Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Wydział Malarstwa
Olga Lewicka
dr hab. 
 profesora uczelni
Olga Lewicka — malarka, autorka książek artystycznych, kolaży, działań performatywnych i tekstów o sztuce; obszary zainteresować: i działań artystycznych: polityka percepcji; retoryka; obraz jako argument; teoria i wiedza obrazu; abstrakcja stosowana; praca procesualna; wyobraźnia, procesy wyobrażeniowe oraz uczenia się i transformacji; oddech jako instrument poznania; pamięć ciała i matrix.

Aktualnie pracuje nad artystyczną antologią, poświęconą pracy procesualnej jako emancypacji z neoliberalnego zawłaszczania wszelkich kreatywnych procesów: "The Economy of Process, Or Pull Out What You Stand On“ („Ekonomia procesu albo: wyciągnij to, na czym stoisz“).

Laureatka VII edycji Konkursu Gepperta, III edycji Konkursu „Spojrzenia/Views“ dla najbardziej interesujących młodych twórców na polskiej scenie artystycznej, stypendystka m. in. programu „Młoda Polska” MKiDN (2010) oraz Stiftung Kunstfonds (Bonn, Niemcy, 2014). Doktorat z kulturoznawstwa nt. malarstwa i dekonstrukcji oraz aporii w dyskursach sztuki (2003).

Ostatnie ważniejsze wystawy: KW Institute for Contemporary Art, Berlin (2013); L40 – Verein zur Förderung von Kunst und Kultur am Rosa-Luxemburg-Platz, Berlin (2014); Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa (2015); Ludwig Museum, Budapeszt (2016); BWA Wrocław (2017); Gdańska Galeria Miejska, Gdańsk (2018); Galeria Miejska Arsenał, Poznań (2019), L-40, Berlin (2020).

Książki artystyczne: Panorama. Materials for Mapping a Prospective All-Embracing Structure, Morava Books, Poznań 2011; Cloudility, Bom Dia Boa Tarde Boa Noite, Berlin 2016.

Ostatnie ważniejsze wykłady i eseje teoretyczne: Thinking the Matrix, Performing the Unfamiliar, konferencja Radical Peace. Bridging the Empathy Gap, Galerie im Könerpark, Berlin (2016); Książka artystyczna w społeczeństwie kontroli. Notatki o polityce tekstu i obrazu, [w:] D. Dąbrowska-Wojciechowska, Teksty wizualne jako forma meta-sztuki, Wydawnictwo Artystyczno-Naukowe Wydziału Malarstwa i Nowych Mediów
 Akademii Sztuki w Szczecinie, Szczecin 2016; It`s been a Hard Day`s Night. Poza autorytetami, poza obiegiem, poza dialektyką – i w samym ich środku, [w:] Odszkolnić Akademię, red. Marek Wasilewski, Galeria Miejska Arsenał i Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Poznań 2018.
Olga Lewicka – artist (mainly painter, but also author of performative activities, art books, installations, drawings and essays on art); areas of interest: politics of perception; rhetoric; image as argument; image theory and image knowledge; applied abstraction; processual work; imagining, learning and transformation processes; breath as an instrument of cognition; body memory and the matrix.

Recent project: an artistic anthology devoted to processual work as emancipation from the neoliberal appropriation of all creative processes ("The Economy of Process, Or Pull Out What You Stand On“, Archive Books Berlin/Milano/Dakar, 2022)

Winner of the 7th edition of the Geppert Competition, nominee of the 3rd edition of the "Spojrzenia/Views" Competition for the most interesting young artists on the Polish art scene, scholarship holder of the "Młoda Polska" Programme of the Ministry of Culture and National Heritage (2010) and Stiftung Kunstfonds (Bonn, Germany, 2014). PhD in cultural studies on painting and deconstruction and aporia in art discourses („Pollock. Verflechtung des Sichtbaren und des Lesbaren", Wilhelm Fink, 2003).

Last major exhibitions: KW Institute for Contemporary Art, Berlin (2013); L40 - Verein zur Förderung von Kunst und Kultur am Rosa-Luxemburg-Platz, Berlin (2014); Zachęta National Gallery of Art, Warsaw (2015); Ludwig Museum, Budapest (2016); National Museum in Szczecin (2017); Gdansk City Gallery, Gdańsk (2018); Arsenal City Gallery, Poznań (2019), L-40, Berlin (2020).

Artist Books: Panorama. Materials for Mapping a Prospective All-Embracing Structure, Morava Books, Poznań 2011; Cloudility, Bom Dia Boa Tarde Boa Noite, Berlin 2016.

Last major lectures and theoretical essays: Thinking the Matrix, Performing the Unfamiliar, conference Radical Peace. Bridging the Empathy Gap, Galerie im Könerpark, Berlin (2016); The artist's book in the society of control. Notes on the politics of text and image, [in:] D. Dąbrowska-Wojciechowska, Visual Texts as a Form of Meta-art, Artistic and Scientific Publishing House of the Faculty of Painting and New Media, Academy of Art in Szczecin, Szczecin 2016; It`s been a Hard Day`s Night. Beyond Authorities, Beyond Circulation, Beyond Dialectics - and Right in the Middle of Them, [in:] Odszkolnić Akademię, ed. Marek Wasilewski, Arsenał City Gallery and University of Arts in Poznań, Poznań 2018.