Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Rekrutacja
obcokrajowcy
Fragment uchwały rekrutacyjnej dotyczący zasad rekrutacji cudzoziemców
 
Fragment uchwały rekrutacyjnej dotyczący zasad rekrutacji cudzoziemców.


ROZDZIAŁ IV
OSOBY NIEBĘDĄCE OBYWATELAMI POLSKIMI

§ 7

1.       Osoby niebędące obywatelami polskimi, zwane dalej „cudzoziemcami”, mogą podejmować i odbywać studia, o których mowa w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały na podstawie:

a)    umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach;

b)    umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, na zasadach określonych w tych umowach;

c)    decyzji ministra;

d)    decyzji dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendystów;

e)    decyzji dyrektora NCN o przyznaniu środków finansowych na realizację badań podstawowych w formie projektu badawczego, stażu lub stypendium, zakwalifikowanych do finansowania w drodze konkursu;

f)     decyzji administracyjnej Rektora, dyrektora instytutu PAN, dyrektora instytutu badawczego lub dyrektora instytutu międzynarodowego.

2.       Uczelnia prowadzi studia tylko w języku polskim.

3.       Opłat za studia stacjonarne prowadzone w języku polskim nie pobiera się od:

a)    cudzoziemca – obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

b)    cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;

c)    cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107, 138 i 771);

d)    cudzoziemca, który posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzysta z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

e)    cudzoziemca – posiadacza certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1;

f)     posiadacza Karty Polaka lub osoby, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;

g)    cudzoziemca będącego małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 8

1.       Na studia pierwszego stopnia mogą być przyjmowani cudzoziemcy, którzy:

-      wykażą wymagane w uczelni przyjmującej szczególne predyspozycje do podjęcia studiów na kierunkach wymagających takich predyspozycji;

-      legitymują się jednym z następujących dokumentów:

a)       świadectwem dojrzałości albo świadectwem dojrzałości i zaświadczeniem o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa
w przepisach o systemie oświaty;

b)      świadectwem lub innym dokumentem uznanym w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 i 1560);

c)        świadectwem i innym dokumentem lub dyplomem, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy, o której mowa w pkt b;

d)      świadectwem lub dyplomem uznanym w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z umową bilateralną
o wzajemnym uznawaniu wykształcenia;

e)      świadectwem lub innym dokumentem uznanym za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości na podstawie przepisów obowiązujących do 31 marca 2015 r.

2.    Na studia drugiego stopnia mogą być przyjmowani cudzoziemcy, którzy legitymują się dyplomem ukończenia studiów (w Polsce lub za granicą) uprawniającym do kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia.

3.    Z uwagi na fakt, iż Akademia Sztuki prowadzi studia wyłącznie w języku polskim, kandydat - cudzoziemiec, ubiegający się o przyjęcie na studia zobowiązany jest do przedstawienia dokumentu (certyfikatu, dyplomu, świadectwa, zaświadczenia, itp.) potwierdzającego znajomość języka polskiego na poziomie umożliwiającym odbywanie studiów.

4.    Uczelnia nie organizuje egzaminu z języka polskiego.

5.    Pozostałe dokumenty niezbędne do przyjęcia na studia wymienione zostały w § 4 niniejszej uchwały.

6.    Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia, jeżeli posiadają polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub przystąpią do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia.
 
 
UWAGA WAŻNE !!!
KOMUNIKAT DLA KANDYDATÓW NA STUDIA
ubiegających się o przyjęcie w roku akademickim 2022/2023 na następujące kierunki:
- ARCHITEKTURA WNETRZ I PRZESTRZEN WIRTUALNA -
- GRAFIKA -
- INSTRUMENTALISTYKA -
- SZTUKA MEDIÓW -
- WZORNICTWO -
DOTYCZĄCY WYDAWANIA SKIEROWAŃ NA BADANIA LEKARSKIE
ORAZ TERMINU PRZEDSTAWIENIA ZAŚWIADCZEŃ OD LEKARZA MEDYCYNY PRACY O BRAKU PRZECIWSKAZAŃ DO PODJĘCIA STUDIÓW NA WW KIERUNKACH.

SZANOWNI PAŃSTWO
UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE SKIEROWANIA NA BADANIA LEKARSKIE DLA KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJECIE NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023 WYDAWANE BĘDĄ PO OGŁOSZENIU WYNIKÓW REKRUTACJI WYŁĄCZNIE DLA OSÓB, KTÓRE ZOSTANĄ WPISANE NA LISTĘ STUDENTÓW.

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM KANDYDACI NA STUDIA NA WW KIERUNKI NIE MUSZĄ PRZEDSTAWIAĆ ZAŚWIADCZEŃ LEKARSKICH O BRAKU PRZECIWSKAZAŃ DO PODJĘCIA STUDIÓW WRAZ Z KOMPLETEM DOKUMENTÓW, KTÓRE SKŁADAJĄ do dnia 15 lipca 2022 r..

OSOBY WPISANE NA LISTĘ STUDENTÓW, NIEZWŁOCZNIE PO OGŁOSZENIU WYNIKÓW REKRUTACJI, ZOBLIGOWANE BĘDĄ DO POBRANIA W DZIALE SPRAW STUDENCKICH SKIEROWAŃ NA BADANIA.

NATOMIAST WYSTAWIONE PRZEZ LEKARZA SPECJALISTĘ MEDYCYNY PRACY ZAŚWIADCZENIA
O BRAKU PRZECIWSKAZAŃ DO PODJĘCIA STUDIÓW NA WW KIERUNKACH MUSZĄ ZOSTAĆ DOSTARCZONE DO DZIAŁU SPRAW STUDENCKICH NIE PÓŹNIEJ NIŻ DO DNIA 30 października 2022 r.

BADANIA DLA KANDYDATÓW NA STUDIA SĄ NIEODPŁATNE I MOŻNA JE BĘDZIE WYKONAĆ
W NASTĘPUJĄCYCH PLACÓWKACH NA TERENIE SZCZECINA:
1. Przychodnia Portowa w Szczecinie przy ul. Energetyków 2,
2. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Szczecinie przy ul. Bolesława Śmiałego 33,
3. Szczecińskie Centrum Zdrowia przy ul. Wojska Polskiego 97.