Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
galerie akademii sztuki w szczecinie
 JAN DOMICZ - How to rest
 
JAN DOMICZ - How to rest
Zona Sztuki Aktualnej
ŚRODA, 19 STYCZNIA 2022 O 18:00 – 21:00
 
wernisaż/opening: 19.01.2022, 18:00/6 p.m.
kuratorka/curator: Jagna Domżalska
 
Wystawa będzie czynna i otwarta w tych samych godzinach co budynek Akademii Sztuki przy Placu Orła Białego 2. 
 'How to rest' to portret grupowy przebrany za pejzaż, w skali 1:1. Składa się elementów, które ledwie wystarczają by nazwać je wystawą.
Najnowszy projekt Jana Domicza jest zsynchronizowany z osobami tworzącymi instytucję, w której się odbywa. Czas pracy nie jest do końca mierzalny. Jednak brak ram czasowych może prowadzić do przepracowania. W głowie zapala się lampka „czy tyle wystarczy”.
Domicz sugeruje użycie porowatego scenariusza, który jest krytyczny tylko ze względu na swoją hojność. Nie nakłada sztywnej ramy podzielonej na mniejsze fragmenty, które należy wypełnić. Przydatna okazuje się kartka na ścianie w pracowni artysty. Widnieje na niej napis 'be your own assistant'.
 
Wystawa będzie czynna i otwarta w tych samych godzinach co budynek Akademii Sztuki, w którym mieści się galeria.
_
Jan Domicz (1990, Opole) artysta wizualny. Twórca wideo, obiektów i instalacji. W swoich pracach korzysta z narracyjnego potencjału przestrzeni oraz jej społeczno-politycznych implikacji. Tworzy systemy na styku przestrzeni prywatnej i wspólnej. Systemy te zamiast rozwiązywać problemy, stwarzają je. Problemy tworzą narrację. Narracja nadaje sens przestrzeni.
Domicz jest absolwentem Staedelschule we Frankfurcie nad Menem i Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Jego prace były pokazywane m.in. podczas Biennale Architektury w Wenecji oraz na wystawach w MMK we Frankfurcie, Galerii Arsenał w Poznaniu, Galerii Labirynt w Lublinie i Kunstverein SALTS w Bazylei. Współpracuje z galerią Wschód w Warszawie. Poza praktyką artystyczną, prowadzi quasi-kuratorski projekt „Office for Narrated Spaces” od 2017 roku. Mieszka i pracuje w Warszawie.
www.jandomicz.com
[grafika: Hirukuma, Reborn As A Vending Machine, I Now Wander The Dungeon]
-
“How to Rest” is a group portrait disguised as a landscape, on a 1:1 scale. It consists of elements that barely sums up into an exhibition.
Jan Domicz's latest project is synchronized with the people who make up the institution in which it is taking place. The working time is not entirely measurable. Yet the lack of a timeframe can lead to labour overdrive. The "is this enough" light fires up in one’s head. Domicz suggests using a porous script that is critical only because of its generosity. He does not impose a rigid framework divided into smaller chunks to be filled in. A piece of paper on the wall in the artist's studio proves useful. It reads “be your own assistant”.
 
The exhibition will be open and accessible during the same hours as the Academy of Art building where the gallery resides.
 
Jan Domicz (born 1990 in Opole PL) is a visual artist, author of videos, objects and installations. In his works, he uses narrative potential of a space and its socio-political implications. He creates systems at the junction of private and common space. Instead of solving problems, these systems create.
Domicz is a graduate of the Staedelschule in Frankfurt am Main and the University of Arts in Poznań. His works were shown at the Architecture Biennale in Venice and at such venues as the MMK in Frankfurt, Arsenal Gallery in Poznań, Labirynt Gallery in Lublin and Kunstverein SALTS in Basel. Domicz collaborates with the Wschód Gallery in Warsaw and, in addition to artistic practice, he has been running the quasi-curatorial project Office for Narrated Spaces that launched in 2017. The artist lives and works in Warsaw.
www.jandomicz.com
[image: Hirokuma, Reborn As A Vending Machine, I Now Wander The Dungeon]