Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Szkoła doktorska
Rada Szkoły Doktorskiej
według Regulminu Szkoły Doktorskiej
 
W Szkole Doktorskiej działa Rada Szkoły Doktorskiej powołana przez Rektorę/a.
Kadencja Rady trwa cztery lata.

W skład Rady Szkoły Doktorskiej wchodzą:
a) Dyrektora/Dyrektor Szkoły Doktorskiej jako przewodnicząca/przewodniczący,
b) Właściwa/y prorektora/prorektor lub pełnomocnica/nik Rektory/Rektora,
c) Przewodnicząca/y rad dyscyplin Uczelni,
d) jedna/jeden przedstawicielka/ciel doktorantów wskazana/y przez organ uchwałodawczy samorządu doktorantów (zebranie ogólne).
 
Do zadań Rady Szkoły Doktorskiej należy w szczególności:
a) opracowanie procedury przebiegu oceny śródokresowej;
b) opracowanie procedury przebiegu ewaluacji Szkoły Doktorskiej;
c) wspieranie współpracy promotor/ów z doktorantami;
d) opiniowanie indywidualnych planów badawczych;
e) opiniowanie kwestii odwołania i powołania nowej/nowego Dyrektory/a Szkoły Doktorskiej;
f) opiniowanie zmian w regulaminie Szkoły Doktorskiej.
 
Rada Szkoły Doktorskiej podejmuje decyzje zwykłą większością głosów.
Posiedzenia Rady Szkoły Doktorskiej mogą być przeprowadzane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Decyzje dotyczące formuły posiedzeń Rady Szkoły Doktorskiej podejmuje Dyrektora/Dyrektor.