Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Jakość kształcenia
Procedura doskonalenia Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia 
 
Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia funkcjonujący w Uczelni jest nieustannie doskonalony pod względem jego skuteczności. W związku z tym została stworzona procedura doskonalenia wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia wprowadzona zarządzeniem Rektora Akademii Sztuki w Szczecinie nr 84/2020 z dnia 15 grudnia 2020 r.
Celem procedury jest określenie postępowania w przypadku wystąpienia lub zidentyfikowania w Uczelni sytuacji lub procesów wymagających działań korygujących, działań zapobiegawczych, a także możliwości udoskonalenia Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia. Procedura obowiązuje wszystkich pracowników Uczelni ponieważ wszyscy pracownicy odpowiadają za doskonalenie Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia oraz zgłaszanie wszelkich zakłóceń w jego funkcjonowaniu.
 
 Zarządzenie nr 84/2020
Rektora Akademii Sztuki w Szczecinie
z dnia 15 grudnia 2020 r.
w sprawie wprowadzenia Procedury doskonalenia Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości
Kształcenia w Akademii Sztuki w Szczecinie
na podstawie:
 Zarządzenia Rektora nr 71/2020 z dnia 29 października 2020 w sprawie zasad funkcjonowania
Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia.
zarządzam co następuje:
§1.
Wprowadzam Procedurę doskonalenia Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia
stanowiącą Załącznik do niniejszego Zarządzenia.
§2.
Traci moc Zarządzenie Rektora nr 58/2019 z dnia 21 listopada 2019.
§3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA
w AKADEMII SZTUKI w SZCZECINIE

Wersja:
Data: 5.12.2020r.
PROCEDURA DOSKONALENIA WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU
ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA
Strona 1 z 1
§1.
1. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia funkcjonujący na Uczelni jest nieustannie
doskonalony pod względem jego skuteczności. Celem procedury jest określenie postępowania
w przypadku wystąpienia lub zidentyfikowania w Uczelni:
a) sytuacji lub procesów wymagających działań korygujących,
b) sytuacji lub procesów wymagających działań zapobiegawczych,
c) potrzebymożliwości udoskonalenia Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia.
2. Procedura obowiązuje wszystkich pracowników Uczelni.
§2.
1. Wszyscy pracownicy Uczelni odpowiadają za doskonalenie Wewnętrznego Systemu Zapewnienia
Jakości Kształcenia oraz zgłaszanie wszelkich zakłóceń w jego funkcjonowaniu Pełnomocnik
Dziekana ds. Jakości Kształcenia, który ma obowiązek powiadomić Dziekana o przyjętym
zgłoszeniu.
2. Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia odpowiada za:
a) przekazanie zadań mających na celu podjęcie działań doskonalących (tzn. działania korygujące
lub naprawcze),
b) prowadzenie rejestru kart działań doskonalących,
c) dokonanie oceny skuteczności przeprowadzonych działań doskonalących,
d) poinformowanie Dziekana o przebiegu i skutkach działań doskonalących.
3. Osoby odpowiedzialne za realizację działań doskonalących odpowiadają za:
a) inicjowanie i przeprowadzenie działań doskonalących w ustalonym terminie,
b) zgłoszenie Pełnomocnikowi Dziekana ds. Jakości Kształcenia faktu zakończenia realizacji prac
doskonalących.
§3.
1. Podstawą do podjęcia działań doskonalących jest pisemne zgłoszenie ich potrzeby przez
pracownika Pełnomocnikowi Dziekana ds. Jakości Kształcenia.
2. Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia przygotowuje Kartę działań doskonalących
i rejestruje ją nadając kolejny numer. Wzór formularza Karty działań doskonalących stanowi
Załącznik nr 1 do niniejszej procedury.
3. Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia proponuje działania doskonalące oraz wyznaczaj
osoby, które będą odpowiadały za ich realizację w wyznaczonym terminie. Nadzór nad
przebiegiem prac sprawuje Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia.
4. Osoba wyznaczona do realizacji działań doskonalących po ich zakończeniu zgłasza ten fakt
Pełnomocnikowi Dziekana ds. Jakości Kształcenia, który ocenia ich skuteczność.
5. Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia kończy proces działań doskonalących tylko
w przypadku skutecznej ich realizacji.
6. Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia informuje Dziekana o przebiegu i skutkach działań
doskonalących