Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Jakość kształcenia
Pełnomocnik Dziekana ds Jakości Kształcenia
 
 
Do zadań Pełnomocnika Dziekana ds. Jakości Kształcenia należy między innymi:
a. wdrażanie procedur opracowywanych przez Uczelniany Zespół ds. Jakości Kształcenia;
b. inicjowanie okresowych spotkań władz wydziału ze studentami;
c. analizowanie wyników oceny jakości kształcenia, w tym sporządzonych przez zewnętrzne instytucje akredytujące;
d. przedstawianie Dziekanowi wydziału propozycji działań mających na celu podnoszenie jakości kształcenia.
e. przedstawienie Uczelnianemu Zespołowi ds. Jakości Kształcenia sprawozdania
z funkcjonowania na wydziale Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia oraz planowane i zrealizowane działania projakościowe.
f. kontynuowanie prac związanych z wdrażaniem i nadzorowaniem Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia:
  • koordynacja prac związanych z monitorowaniem, planowaniem działań,
  • analiza rezultatów,
  • doskonalenie funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia.