Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
egzaminy wstępne - sztuki wizualne
malarstwo - II rekrutacja
 
 
Warunki przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego uzdolnienia artystyczne na I rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2020/2021

§ 1
W związku z zagrożeniem epidemicznym Komisja Rekrutacyjna dla kierunku malarstwo podjęła decyzję o przeprowadzeniu egzaminu wstępnego za pośrednictwem narzędzi elektronicznych przy jednoczesnej modyfikacji warunków jego przeprowadzenia.

§ 2
terminy:
od 19.07 od godziny 9:00 lipca do 7.09.2021r. do godziny 15:00 - elektroniczna rekrutacja kandydatów
13.09 - przesyłanie prac drogą elektroniczną
15.09 - egzamin
od 20 do 24.09 kandydaci, którzy pozytywnie zdadzą egzaminy, będą mieli czas na złożenie kompletu dokumentów.
27.09 – posiedzenie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.
 
Do 30.09.2021 – ogłoszenie wyników egzaminów wrześniowych (dla II terminu) I i II stopnia z liczbą uzyskanych punktów z poszczególnych elementów egzaminu wstępnego oraz finalna lista kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik egzaminu wstępnego z I i II terminu ustalona według liczby uzyskanych punktów
O szczegółach technicznych postępowania egzaminacyjnego oraz metody zgłoszeń, kandydaci zostaną poinformowani drogą mailową po zakończeniu elektronicznej rekrutacji kandydatów.

§ 3
1. WARUNKI EGZAMINU NA STUDIA I STOPNIA:
Kierunek: malarstwo
Egzamin ma charakter jednoetapowy i składa się z dwóch elementów
 
Element I:
Przegląd samodzielnie wykonanych prac kandydata: Kandydat przystępujący do egzaminu Tworzy prezentację zawierającą jego prace w wersji cyfrowej (minimum 5 malarskich i 10 rysunkowych) zebrane w postaci jednego pliku PDF.
 
Kandydat ma również możliwość dodania prac wykonanych w innej technice związanej z wybranym kierunkiem, m. in. fotografia, grafika, film. W przypadku dodania pracy w formie wideo, należy zamieścić w pdf-ie statyczny kadr z filmu wraz z aktywnym linkiem do pracy znajdującej się na serwisie streamingowym (np.: youtube, vimeo). Jeden link musi odnosić się do jednej pracy. Film umieszczony na serwisie musi być opisany imieniem i nazwiskiem autora.
 
Łączna ilość prac nie może przekraczać 25 sztuk. Prace należy przygotować w jednym pliku PDF (o rozmiarze nieprzekraczającym 50 MB) według poniższej specyfikacji. W pliku należy dołączyć jako pierwszą stronę imię i nazwisko autora oraz rodzaj i stopień studiów (I st. Malarstwo).
 
Specyfikacja pliku pdf z portfolio:
Format pliku: PDF
Maksymalny rozmiar pliku: 50 MB
Nazwa pliku: imie_nazwisko (bez polskich znaków)
 
Pod każdą pracą podpis wg schematu:
tytuł/technika/rozmiar oryginalny/rok powstania (np.: Pejzaż /farby olejne/100x500mm/2020 r.)
W celu przygotowania pliku PDF z oddzielnych plików można skorzystać z narzędzia dostępnego pod adresem: https://combinepdf.com/
 
Gotowy plik kandydat przesyła dnia 13.09.2021 na wskazany przez Akademię adres mailowy katarzyna.szeszycka@akademiasztuki.eu za pomocą serwisu wetransfer.com. Przy przesyłaniu pliku serwis wetransfer wymaga podania swojego maila. Prosimy o użycie maila podanego przy zgłoszeniu rekrutacji do Akademii. Wszelka komunikacja z kandydatami odbywa się właśnie za pomocą tego adresu mailowego. Również w ten sposób kandydaci zostaną poinformowani po zakończeniu elektronicznej rekrutacji o ewentualnych dodatkowych szczegółach postępowania egzaminacyjnego.
 
Element II: Rozmowa kwalifikacyjna komisji egzaminacyjnej z kandydatem – on-line.
Dzień przed egzaminem na mail kandydata zostanie wysłany link do spotkania w aplikacji Teams oraz email wraz z podaną godziną. Uczestnictwo nie wymaga wcześniejszej instalacji aplikacji i odbywa się za pomocą przeglądarki internetowej. O podanej godzinie prosimy o połączenie się z komisją oraz:
· w celu weryfikacji – prezentację ujęcia twarzy kandydata oraz okazanie dowodu osobistego (strony ze zdjęciem) i przedstawienie się
· opisanie wykształcenia, zainteresowań itp.
· uzasadnienie wyboru kierunku (oczekiwania/wyobrażenia/intencje itp.)
· opis wybranych prac z portfolio kandydata (prezentacja wybranych prac wraz z ich rozszerzoną analizą)
 
Punktacja:
Z poszczególnych elementów egzaminu, kandydat może uzyskać:
I Element egzaminu do 25 punktów
II Element egzaminu do 75 punktów
Łączna maksymalna liczba punktów do uzyskania na egzaminie wynosi 100 punktów.
 
