Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Wydział Edukacji Muzycznej
Małgorzata Bortnik
 mgr
 wykładowca
mgr sztuki w zakresie wychowania muzycznego

Od 2010 roku jest wykładowcą na Wydziale Edukacji Muzycznej Akademii Sztuki w Szczecinie, wcześniej wykładała w Filii Akademii Muzycznej w Poznaniu. W latach 2000 – 2006 dyrektor artystyczny ogólnopolskiej SGT Przygoda. Od 2002 roku jest kierownikiem muzycznym oraz dyrygentem chóru szkolnego Błękitne nutki w SP nr 55 w Szczecinie Błękitna. Dyplomowany nauczyciel muzyki. Doktorantka Uniwersytetu Szczecińskiego w Instytucie Pedagogiki. Bierze czynny udział w konferencjach i badaniach naukowych. Jej zainteresowania dotyczą kształcenia muzycznego w szkolnictwie ogólnokształcącym, kultury zaufania, kultury muzycznej, roli szkoły we wprowadzaniu uczniów w kulturę muzyczną.

Za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania otrzymała Nagroda Prezydenta Miasta Szczecin (2001), Nagroda Kuratora Oświaty (2005), Medal Komisji Edukacji Narodowej (2006).

Publikacje:
Edukacja muzyczna w kl. I-III szkoły podstawowej w świetle nowej podstawy programowej.
Doświadczenie nauczycieli (w:) Kontekty kształcenia muzycznego. Prace teoretyczne i badawcze. Tom 2, red. E. Kumik, G. Poraj, Łódź 2012
Edukacja muzyczna w szkole powszechnej w klasach I-III. Między teorią a praktyką, [w:] Pedagogika Muzyki. Cechy – Aksjologia – Systematyka, red. Gdańsk 2012
Chór jako miejsce doświadczania i rozwijania odpowiedzialności, [w:] Sprawności moralne w wychowaniu - wyzwania i rzeczywistość, red. I. Jazukiewicz, E. Kwiatkowska, Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2012
Zaufanie jako wyznacznik więzi rodzice-dzieci na przykładzie uczestników chóru, [w:] Więzi w małżeństwie i rodzinie – zaufanie, współdziałanie, zależność, red. W. Muszyński, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2011
Edukacja a kultura muzyczna dzieci i młodzieży – uwagi na marginesie sondażu, [w:] Badania naukowe nad edukacją artystyczną i kulturową, red. W. A. Sacher, A. Weiner, Wyd. WSA, Bielsko-Biała 2011
Życie młodzieży w świetle muzyki dyskotekowej [w:] Muzyka, światło, ruch w rozwoju osobowości człowieka, red. D. Kadłubiec, A. Adamski, Bielsko Biała 2009
Czy chińskie matki są lepsze? – recenzja książki [w: ] Zachodniopomorskim Dwumiesięczniku Oświatowym „Refleksje” Nr 6/2011
Metody aktywizujące w nauczaniu muzyki, [w:] Zachodniopomorski Miesięcznik Oświatowy „Refleksje” Nr 3/2008