Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Projekty
Pałac Ziemstwa Pomorskiego
 
 
 
Pałac Ziemstwa Pomorskiego od 2016 roku należy do Akademii Sztuki w Szczecinie. W pierwszych miesiącach po zakupie obiektu wykonano prace konserwacyjne (przygotowanie sanitariatów, oświetlenia, infrastruktury elektrycznej i teletechnicznej). Przeprowadzka wydziałów muzycznych z budynków przy Grodzkiej/Kuśnierskiej odbyła się w wakacje 2017 roku. Rok akademicki 2017/2018 rozpoczęliśmy już w Pałacu Ziemstwa Pomorskiego.

Akademia ZMIENIA Szczecin: rewitalizacja Pałacu Muzyki i Sztuk Plastycznych

Projekt odnosi się do budynku Pałacu Ziemstwa Pomorskiego przy al. Niepodległości 40 w Szczecinie zlokalizowanego na terenie obszaru rewitalizacji wskazanym w Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Miasta Szczecin na lata 2017 – 2023 oraz wpisanego na listę podstawowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych pod nazwą „Pałac Muzyki i Sztuki” – nr projektu 34. Zakres inwestycji objętej projektem został ograniczony w stosunku do zakresu wskazanego w LPR. Wprowadzone modyfikacje nie naruszają istoty przedsięwzięcia.

Nazwa programu

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020
Oś priorytetowa 9. Infrastruktura publiczna
Działanie 9.3. Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich

Całkowity koszt projektu

8 251 444,25 zł w tym:
Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WZ: 4 000 000,00 zł, w tym:
· 3 384 615,39 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
· 615 384,61 zł ze środków Budżetu Państwa
Wkład własny: 4 251 444,25 zł, w tym:
· 1 717 910,93 zł ze środków dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
· 2 533 533,32 zł ze środków własnych Akademii Sztuki w Szczecinie


Planowany okres realizacji projektu

21 miesięcy

Cele projektu

Cel główny projektu

· zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym ludności zamieszkującej obszary zdegradowane i peryferyjne oraz poprawa przestrzeni publicznej i dostosowanie do zmian klimatu poprzez adaptację, modernizację oraz zmianę sposobu użytkowania Pałacu.

Realizacja projektu przyczyni się do:

· aktywizacji kulturalnej i środowiskowej oraz integracji lokalnej społeczności (m.in. osób wykluczonych, seniorów),
· rewaloryzacji zabudowy historycznej w centralnej części miasta,
· wzmocnienia instytucjonalnego uczelni wyższej a poprzez to wzmocnienie potencjału i oddziaływania edukacji artystycznej,
· poprawy przestrzeni publicznej (z zachowaniem zasady dobrego sąsiedztwa),
· poprawy dostępności i funkcjonalności przestrzeni publicznej,
· ożywienia ruchu turystycznego (dodatkowy obiekt zabytkowy w ofercie przewodników miejskich i biur podroży oraz turystów indywidualnych).

Syntetyczny opis projektu

Przedmiotem projektu jest częściowa przebudowa zabytkowego Pałacu Ziemstwa Pomorskiego zlokalizowanego przy al. Niepodległości 40 w Szczecinie. W ramach projektu zaplanowano wykonanie robót budowlanych na następujących kondygnacjach:

1. PRZYZIEMIE – komora kurzowa, klatka schodowa D, magazyny, korytarze, wentylatornia, węzeł cieplny, agregat wody lodowej.
2. PARTER - sala wielofunkcyjna nr 1, sala wielofunkcyjna nr 2, wentylatornia, klatka schodowa, przedsionki WC, WC męskie, WC damskie, korytarz do przedsionka WC, magazyn grafiki, korytarz, klatka schodowa C, przedsionek,
W ramach projektu zostaną wykonane także prace związane z zagospodarowaniem części terenu przed wejściem Pałacu o powierzchni 45m2.

Rezultaty projektu

Głównym rezultatem projektu będzie niwelowanie zjawisk związanych z problemami społecznymi, takimi jak: ubóstwo, bezrobocie, problemy wynikające ze starości, bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych, przemoc w rodzinie, wysoka przestępczość.

Ponadto, w wyniku realizacji projektu ok. 1800 osób weźmie udział w organizowanych w Pałacu warsztatach/imprezach/koncertach/, stworzone zostaną 2 stałe miejsca pracy dla osób zamieszkujących obszar rewitalizowany, a co najmniej 10 mieszkańców obszaru będzie brało czynny udział w realizacji projektu. Zrewitalizowany i udostępniony szerokiemu gronu odbiorców Pałac, stanie się dodatkowym motorem rozwoju dzielnicy Centrum poprzez zwiększającą się liczbę turystów w tym rejonie.

Źródło finansowania projektu

Projekt pn. „Akademia ZMIENIA Szczecin: rewitalizacja Pałacu Muzyki i Sztuk Plastycznych” finansowany jest ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz BP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020 oraz ze środków dotacji Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Numer umowy: RPZP.09.03.00-32-0010/19-00 z dnia 7 stycznia 2020 r.

