Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
katedra malarstwa i rysunku
Pracownia kompozycji i struktur wizualnych
Studio for Composition & Visual Structures
Wydział Malarstwa
I i II rok Malarstwa I stopnia
Poznajemy obraz jako narzędzie odczuwania, myślenia i działania. Uczymy się dostrzegać, rozumieć i stosować obraz jako strukturę uwarunkowaną przez narracje historyczne oraz subiektywną, zapisaną w ciele historię i wizję tworzącej i tworzącego. Realizujemy i rozważamy działania abstrakcyjne, świadomie wykorzystując wypracowaną przez historię malarstwa wiedzę o kolorze, kompozycji oraz nierozerwalności związków pomiędzy formą a treścią obrazu. Zastanawiamy się nad strukturami ludzkiej percepcji w perspektywie posthumanistycznej, postinternetowej, postmedytacyjnej. Rozumiemy abstrakcję jako współczesną możliwość dostrzeżenia, doświadczenia i wyrażenia zależności (np. społecznych, naukowych, emocjonalnych) jeszcze niedostępnych wzrokowi i wymykających się pojęciowości.

1st & 2nd Year BA Painting Students
We learn about the image as a tool for feeling, thinking and acting. We learn to see, understand and use the image as a structure conditioned by historical narratives and the subjective history and vision of the creator, inscribed in their body. We realise and consider abstract actions, consciously using the knowledge developed throughout the history of painting about colour, composition and the inseparability of relationships between form and content of a work of art. We reflect on the structures of human perception in the post-human, post-internet and post-meditation perspective. We understand abstraction as a contemporary possibility to perceive, experience and express dependencies (e.g. social, scientific, emotional) which are not yet accessible to sight and escape conceptualization.
 
 
 
Wybrane prace studentek i studentów I oraz II roku z lat 2020-2022:
Selected works of first- and second-year students from 2020-2022:
Wybrane dyplomy magisterskie zrealizowane we współpracy z Olgą Lewicką:
Selected master's degrees completed in cooperation with Olga Lewicka: