roku akademickim 2020/2021 – odbyliśmy siedem posiedzeń Senatu, sześć posiedzeń Kolegium Rektorsko-Dziekańskiego, a także wiele ważnych spotkań: z Wicemarszałkinią Województwa Zachodniopomorskiego Anną Bańkowską, z Zastępczynią Prezydent Kołobrzegu Iloną Grędas-Wójtowicz,z Dyrektorką Wydziału Kultury Joanną Leszczyńską, z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego Olgierdem Geblewiczem, z Prezydentem Szczecina Piotrem Krzystkiem, z Wiceprezydentem Szczecina Krzysztofem Soską, z Wiceprezydentem Szczecina dr hab. Danielem Wacinkiewiczem, z Wojewodą Zachodniopomorskim Zbigniewem Boguckim, z Dyrektorem Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej MKDNiS Jarosławem Wartakiem i szeregiem innych osób.

Odbyło się również wiele spotkań stacjonarnych i on-line: w ramach Konferencji Rektorów Uczelni Artystycznych oraz Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, na których omawialiśmy dostosowanie organizacji uczelni i przebiegu procesu dydaktycznego do panującej sytuacji pandemicznej, sprawy ewaluacji w szkolnictwie wyższym, zasady współpracy i wzajemnego wsparcia.

Odbywają się również częste spotkania z rektorami uczelni publicznych szkół wyższych Województwa Zachodniopomorskiego, na których uzgadniamy działania wobec sytuacji pandemicznej, wzajemne wsparcie i współpracę w różnych obszarach działalności, planujemy wspólne wydarzenia studenckie integrujące akademicki Szczecin.

Obecny rok akademicki jest bardzo trudny i przełomowy nie tylko z powodu epidemii COVID-19, ale także z powodu zmiany władz Akademii Sztuki, a co za tym idzie – wprowadzenia koniecznych zmian strukturalnych, organizacyjnych, prawnych, aby stworzyć grunt dla prawidłowego funkcjonowania Uczelni na miarę XXI wieku – nowoczesnej i rozpoznawalnej, tolerancyjnej i otwartej, wykorzystującej swój potencjał naukowo-badawczy, infrastrukturalny i interdyscyplinarny.

Jedyną drogą do osiągnięcia tych celów jest wspólne działanie nas wszystkich – wzajemny szacunek i współpraca członków Społeczności Akademickiej. Największą siłą i podmiotem w Akademii są Studenci i o nich powinniśmy zadbać w pierwszej kolejności, pomijając swoje osobiste i partykularne cele.

Niestety, ciągle kilka osób związanych z Akademią nie może pogodzić się ze zmianą władz uczelni, która nastąpiła w wyniku demokratycznie przeprowadzonych wyborów w zeszłym roku. Rosnąca frustracja tych osób powoduje rozpowszechnianie szeregu nieprawdziwych informacji, pomówień i oszczerstw, co rzutuje na wizerunek naszej Akademii, a także działa na szkodę moich dóbr osobistych. Jako osoba publiczna – reprezentująca na zewnątrz Uczelnię, nie mogę pozwolić na to, by jej dobre imię było szargane, nie mogę też pozwolić, aby pomawiano moją osobę. W związku z tym podejmę niezwłocznie niezbędne kroki prawne w celu zahamowania tych szkodliwych dla Uczelni i nas wszystkich działań.

Dziękuję moim współpracownikom za wsparcie, ogrom pracy i zaangażowanie dla dobra Akademii, za wiarę w możliwość zbudowania wyjątkowej i znaczącej Uczelni, dziękuję nauczycielom akademickim i studentom za mandat zaufania, którym mnie obdarzają, za troskę o przyszłość Uczelni, która wyraża się we wspólnych rozmowach, konstruktywnej krytyce, interesujących propozycjach rozwoju. Dziękuję Pracownikom Administracji za wyjątkowo trudną i ciężką codzienną pracę, najczęściej bezpośrednio w murach Akademii, w stanie zagrożenia epidemiologicznego.

Życzę wszystkim Państwu wszelkiej pomyślności w tych trudnych czasach, a przede wszystkim zdrowia i szybkiego powrotu do jakże oczekiwanej niezwyczajnej zwyczajności.

Z wyrazami szacunku 
dr hab. Mirosława Jarmołowicz, prof. AS
Rektor Akademii Sztuki w Szczecinie