Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Niezbędnik studenta
opłaty
 
Zgodnie z zarządzeniem nr 51/2023 Rektora Akademii Sztuki w Szczecinie z dnia 6.07.2023 r. w sprawie wysokości opłaty za usługi edukacyjne w Akademii Sztuki w Szczecinie na rok akademicki 2023/2024 wprowadza się następujące wysokości opłat:

- za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej – 22,00 PLN.
Za wydanie duplikatu elektronicznej legitymacji studenckiej lub indeksu pobiera się opłatę o połowę wyższą od opłaty za wydanie oryginału

- za powtarzanie określonych zajęć na studiach stacjonarnych z powodu niezadowalających wyników w nauce:
a) w przypadku powtarzania zajęć zbiorowych – wynosi 500,00 PLN za jeden przedmiot semestralnie
b) w przypadku zajęć indywidualnych – określana jest iloczynem liczby godzin powtarzanych form w semestrze oraz stawki wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w wysokości odpowiedniej dla danej grupy nauczycieli + koszty pracodawcy ponoszone z tytułu ZUS (stawka procentowa podawana przez sekcję kadr i płac) + narzuty na koszty ogólnouczelniane (30%). Narzuty są naliczone od poziomu łącznych kosztów brutto pracodawcy.
c) w przypadku warunkowego uzyskania zezwolenia na podjęcie studiów na kolejnym semestrze/roku z powodu niezaliczenia z jednego przedmiotu – 500 zł

- za prowadzenie rekrutacji (w związku z koniecznością sprawdzenia uzdolnień artystycznych – 150,00 PLN;
- za wydanie odpisu w języku obcym dyplomu ukończenia studiów, innego niż wydany na podstawie art. 77 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – 20,00 PLN;
- za wydanie odpisu w języku obcym suplementu do dyplomu, innego niż wydany na podstawie art. 77 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – 20,00 PLN;
- wydanie duplikatu dyplomu ukończenia studiów – 20,00 PLN;
- wydanie duplikatu suplementu do dyplomu – 20,00 PLN. Studenci, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2020/2021 uiszczają opłaty w wysokościach określonych w umowach ws. warunków odpłatności za studia oraz usługi edukacyjne związane z kształceniem.

Wszystkie opłaty wnoszone są na konto wskazane przez Uczelnię z wyszczególnionym tytułem wpłaty.

Numer konta do wpłat: 39 1440 1143 0000 0000 1221 5037
Tytuł wpłaty: NAZWISKO I IMIĘ, KIERUNEK I SPECJALNOŚĆ, studia I/II stopnia - informacja za co dokonywana jest opłata np. INDEKS, DYPLOM, LEGITYMACJA

UWAGA!
Wysokość opłaty za kształcenie cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim – 18.000,00 PLN za rok akademicki