Numer umowy: 10262/19/FPK/DFE z dnia 23 lipca 2019 r.
 
 
Prace konserwatorskie w Pałacu Ziemstwa Pomorskiego

Dofinansowanie: Urząd Miasta Szczecin, Miejski Konserwator Zabytków
Numer rejestru zabytków: A-984 z dnia 12.07.1976 r. (nr decyzji KL.I.6801/6/76)
Czas powstania zabytku: 1893 r. – 1895 r.
Lokalizacja zabytku: al. Niepodległości 40, Szczecin

ROK 2017

Nazwa zadania

Opracowania dokumentacji projektowej obejmującej konserwację i adaptację gmachu dawnego Banku Hipotecznego Ziemstwa Pomorskiego przy al. Niepodległości 40 na siedzibę Akademii Sztuki.

Opis zadania

Zadanie dotyczyło wykonania pełnej, wielobranżowej dokumentacji projektowej obejmującej swoim zakresem pełną modernizację, adaptację, konserwacje i zmianę sposobu użytkowania budynku przy al. Niepodległości 40 w Szczecinie, wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.

Wartość zadania: 284 195,00 zł  

Nazwa zadania

Pierwszy etap prac konserwatorskich zabytkowego wystroju tzw. Sali Giełdy w przewidzianym na siedzibę Akademii Sztuki w Szczecinie przy al. Niepodległości 40 w Szczecinie

Opis zadania

Zadanie dotyczyło zdjęcia warstw wierzchnich farb, klejów, gipsów itp., nałożonych na ściany
w byłej tzw. Sali Giełdy. W wyniku wykonania powyższych prac odkryto oryginalną kolorystykę wraz z polichromiami przedstawiającymi panoramy i herby miast w rejonie Pomorza Zachodniego. Odkryte malowidła zostały zabezpieczone przed dalszą degradacją i są przygotowane do kolejnego etapu prac konserwatorskich. Ponadto w wyniku odkrycia warstw polichromii przeprowadzono pobranie próbek do badań laboratoryjnych celem określenia szczegółowych danych w zakresie odtworzenia zabytkowych malowideł ściennych i innych detali architektonicznych przestrzeni tzw. Sali Giełdy.

Wartość zadania: 165 000,00 zł

ROK 2018

Nazwa zadania

Wykonanie prac konserwatorskich w budynku dawnego Pałacu Ziemstwa Pomorskiego przy al. Niepodległości 40 w Szczecinie.

Opis zadania

Wykonanie pełnej konserwacji technicznej i estetycznej sklepienia w sali głównej i absydzie (latarni) sali koncertowej w zakresie uzupełnienia podłoża, warstw malarskich i złoceń.

Zgodnie z założeniami „Programu Prac Konserwatorskich” konserwacja dawnej tzw. Sali Giełdy (obecnie sali koncertowej) podzielona została na etapy. W pierwszym etapie w roku 2017 dokonano odsłonięcia oryginalnych powierzchni polichromii wraz z wykonaniem konsolidacji warstwy malarskiej, podklejeniem tynków i wzmocnieniem poszczególnych warstw technologicznych. Zrealizowane w pierwszym etapie prace pokazały rzeczywisty stan zachowania. W roku 2018 dokonano uzupełnień ubytków podłoża oraz warstwy barwnej zgodnie z technologią historyczną. Prace skupiły się na rekonstrukcji malarskiej i odtworzeniu kompozycji (w tym przywróceniu oryginalnej kolorystyki przestrzeni sklepienia wraz z wykonaniem złoceń).   

Wartość zadania: 494 952,00 zł  

ROK 2019

Nazwa zadania

Dofinansowanie wykonania prac konserwatorskich budynku dawnego Pałacu Ziemstwa Pomorskiego przy al. Niepodległości 40 w Szczecinie

Opis zadania

Zadanie dotyczyło prac konserwatorskich przy polichromiach z panoramami miast pomorskich
w ścianach tarczowych oraz fryzu heraldycznego, fragmentów ścian płaskich oraz złoceń konsoli i listew. Realizacja zadania pozwoliła na dokończenie rozpoczętego w roku 2017 procesu odtwarzania przestrzeni konserwatorskiej w byłej tzw. Sali Giełdy Pałacu Ziemstwa Pomorskiego.

Wartość zadania: 500 000,00 zł

PLAN KOLEJNYCH ETAPÓW PRAC KONSERWATORSKICH

·       Prace konserwatorskie dotyczące rekonstrukcji kloszy żyrandola

·       Rekonstrukcja i odtworzenie brakującej panoramy, planowanej do lokalizacji w niszy podsklepiennej

·       Zdjęcie wierzchnich warstw farby i zabezpieczenie odkrytych elementów konserwatorskich, w zakresie absydy, na odcinku pomiędzy gzymsem a sklepieniem