Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
krzyk.słuchaj
Między ciszą a krzykiem
 ćwiczenia z czułości słuchania z Katarzyną Sitarz
Między ciszą a krzykiem
Ćwiczenia z czułości słuchania
 
25.04.2021
godz. 18-21
 
 
Katarzyna Sitarz — niezależna tancerka, performerka, choreografka, badaczka głosu i ruchu. Od wielu lat eksploruje techniki somatyczne oraz wokalno-improwizacyjne, czerpiąc inspirację od mistrzów takich jak Meredith Monk, Andrew Morrish, Lisa Nelson, Ivo Dimchev czy Irena Tomazin. Jednocześnie zgłębia tajniki neurobiologii, lingwistyki oraz tradycyjnego śpiewu, które też eksploruje w swoich artystycznych działaniach. W 2016 w ramach programu Solo Projekt Plus w Art Stations Foundation w Poznaniu stworzyła performatywny koncert „Per-sona”, a w 2019 otrzymała Stypendium Badawcze Grażyny Kulczyk aby kontynuować badania dotyczące relacji ciała i głosu człowieka, zarówno na poziomie fizycznym jak również naukowym i kulturowym.

Katarzyna Sitarz (PL/NL) is a freelance dancer, performer, choreographer, voice and movement researcher. For many years she explores various approaches towards vocal and improvisational techniques, learning from artists such as Meredith Monk, Andrew Morrish, Lisa Nelson, Ivo Dimchev, Irena Tomazin among others. She deepens the secrets of neuroscience, linguistics and traditional singing, which she also expands in her performative activities. In 2016, as part of the Solo Projekt Plus program at the Art Stations Foundation in Poznań, she created a performative concert Per-sona, and in 2019 she received the Grażyna Kulczyk Research Scholarship to continue her research on the relationship of the body and the voice, both on the physical as well as scientific and cultural level.
Wyobraź sobie, że cała powierzchnia Twojej skóry staje się gigantycznym uchem, które sięga w dal, nasłuchując sygnału. Zakorzeniasz się w cielesnej obecności i przemierzasz soniczną przestrzeń. Czy słyszysz tę ciszę, która wibruje zanim pojawi się dźwięk, naładowana tym, czego jeszcze nie słychać? A może wędrujesz do wewnątrz, delikatnie dotykając intymnego krajobrazu osobowości i tożsamości. Co słyszysz pomiędzy biciem swojego serca, bulgotaniem w żołądku a wydechem, zanim przyjdzie kolejny wdech?   
 
Podczas spotkania będziemy eksplorować cielesność słuchania oraz potencjał drzemiących w nas głosów. Przyjrzymy się, jak słuchanie, oddychanie i wokalizacja angażują nasz system nerwowy, jak pobudzają wyobraźnię i jakie przyjemności możemy z nich czerpać. Zaprosimy do naszego procesu ciekawość i kreatywność, tak aby swobodnie puścić ciało w twórczą pulsację. Zbadamy możliwości wielopoziomowej obecności głosu oraz naszą z nim relację. Dotkniemy podstawy śpiewokrzyku jako praktyki wewnętrznej mocy.  
 
Zakładając że ciało każdego z nas jest inteligentnym twórczym instrumentem, ogromnym rezonatorem i odbiornikiem jednocześnie, przestrzenią ekspresji i rozwoju, narzędziem dostępnym dla każdego, bez względu na wiek, pochodzenie, status społeczny czy sytuację ekonomiczną stworzymy przestrzeń na indywidualne eksploracje jak również słuchanie i budowanie mocy zbiorowości. 
 
ENG
 
25/04/2021, 6pm-9pm
Between the scream and the silence — exercises of listening tenderness
with Katarzyna Sitarz
 

Imagine the entire surface of your skin becomes a giant ear that reaches out, searching for signal. You ground yourself in a bodily presence and traverse the sonic space. Do you hear the silence that vibrates before the sound appears, charged with what is yet to be heard? Or maybe you wander inward, gently touching the intimate landscape of personhood and identity. What do you hear between the beat of your heart, gurgling in the stomach and the exhale before another inhale comes? During our encounter we will explore the physicality of listening and the potential of the voice(s) that reside in us. We will look at how listening, breathing and vocalization engage our nervous system, how they stimulate imagination and what pleasures we can derive from them. To freely let the body dive into creative pulsation we will invite curiosity and ingenuity into our process, exploring the multidimensional presence of the voice(s) and our relationship with it/them. We will touch the basics of Slavic singing-screaming as a practice of inner power. Approaching the body as an intelligent creative instrument, a huge resonator and receiver at the same time, a space of expression and development, a tool accessible to everyone, regardless of age, origin, social or economic status, we will create space for individual explorations as well as listening and building the power of the collective.