Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Kształcenie
Ocena śródkoresowa
według Regulaminu Szkoły Doktorskiej
 
Ocena śródokresowa jest przeprowadzana w trakcie czwartego semestru kształcenia. W przypadku zawieszenia kształcenia termin oceny śródokresowej przesuwa się o ten okres.

Ocenę śródokresową przeprowadza trzyosobowa komisja powoływana przez Dyrektorę/a w składzie:

a) jedna osoba posiadająca stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora w dyscyplinie, w której przygotowywana jest rozprawa doktorska, zatrudniona poza Akademią Sztuki w Szczecinie;
b) dwie/dwóch nauczycielki/li akademickie/ich posiadające/cych stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora w dyscyplinie, w której przygotowywana jest rozprawa doktorska.
 
W skład komisji nie może wchodzić:
 
a) Promotora/promotor ani promotora/promotor pomocnicza/y ocenianej doktoranty/a;
b) Dyrektora/Dyrektor;
c) Zastępczyni/Zastępca Dyrektory/Dyrektora;
d) osoba, która w okresie ostatnich pięciu lat:
-     była promotorką/em czterech doktorant/ów, które/którzy zostały/li skreślene/i z listy doktorantów z powodu negatywnego wyniku oceny śródokresowej,
-     sprawowała opiekę nad przygotowaniem rozprawy przez co najmniej dwie osoby ubiegające się o stopień doktora, które nie uzyskały pozytywnych recenzji, o których mowa w art. 191 ust. 1 Ustawy;
e) osoba, która została ukarana karą dyscyplinarną pozbawienia prawa do wykonywania zadań promotora, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 4 Ustawy.
 
Komisja przeprowadza ocenę realizacji IPB, w szczególności w oparciu o:
a) przedłożone sprawozdania doktoranty/a;
b) opinie promotory/a w przedmiocie postępów w realizacji przygotowania rozprawy doktorskiej;
c) dokumentację cząstkowych efektów badawczych;
d) dokumenty poświadczające osiągnięcia naukowe i/lub artystyczne doktoranty/a;
e) inne dokumenty przedłożone przez doktorantę/a;

Komisja może:
- przeprowadzić rozmowę z doktorantą/em dotyczącą realizacji IPB. Rozmowa może być przeprowadzona w formie wideokonferencji i może w niej uczestniczyć promotora/promotor i promotora/promotor pomocnicza/y;
- zobowiązać doktorantę/a do przedłożenia innych dokumentów przez doktorantkę/a;
- w  przypadku oceny pozytywnej przedstawić doktorancie/owi rekomendacje dotyczące dalszej realizacji IPB.

Ocena śródokresowa kończy się wynikiem pozytywnym albo negatywnym. Ocena wymaga pisemnego uzasadnienia. Komisja przyjmuje ocenę większością głosów w pełnym składzie.