Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Rekrutacja
obcokrajowcy
Fragment uchwały rekrutacyjnej dotyczący zasad rekrutacji cudzoziemców
 
 1. Fragment uchwały rekrutacyjnej dotyczący zasad rekrutacji cudzoziemców.


  ROZDZIAŁ IV
  OSOBY NIEBĘDĄCE OBYWATELAMI POLSKIMI

  § 7

  1. Osoby niebędące obywatelami polskimi, zwane dalej „cudzoziemcami”, mogą podejmować i odbywać studia, o których mowa w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały na podstawie:
  - umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach;
  - umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, na zasadach określonych w tych umowach;
  - decyzji ministra;
  - decyzji dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendystów;
  - decyzji dyrektora NCN o przyznaniu środków finansowych na realizację badań podstawowych w formie projektu badawczego, stażu lub stypendium, zakwalifikowanych do finansowania w drodze konkursu;
  - decyzji administracyjnej Rektora, dyrektora instytutu PAN, dyrektora instytutu badawczego lub dyrektora instytutu międzynarodowego.
  2. Uczelnia prowadzi studia tylko w języku polskim.
  3. Opłat za studia stacjonarne prowadzone w języku polskim nie pobiera się od:
  - cudzoziemca – obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  - cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
  - cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107, 138 i 771);
  - cudzoziemca, który posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzysta z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  - cudzoziemca – posiadacza certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1;
  posiadacza Karty Polaka lub osoby, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
  - cudzoziemca będącego małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
   

  § 8

  1. Na studia pierwszego stopnia mogą być przyjmowani cudzoziemcy, którzy:
  - wykażą wymagane w uczelni przyjmującej szczególne predyspozycje do podjęcia studiów na kierunkach wymagających takich predyspozycji;
  legitymują się jednym z następujących dokumentów:
  - świadectwem dojrzałości albo świadectwem dojrzałości i zaświadczeniem o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
  - świadectwem lub innym dokumentem uznanym w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 i 1560);
  - świadectwem i inny dokumentem lub dyplomem, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy, o której mowa w pkt b;
  - świadectwem lub dyplomem uznanym w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z umową bilateralną o wzajemnym uznawaniu wykształcenia;
  - świadectwem lub innym dokumentem uznanym za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 31 marca 2015 r.
  2. Na studia drugiego stopnia mogą być przyjmowani cudzoziemcy, którzy legitymują się dyplomem ukończenia studiów (w Polsce lub za granicą) uprawniającym do kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia.
  3. Pozostałe dokumenty niezbędne do przyjęcia na studia wymienione zostały w § 4 niniejszej uchwały.
  4. Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia prowadzone w języku polskim, jeżeli wykazują się znajomością języka polskiego i potwierdzą ten fakt odpowiednim dokumentem (certyfikatem, dyplomem, świadectwem itp.) lub uzyskają potwierdzenie uczelni przyjmującej, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim.
  5. Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia, jeżeli posiadają polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub przystąpią do ubezpieczenia  w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia.