Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
O nas
Pałac Ziemstwa Pomorskiego 
ul. Niepodległości 40, Szczecin
 
Pałac Ziemstwa Pomorskiego został zbudowany w latach 1890-92 dla Towarzystwa Ziemstwa Pomorskiego, organizacji skupiającej bogatych właścicieli ziemskich z terenu Pomorza. Ten neobarokowy obiekt, zaprojektowany przez szczecińskiego architekta Emila Drewsa jest wpisany do rejestru zabytków. W budynku miał swoją siedzibę Bank Hipoteczny Towarzystwa, po wojnie mieściły się tu instytucje bankowe, przez pewien czas korzystały z niego również szkoły ekonomiczne.
 
Do 2014 roku w gmachu miał swoją siedzibę bank PKO BP SA. Akademia Sztuki w Szczecinie w 2016 roku przystąpiła do przetargu dotyczącego sprzedaży praw własności do nieruchomości, ogłoszonego przez dotychczasowego właściciela bank PKO BP SA. W postępowaniu złożyliśmy ofertę 9 100 000 zł. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zagwarantowało środki finansowe w ramach limitu wydatków inwestycyjnych dla uczelni artystycznych z przeznaczeniem na zakup nieruchomości. Akt notarialny w sprawie zakupu pałacu został podpisany 26 października 2016 roku.
Plany uczelni związane z modernizacją, renowacją i wyposażeniem Pałacu Ziemstwa Pomorskiego obejmują utworzenie nowej przestrzeni, w której odbywać się będzie kształcenie studentów oraz kadr artystycznych, a także rozwijanie i upowszechnianie kultury i twórczości artystycznej. Planujemy także współpracę z artystami, organizacjami i instytucjami zarówno na poziomie lokalnym, regionalnym jak i międzynarodowym. Chcielibyśmy udostępnić ten pałac także dla turystów.Realizacja projektu związana jest z koniecznością adaptacji, modernizacji oraz zmiany sposobu użytkowania budynku wraz z wykonaniem prac renowacyjnych i rekonstrukcyjnych. Z uwagi na fakt, iż Pałac wpisany jest do Księgi rejestru zabytków województwa zachodniopomorskiego zakres prowadzonych prac musi być zgodny z zaleceniami konserwatorskimi.
 
W roku 2020 podpisana została umowa na dofinansowanie przebudowy części gmachu w ramach projektu Akademia ZMIENIA Szczecin. poniżej syntetyczny opis projektu:
 
Akademia ZMIENIA Szczecin: rewitalizacja Pałacu Muzyki i Sztuk Plastycznych
Projekt odnosi się do budynku Pałacu Ziemstwa Pomorskiego przy al. Niepodległości 40 w Szczecinie zlokalizowanego na terenie obszaru rewitalizacji wskazanym w Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Miasta Szczecin na lata 2017 – 2023 oraz wpisanego na listę podstawowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych pod nazwą „Pałac Muzyki i Sztuki” – nr projektu 34. Zakres inwestycji objętej projektem został ograniczony w stosunku do zakresu wskazanego w LPR. Wprowadzone modyfikacje nie naruszają istoty przedsięwzięcia.

Nazwa programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020
Oś priorytetowa 9. Infrastruktura publiczna
Działanie 9.3. Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich

Całkowity koszt projektu
6 153 846,17 zł w tym:

Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WZ: 4 000 000,00 zł, w tym:
· 3 384 615,38 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
· 615 384,61 zł ze środków Budżetu Państwa

Wkład własny: 2 153 846,17 zł, w tym:
· 1 717 910,93 zł ze środków dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
· 435 935,24 zł ze środków własnych Akademii Sztuki w Szczecinie

Planowany okres realizacji projektu
21 miesięcy

Cel główny projektu
· zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym ludności zamieszkującej obszary zdegradowane i peryferyjne oraz poprawa przestrzeni publicznej i dostosowanie do zmian klimatu poprzez adaptację, modernizację oraz zmianę sposobu użytkowania Pałacu.

Realizacja projektu przyczyni się do:
· aktywizacji kulturalnej i środowiskowej oraz integracji lokalnej społeczności (m.in. osób wykluczonych, seniorów),
· rewaloryzacji zabudowy historycznej w centralnej części miasta,
· wzmocnienia instytucjonalnego uczelni wyższej a poprzez to wzmocnienie potencjału i oddziaływania edukacji artystycznej,
· poprawy przestrzeni publicznej (z zachowaniem zasady dobrego sąsiedztwa),
· poprawy dostępności i funkcjonalności przestrzeni publicznej,
· ożywienia ruchu turystycznego (dodatkowy obiekt zabytkowy w ofercie przewodników miejskich i biur podroży oraz turystów indywidualnych).

Syntetyczny opis projektu
Przedmiotem projektu jest częściowa przebudowa zabytkowego Pałacu Ziemstwa Pomorskiego zlokalizowanego przy al. Niepodległości 40 w Szczecinie. W ramach projektu zaplanowano wykonanie robót budowlanych na następujących kondygnacjach:
1. PRZYZIEMIE – komora kurzowa, klatka schodowa D, magazyny, korytarze, wentylatornia, węzeł cieplny, agregat wody lodowej.
2. PARTER - sala wielofunkcyjna nr 1, sala wielofunkcyjna nr 2, wentylatornia, klatka schodowa, przedsionki WC, WC męskie, WC damskie, korytarz do przedsionka WC, magazyn grafiki, korytarz, klatka schodowa C, przedsionek,
W ramach projektu zostaną wykonane także prace związane z zagospodarowaniem części terenu przed wejściem Pałacu o powierzchni 45m2.

Rezultaty projektu
Głównym rezultatem projektu będzie niwelowanie zjawisk związanych z problemami społecznymi, takimi jak: ubóstwo, bezrobocie, problemy wynikające ze starości, bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych, przemoc w rodzinie, wysoka przestępczość.
Ponadto, w wyniku realizacji projektu ok. 1800 osób weźmie udział w organizowanych w Pałacu warsztatach/imprezach/koncertach/, stworzone zostaną 2 stałe miejsca pracy dla osób zamieszkujących obszar rewitalizowany, a co najmniej 10 mieszkańców obszaru będzie brało czynny udział w realizacji projektu. Zrewitalizowany i udostępniony szerokiemu gronu odbiorców Pałac, stanie się dodatkowym motorem rozwoju dzielnicy Centrum poprzez zwiększającą się liczbę turystów w tym rejonie.

Źródło finansowania projektu
Projekt pn. „Akademia ZMIENIA Szczecin: rewitalizacja Pałacu Muzyki i Sztuk Plastycznych” finansowany jest ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz BP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020 oraz ze środków dotacji Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
Numer umowy: RPZP.09.03.00-32-0010/19-00 z dnia 7 stycznia 2020 r.
Numer umowy: 10262/19?FPK/DFE z dnia 23 lipca 2019 r.