Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Jakość kształcenia
Procedura przeglądu WSZJK
 Zarządzenie Rektora nr 82/2020 z dnia 11.12.2020 r.
w sprawie wprowadzenia procedury przeglądu Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Akademii Sztuki w Szczecinie 
 
Na podstawie: 

-§44 ust. 1 lit. P) Statutu Akademii Sztuki w Szczecinie 
-Zarządzenie Rektora nr 71/2020 z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia. 
zarządzam co następuje: 
 
§1. 
 
 Wprowadza się procedurę przeglądu Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia stanowiącą załącznik do niniejszego  zarządzenia. 
 
§2. 
                                                                                
   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
PROCEDURA PRZEGLĄDU WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

§1.

1. Przedmiotem procedury jest określenie sposobu przygotowywania informacji, organizacji i dokumentowania przeglądu Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia przeprowadzanego na poziomie Uczelni.

2. Za przegląd Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia przeprowadzany na poziomie Uczelni odpowiada Prorektor ds. Dydaktyki, który pełni funkcję przewodniczącego Uczelnianego Zespołu ds. Ewaluacji Jakości Kształcenia.


§2.

1. Prorektor ds. Dydaktyki odpowiada za:

a) ocenę Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia i decyzje w zakresie ewentualnych działań doskonalących, korygujących i/lub zapobiegawczych w Uczelni,

b) przekazanie Uczelnianego Protokołu przeglądu Rektorowi.


2. Dziekani odpowiadają za:

a) ocenę Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziałach i decyzje w zakresie ewentualnych działań doskonalących, korygujących i/lub zapobiegawczych na Wydziale;

b) przekazanie Protokołu przeglądu przygotowanego przez Pełnomocnika Dziekana ds. Jakości Kształcenia Radzie Wydziału oraz Prorektorowi ds. Dydaktyki.

3. Pełnomocnicy Dziekanów ds. Jakości Kształcenia odpowiadają za:

a) opracowanie Protokołu przeglądu na Wydziale,

b) przekazanie Protokołu przeglądu Dziekanowi Wydziału.

§3.W skład Uczelnianego Zespołu ds. Ewaluacji Jakości Kształcenia wchodzą Pełnomocnicy Dziekanów ds. Jakości Kształcenia.§4.

1. Przeglądy Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia dokonywane są w okresach rocznych, każdorazowo za miniony rok akademicki.

2. Przegląd Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na poziomie Uczelni przeprowadzany jest nie później niż 5 miesięcy od rozpoczęcia roku akademickiego. Przegląd ten jest przygotowywany w oparciu o dane wejściowe do przeglądu i Protokoły przeglądu opracowane przez Pełnomocników Dziekanów ds. Jakości Kształcenia.

3. Przekazanie Protokołów Przeglądu opracowanych przez Pełnomocników Dziekanów ds. Jakości Kształcenia następuje nie później niż 4 miesiące od rozpoczęcia roku akademickiego.


§5.


1. Danymi wejściowymi do przeglądu Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia są:

a) wyniki ankietyzacji studentów i absolwentów,

b)wyniki hospitacji,

c)podjęte działania korygujące i zapobiegawcze,

d)realizacja zadań wynikających z wniosków z poprzednich przeglądów,

e)wszelkie zmiany mogące wpływać na funkcjonowanie Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia,

f)wnioski kadry,

g)ocena zasobów pod kątem zadań ustalonych w zakresie Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia.

2. Po przeprowadzonym przeglądzie Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na poziomie Uczelni jest sporządzany Protokół przeglądu.

3.Protokół przeglądu zawierający wnioski i sugestie ewentualnych działań doskonalących przedstawiany jest Rektorowi po zakończonym przeglądzie Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na poziomie Uczelni.


Załączniki:
Załącznik nr 1- wzór formularza protokołu przeglądu
Załącznik nr 2- wzór formularza Uczelnianego protokołu przeglądu