Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
krzyk.słuchaj
o warsztatach
about workshops
harmonogram:
11.04.2021, godz. 18-21: It Started With a Cry z Patricią Fürst (warsztat w języku angielskim)
25.04.2021, godz. 18-21: Między ciszą a krzykiem — ćwiczenia z czułości słuchania z Katarzyną Sitarz
09.05.2021, godz. 18-21: Rozdziawiam się dla siebie z Igą Świeściak
16.05.2021, godz. 18-21: Wyrzutnia. Czyj krzyk? Czyje milczenie? z Duchini Bei
21.05.2021, godz. 18-21: Rytm, krzyk, nasłuchiwanie z Martyną Szwintą
 
Tekst:
Olga Lewicka, Miłosława Julia Skomra, Ola Zielińska

Koncepcja i prowadzenie:
Duchini Bei (Ola Zielińska & Olga Lewicka) 
 
opracowanie graficzne:
Iga Świeściak


Działanie zainicjowane w ramach projektu Voice of the Wind is Not a Metaphor Jasminy i Kamili Metwaly
 
 
Please mind, workshops with Katarzyna Sitarz, Iga Świeściak and Martyna Szwinta are meant to be held in Polish, but we can consider a change, if there would be such a request.

Text:
Olga Lewicka, Miłosława Julia Skomra, Ola Zielińska
Concept & direction:
Duchini Bei (Ola Zielińska & Olga Lewicka)
graphic design:
Iga Świeściak

Initiated in the frame of the project Voice of the Wind is Not a Metaphor by Kamila and Jasmina Metwaly

 

Krzyk. Słuchaj
 
Cykl pięciu warsztatów zakończony publikacją.
 
W ramach cyklu pięciu warsztatów będziemy działali z naszą najbliższą lokalnością — ciałem i jego pamięcią, badając potencjał krzyku, niekontrolowanej eksplozji pozawerbalnego dźwięku.
Jednym z impulsów do naszych badań jest afektywna siła i archaiczny impet krzyku, który od kilku lat, raz po raz wypełnia polskie ulice oraz nasze ciała — i który swą kulminację miał jesienią 2020 r.
Chcemy sprawdzić, na ile ukryte ruchy, rytmy i mechanizmy krzyku oraz jego stłumionych resztek mogą pomóc w ujawnieniu jeszcze niedostępnych, nieznanych lub zapomnianych historii zapisanych w ciele, aby obudzić jego niepowtarzalne możliwości działania w kolektywności — oraz empatii poza ideologią. 
 

Wszystkie warsztaty będą dokumentowane. Zakończą się publikacją w wirtualnej przestrzeni Gdańskiej Galerii Miejskiej.
 
 
ENG
 

Screaming. Listen

Series of five workshops and publication
 
Within a series of five workshops, we will work with our closest locality – the body and its memory, exploring the potential of screaming, an uncontrolled explosion of non-verbal sound.
One of the starting points for our research is the affective force and the archaic impetus of the scream that has been filling Polish streets and our bodies over and over for several years now – and which had its culmination in the fall of 2020.
We would like to test to what extent the hidden movements, rhythms and mechanisms of screaming and its muffled remnants can help to reveal as yet inaccessible, unknown or forgotten gestures and stories inscribed in the body, to awaken its unique possibilities of acting in a collective – and empathy beyond ideology.

All workshops free from admission.
The workshop will end with a manual publication in the virtual space of Gdańsk Municipal Gallery.
All workshops will be archived.
 
With kind support of the Painting Department, Art Academy of Szczecin, Poland & Gdańsk Municipal Gallery, Gdańsk, Poland.


 Krzyk

transgresyjna i transformacyjna siła
zjawisko strategiczne i polityczne
niekontrolowany odruch ciała
pierwotny dźwięk
wstyd
krzyk z
wypieranych i zasłanianych źródeł
śladów i ech
odnawiany
w społecznym i estetycznym działaniu
na nowo kształtujący ciała
krzyk
aktem
niepowtarzalnej
radykalnej
emancypacji
krzyk
pasażem inkluzji
krzyk
pozbyciem się ja
wyrzutnią
z
ku
ciszy kosmosu
 
 
 
ENG
 
Scream
 
transgressive and transformative force
strategic and political phenomenon
uncontrolled reflex of the body
primary sound
shame
 
scream from
displaced and obscured sources
traces and echoes
renewed
in social and aesthetic action
reshaping bodies
 
scream
as an act
of
unique
radical
emancipation
 
scream
as a passage
of inclusion
 
scream
getting into
getting rid
of myself
a launcher
from
 
into
the silence
of the cosmos