Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
PhD Seminar
PHD SEMINAR 2024
first edition
Kierownik Seminarium Doktoranckiego
Head of PhD Seminar
prof. dr hab. Katarzyna Dondalska
 
Biuro Seminarium Doktoranckiego
PhD Seminar Office 
 
Pałac pod Globusem, pokój 101
plac Orła Białego 2
70-562 Szczecin
 
phd-seminar@akademiasztuki.eu
pliki do pobrania
Dokumenty
Recruitment - Annexes
Rekrutacja - Załączniki
English version below

Niniejszym informujemy, że rusza rekrutacja do pierwszej edycji Seminarium Doktoranckiego Akademii Sztuki w Szczecinie!

CEL Seminarium Doktoranckiego
a) rozwój artystyczny i wykonawczy,
b) podniesienie kwalifikacji zawodowych,
c) przygotowanie do postępowania o nadanie stopnia doktora w dziedzinie sztuki, dyscyplinie sztuki muzyczne.
 
PROGRAM Seminarium Doktoranckiego
1 rok: moduł praktyczny pod indywidualną opieką artystyczno-naukową
2 rok: moduł praktyczny pod indywidualną opieką artystyczno-naukową,
Moduł teoretyczny – zajęcia online w języku angielskim
Weryfikacja osiągnięć na wniosek kursanta – pozytywna weryfikacja uprawnia do zakończenia kursu po drugim roku i przystąpienia do wszczęcia postępowania w sprawie o nadanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym
3 rok: moduł praktyczny pod indywidualną opieką artystyczno-naukową,
Weryfikacja osiągnięć – pozytywna weryfikacja uprawnia do wszczęcia postępowania w sprawie o nadanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym
 
KSZTAŁCENIE w Seminarium Doktoranckim
3 lata: 18 marca 2024 – 28 lutego 2027, w tym:
 
1 rok: 18 marca 2024 – 28 lutego 2025
2 rok: 01 marca 2025 – 28 lutego 2026
3 rok: 01 marca 2026 – 28 lutego 2027
 
MODUŁ PRAKTYCZNY
 
FAKULTET WOKALNY
FAKULTET INSTRUMENTALNY (fortepian, skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, flet, klarnet, saksofon, akordeon, gitara, perkusja)
FAKULTET DYRYGENTURA CHÓRALNA
FAKULTET DYRYGENTURA ORKIESTROWA
 
Moduł praktyczny dostępy jest w trzech wariantach:
 
Basic – 30 praktycznych godzin dydaktycznych pod opieką artystyczno-naukową rocznie
Standard – 45 praktycznych godzin dydaktycznych pod opieką artystyczno-naukową rocznie
VIP – 60 praktycznych godzin dydaktycznych pod opieką artystyczno-naukową rocznie
 
MODUŁ TEORETYCZNY
Metodologia i metodyka prac badawczych – 18 godzin dydaktycznych,
Wykłady monograficzne – 24 godziny dydaktyczne,
Działalność artystyczna – 6 godzin dydaktycznych
 
HARMONOGRAM REKRUTACJI
 
5 -18 lutego 2024 składanie dokumentów aplikacyjnych do Biura Seminarium Doktoranckiego
19-20 lutego 2024 I etap rekrutacji
21-22 lutego 2024 II etap rekrutacji
23 lutego 2024 ogłoszenie wyników rekrutacji
 
OPŁATY

Czesne płatne rocznie z góry, przed rozpoczęciem kształcenia w danym roku kształcenia. Wysokości czesnego określone są w załączniku pod nazwą "OFFER PhD Seminar - 2024 edition 1"


PROCES REKRUTACYJNY
 
Cele i forma rekrutacji
Rekrutacja odbywa się drogą internetową. Celem rekrutacji jest ocena predyspozycji i przygotowania kandydata do aktywnego uczestnictwa w Seminarium Doktoranckim.
 
