Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Mediateka
regulamin
 
 
REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW MEDIATEKI AKADEMII SZTUKI W SZCZECINIE


Spis treści:

Postanowienia ogólne

Udostępnianie zbiorów na miejscu

Wypożyczanie na zewnątrz

Wypożyczanie międzybiblioteczne

Sporządzanie dokumentów wtórnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa autorskiego

Postanowienia ogólne

§ 1

Mediateka stanowi multimedialny system biblioteczno-informacyjny ukierunkowany na wspieranie edukacji akademickiej XXI wieku. Pełni zadania naukowe, dydaktyczne i usługowe.

Biblioteka Akademii Sztuki w Szczecinie dalej zwana Mediateką, działa na mocy Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 z późn. zm.) oraz o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 574), § 29 Statutu Akademii Sztuki w Szczecinie oraz niniejszego regulaminu

§ 2

Postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczą działalności usługowej, realizowanej w następujących formach:

1. udostępnianie zbiorów na miejscu, w tym: zasady udostępniania prac dyplomowych, magisterskich i doktorskich,

2. wypożyczanie na zewnątrz,

3. sporządzanie dokumentów wtórnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa autorskiego.

§ 3

1. Korzystanie ze zbiorów Mediateki jest bezpłatne.

2. Opłaty są pobierane za uszkodzenie, zniszczenie lub zagubienie książek i innych materiałów bibliotecznych. Za wartość dzieła przyjmuje się aktualną cenę rynkową oszacowaną przez bibliotekarza lub bibliotekarkę. W przypadku najcenniejszych pozycji (niedostępnych na rynku wydawniczym) dopuszcza się możliwość pobierania trzykrotnej wartości dokumentu.

§ 4

1. Mediateka udostępnia zbiory w dniach i godzinach ustalonych przez Kierownika lub Kierowniczkę Mediateki z zastrzeżeniem możliwości ich czasowej zmiany.

2. W dni ustawowo wolne od pracy Mediateka jest nieczynna.

§ 5

Czytelnicy i czytelniczki zobowiązane są do zapoznania się z treścią Regulaminu i przestrzegania jego postanowień.

Osoby naruszające zasady niniejszego Regulaminu mogą być czasowo lub na stałe pozbawione prawa do korzystania z usług Mediateki.

Udostępnianie zbiorów na miejscu.

§ 6

Prawo do korzystania z usług Mediateki mają:

1. studenci i studentki, pracownicy i pracownice oraz absolwenci i absolwentki AS,

2. osoby posiadające Kartę Międzybiblioteczną.

§ 7

Czytelników i czytelniczki korzystające ze zbiorów na miejscu obowiązuje:

1. zgłoszenie dyżurującemu bibliotekarzowi lub bibliotekarce wnoszonych wydawnictw niebędących własnością Mediateki oraz okazywanie ich przy wychodzeniu,

2. zwrot materiałów bibliotecznych w stanie nieuszkodzonym oraz zgłaszanie zauważonych braków dyżurnemu bibliotekarzowi lub bibliotekarce. Przy wypożyczaniu pozycji należy zgłosić zauważone uszkodzenia i podkreślenia, w przeciwnym przypadku odpowiada za nie wypożyczający.

3. zakaz palenia tytoniu (w tym także elektronicznych papierosów) oraz spożywania posiłków i napojów w pomieszczeniach Mediateki,

4. zakaz kopiowania fragmentów książek i czasopism wydanych przed 1945 rokiem

5. zakaz wynoszenia wydawnictw na zewnątrz; każda próba wyniesienia wydawnictwa będącego własnością Mediateki zostanie potraktowana jako kradzież i wyciągnięte będą odpowiednie konsekwencje.

§ 8

Do zbiorów znajdujących się w regałach przesuwanych w Mediatece czytelnicy i czytelniczki nie mają dostępu.

Po znalezieniu poszukiwanej pozycji w katalogu i spisaniu sygnatury czytelnik lub czytelniczka zobowiązana jest podejść do dyżurującego bibliotekarza lub bibliotekarki, która znajdzie i przekaże zamówioną pozycję.