Uwaga:
Kandydat zalicza egzamin, jeśli zdobędzie ponad 50% punktów możliwych do zdobycia.
 
§ 4
1. WARUNKI EGZAMINU NA STUDIA II STOPNIA:
Kierunek: malarstwo
Egzamin ma charakter jednoetapowy i składa się z dwóch elementów:
 
Element I:
Przegląd samodzielnie wykonanych prac kandydatów: Kandydat przystępujący do egzaminu Tworzy prezentację zawierającą jego prace związane z wybranym kierunkiem (i pokrewnymi) w wersji cyfrowej w postaci jednego pliku PDF.
Kandydat ma możliwość dodania prac wykonanych podczas studiów pierwszego stopnia – licencjackich (malarstwo, rysunek, animacje, filmy, fotografie, rzeźby, projekty itp.). Należy również dołączyć cyfrową dokumentację praktycznej (nie teoretycznej) pracy licencjackiej z zakresu sztuk plastycznych.
 
Kandydat ma również możliwość dodania prac wykonanych w innej technice związanej z wybranym kierunkiem, m. in. fotografia, grafika, film. W przypadku dodania pracy w formie wideo, należy zamieścić w pdf-ie statyczny kadr z filmu wraz z aktywnym linkiem do pracy znajdującej się na serwisie streamingowym (np.: youtube, vimeo). Jeden link musi odnosić się do jednej pracy. Film umieszczony na serwisie musi być opisany imieniem i nazwiskiem autora.
 
Prace należy przygotować w jednym pliku PDF (o rozmiarze nieprzekraczającym 50 MB) według poniższej specyfikacji. W pliku należy dołączyć jako pierwszą stronę imię i nazwisko autora oraz rodzaj i stopień studiów (II st. Malarstwo).
 
Specyfikacja pliku pdf z portfolio:
Format pliku: PDF
Maksymalny rozmiar pliku: 50 MB
Nazwa pliku: imie_nazwisko (bez polskich znaków)
 
Pod każdą pracą podpis wg schematu:
tytuł/technika/rozmiar oryginalny/rok powstania (np.: Pejzaż /farby olejne/100x500mm/2020 r.)
W celu przygotowania pliku PDF z oddzielnych plików można skorzystać z narzędzia dostępnego pod adresem: https://combinepdf.com/
 
Gotowy plik kandydat przesyła dnia 13.09.2021 na wskazany przez Akademię adres mailowy katarzyna.szeszycka@akademiasztuki.eu za pomocą serwisu wetransfer.com. Przy przesyłaniu pliku serwis wetransfer wymaga podania swojego maila. Prosimy o użycie maila podanego przy zgłoszeniu rekrutacji do Akademii. Wszelka komunikacja z kandydatami odbywa się właśnie za pomocą tego adresu mailowego. Również w ten sposób kandydaci zostaną poinformowani po zakończeniu elektronicznej rekrutacji o ewentualnych dodatkowych szczegółach postępowania egzaminacyjnego.
 
Element II: Rozmowa kwalifikacyjna komisji egzaminacyjnej z kandydatem – on-line.
Dzień przed egzaminem na mail kandydata zostanie wysłany link do spotkania w aplikacji Teams oraz email z podaną godziną egzaminu. Uczestnictwo nie wymaga wcześniejszej instalacji aplikacji i odbywa się za pomocą przeglądarki internetowej. O podanej godzinie prosimy o połączenie się z komisją oraz:
· w celu weryfikacji – prezentację ujęcia twarzy kandydata oraz okazanie dowodu osobistego (strony ze zdjęciem) i przedstawienie się
· opisanie wykształcenia, zainteresowań itp.
· uzasadnienie wyboru kierunku (oczekiwania/wyobrażenia/intencje itp.)
· opis wybranych prac z portfolio kandydata (prezentacja wybranych prac wraz z ich rozszerzoną analizą)
· zarys koncepcji własnego programu artystycznego, który kandydat będzie chciał rozwijać na studiach drugiego stopnia, które odbywają się w trybie konsultacyjnym
 
Punktacja:
Z poszczególnych elementów egzaminu, kandydat może uzyskać:
I Element egzaminu do 35 punktów
II Element egzaminu do 45 punktów
Łączna maksymalna liczba punktów do uzyskania na egzaminie wynosi 80 punktów.
 
Uwaga:
Kandydat zalicza egzamin, jeśli zdobędzie ponad 50% punktów możliwych do zdobycia.
 
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Przystąpienie do egzaminu jest jednoznaczne z oświadczeniem przez Kandydata, że jest on autorem prezentowanych prac, udostępnionych materiałów oraz że nie naruszają one żadnych praw osób trzecich.
 
Materiały nie spełniające określonych wyżej wymagań oraz niezgodne ze wskazaną specyfikacją nie będą rozpatrywane przez Komisje Egzaminacyjne.
 
Zebrane dane służą tylko i wyłącznie w celach rekrutacyjnych i po zakończeniu procedury rekrutacyjnej zostaną komisyjnie usunięte, tj. z pierwszym dniem roku akademickiego 2020/2021.
 
Wszelkie problemy techniczne można zgłaszać pod adresem: it@akademiasztuki.eu