Kto może ubiegać się o przyjęcie na Seminarium Doktoranckie?
Kandydatem na Seminarium Doktoranckiego może być osoba, która:
a) posiada tytuł magistra lub równorzędny;
b) terminowo złożyła komplet wymaganych dokumentów w wymaganej formie;
c) terminowo wpłaciła opłatę rekrutacyjną;
d) posiada znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.
 
Etapy rekrutacji

05.02.2024 do 18.02.2024 - składanie zgłoszeń kandydatów
19.02.2024 do 20.02.2024 - Etap I - Weryfikacja formalna zgłoszenia
21.02.2024 do 22.02.2024 - Etap II - Weryfikacja merytoryczna materiałów
23.02.2024 - Wyniki rekrutacji
 
Aplikacja

Na adres phd-seminar@akademiasztuki.eu należy przesłać pakiet dokumentów, zawierających:
a) podanie o przyjęcie do Seminarium Doktoranckiego (Załącznik nr 1),
b) kwestionariusz osobowy (Załącznik nr 2),
c) dokument potwierdzający wniesienie opłaty za rekrutację,
d) skan dyplomu potwierdzającego ukończenia studiów wyższych,
e) tłumaczenie przysięgłe dyplomu przez polskiego tłumacza na język polski w przypadku, gdy dyplom wydała uczelnia inna niż polska wraz z apostille;
f) portfolio w języku polskim lub angielskim zawierające nagrania video – koncertu, ukazującą zróżnicowany warsztat techniczny (do 20 min);
g) życiorys artystyczny lub CV w języku polskim lub angielskim, a w nim zestawienie udokumentowanej aktywności artystyczno-naukowej zawierającej wykaz osiągnięć ze szczególnym uwzględnieniem otrzymanych nagród, stypendiów twórczych, udziału w wystawach zbiorowych i indywidualnych, koncertach, projektach artystycznych i badawczych, konferencjach, plenerach, stażach zagranicznych i krajowych etc. z okresu minimum ostatnich 3 lat;
h) potwierdzenie zapoznania się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych (Załącznik nr 3).
 
Opłata rekrutacyjna
Opłata rekrutacyjna w wysokości 100 euro powinna zostać wpłącona na konto Akademii Sztuki w Szczecinie
PKO BP 92 1020 4795 0000 9902 0359 3803
BIC (SWIFT) kod: SPKOPLPW, tytuł przelewu: "PhD Seminar – 2024 edition 1- Nazwisko i Imię kandydata - Rekrutacja".
 
Dokumenty powinny być dostarczone z adresu mailowego wskazanego do kontaktu. Tytuł wiadomości: „PhD Seminar – 2024 edycja 1 – Imię i Nazwisko kandydata
 
Informacja o wynikach rekrutacji zostanie niezwłocznie przekazana drogą mailową.
 
Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia edycji.
 
Więcej informacji w Regulaminie Seminarium Doktoranckiego oraz Ofercie programowej - załączniki obok.
 
Zapraszamy do aplikowania.
 
Akademia Sztuki w Szczecinie kładzie wysoki nacisk na znajomość języka angielskiego.
Bardzo prosimy o kontakt w tej sprawie  z International Education Bridge ,
International Education Bridge ma podpisaną  umowę ze Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej  na przygotowywanie zagranicznych studentów do studiów w Polsce .
Kontakt:
Monika Karpińska: monika.karpinska@pchrb.pl
English version

We hereby announce that the recruitment for the first edition of the PhD Seminar of the Academy of Art in Szczecin has started!

 

OBJECTIVE of the PhD Seminar
a) artistic and performance development,
b) improvement of professional qualifications,
c) preparation for the proceedings for the awarding of a doctoral degree in the field of art, discipline of musical arts.

PROGRAMME of the PhD Seminar
1st year:           practical module under individual artistic and scientific supervision
2nd year:         practical module under individual artistic and scientific supervision,
                       Theoretical module - online classes in English
                       Verification of achievements at the request of the trainee - positive verification entitles the trainee to complete the course after the second year and proceed to the initiation of proceedings for the award of the doctoral degree in an extramural mode
3rd year:          practical module under individual artistic and scientific supervision,
                       Verification of achievements - positive verification entitles the trainee to initiate proceedings for the award of a doctoral degree in the extramural mode
 
EDUCATION in the PhD Seminar
3 years: 18 March 2024 - 28 February 2027, including:

1 year: March 18/, 2024 - February 28, 2025
2 year: March 01, 2025 - February 28, 2026
3 year: March 01, 2026 - February 28, 2027

PRACTICAL MODULE

VOCAL FACULTY
INSTRUMENTAL FACULTURE (piano, violin, viola, cello, double bass, flute, clarinet, saxophone, accordion, guitar, percussion)
FACULTY OF CHORAL CONDUCTING
FACULTY OF ORCHESTRAL CONDUCTING

The practical module is available in three options:
 
Basic - 30 practical didactic hours under artistic and scientific supervision per year.
Standard - 45 practical didactic hours under artistic and scientific supervision per year
VIP - 60 practical didactic hours under artistic and scientific supervision per year

THEORETICAL MODULE
Methodology and methodology of research work - 18 didactic hours,
Monographic lectures - 24 didactic hours,
Artistic activities - 6 didactic hours
 
FEES

Tuition fees payable annually in advance, prior to the start of training in a given year of training. Tuition rates are specified in the appendix titled "OFFER PhD Seminar - 2024 edition 1".
 
RECRUITMENT PROCESS

Objectives and form of recruitment
Recruitment is carried out online. The purpose of recruitment is to assess the candidate's aptitude and preparation for active participation in the PhD Seminar
 
Who can apply for admission to the Doctoral Seminar?
A candidate for the Doctoral Seminar can be a person who:
a) holds a master's degree or equivalent;
b) has timely submitted a set of required s in the required form;
c) has paid the enrollment fee on time;
d) has knowledge of English at a communicative level.
 
Recruitment stages

05.02.2024 to 18.02.2024 - submission of candidate applications
19.02.2024 to 20.02.2024 - Stage I - Formal verification of applications
21.02.2024 to 22.02.2024 - Stage II - Substantive verification of materials
23.02.2024 - Recruitment results
 
Application
 
A package of s should be sent to phd-seminar@akademiasztuki.eu, containing:
a) application for admission to the Doctoral Seminar (Annex 1),
b) personal questionnaire (Annex 2),
c) confirming payment of the enrollment fee,
d) a scan of the diploma confirming graduation,
e) sworn translation of the diploma by a Polish translator into Polish if the diploma was issued by a university other than Polish, together with an apostille;
f) a portfolio in Polish or English containing video recordings - a concert, showing a varied technical workshop (up to 20 minutes);
g) artistic curriculum vitae or CV in Polish or English, and in it a summary of ed artistic and scientific activity including a list of achievements with particular emphasis on received awards, creative scholarships, participation in collective and individual exhibitions, concerts, artistic and research projects, conferences, open-air workshops, foreign and domestic internships, etc. for a minimum of the last 3 years;
h) confirmation that you have read the information on personal data processing (Annex 3).
 
Recruitment fee
The recruitment fee € 100 should be paid to the account of the Academy of Art in Szczecin
PKO BP 92 1020 4795 0000 9902 0359 3803
BIC (SWIFT) code: BPKOPLPW, title: "PhD Seminar – 2024 edition 1- Candidate's Surname and Name - Recruitment".

Documents should be delivered from the email address indicated for contact. Message title: "PhD Seminar - 2024 edition 1 - Surname and Name of the candidate".

Results of the recruitment will be immediately communicated by email.

The Academy reserves the right not to open the edition.

You are welcome to apply.
 
The Academy of Art in Szczecin places a strong emphasis on proficiency in the English language. We kindly ask you to contact International Education Bridge regarding this matter. International Education Bridge has a signed agreement with the University of Social Sciences to prepare international students for studies in Poland.
Contact:
Monika Karpińska: monika.karpinska@pchrb.pl