Czasopisma udostępnia się w Mediatece na miejscu.

Po skorzystaniu z czasopisma należy je zwrócić dyżurującemu bibliotekarzowi lub bibliotekarce.

§ 9

Z licencjonowanych baz danych zakupionych przez Mediatekę można korzystać na stanowiskach komputerowych w czytelni Mediateki.

§ 10

1. Ze zbiorów audiowizualnych i multimedialnych mogą korzystać osoby posiadające aktualną kartę biblioteczną.

2. Stanowiska komputerowe są dostępne dla czytelników i czytelniczek Biblioteki, posiadających aktualną legitymację pracowniczą lub studencką.

3. Korzystanie w celach edukacyjnych ze stanowisk komputerowych oraz urządzeń mobilnych w godzinach pracy Mediateki jest bezpłatne.

4. Oprogramowanie dostępne w Mediatece podlega prawu autorskiemu i ograniczeniom licencyjnym. Zabrania się kopiowania, bądź używania do innych celów niż określone w niniejszym Regulaminie.

5. Sprzęt komputerowy należy użytkować zgodnie z wymogami BHP i jego przeznaczeniem.

6. Użytkownik lub użytkowniczka, zgodnie z ustawą o prawach autorskich ma prawo do:

a) przeszukiwania księgozbioru Mediateki,

b) korzystania z zasobów Internetu,

c) korzystania z wydawnictw multimedialnych znajdujących się w Mediatece,

d) kopiowania informacji ze skanera dostępnego w Bibliotece do własnej pamięci przenośnej, zgodnie z zasadami prawa autorskiego,

e) powielania treści publikacji z użyciem urządzeń mobilnych pod warunkiem ich usunięcia z pamięci po zakończeniu użytkowania.

f) zgłaszania dyżurnemu bibliotekarzowi lub bibliotekarce uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputerów oraz urządzeń mobilnych.

7. Zabrania się:

a) zapisywania informacji i zakładania własnych katalogów na dysku,

b) instalowania na komputerze własnych aplikacji

§ 11

1. Prawo do korzystania z prac licencjackich, magisterskich i doktorskich mają:

a) samodzielni pracownicy i pracownice naukowe AS,

b) pracownicy i pracownice innych uczelni i instytucji naukowych na podstawie pisma przewodniego zatwierdzonego przez Kierownika lub Kierowniczkę Mediateki,

c) osoby piszące prace licencjackie i magisterskie – na podstawie pisma promotora lub promotorki.

2. Odstępstwa od powyższych zasad mogą być stosowane jedynie w wyjątkowych przypadkach, za specjalną zgodą Kierownika lub Kierowniczki Mediateki, w odpowiedzi na wniesiony na piśmie wniosek.

3. Z prac wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu można korzystać tylko na miejscu w Mediatece bez prawa kopiowania.

Wypożyczanie na zewnątrz

§ 12

Do korzystania z Wypożyczalni uprawnieni są:

1. studenci i studentki Akademii Sztuki w Szczecinie,

2. pracownicy i pracownice naukowe/dydaktyczne i administracyjne Akademii Sztuki w Szczecinie

3. osoby posiadające Kartę Międzybiblioteczną.

§ 13

Materiały biblioteczne wypożycza się po okazaniu ważnej karty bibliotecznej:

studentom i studentkom oraz pracownikom i pracowniczkom administracyjnym AS - 8 pozycji na okres do 1 miesiąca

pracownikom i pracowniczkom naukowym/dydaktyczny AS - 8 pozycji na okres do 2 miesięcy

posiadaczom i posiadaczkom Karty Międzybibliotecznej - 5 pozycji na okres do 1 miesiąca.

Po upływie wyznaczonego okresu pozycję należy zwrócić.

W razie potrzeby można dokonać dwukrotnie prolongaty wypożyczenia osobiście, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej na okres 1 miesiąca. Warunkiem uzyskania prolongaty jest brak zamówienia elektronicznego na daną pozycję.

§ 14

1. Zarezerwowane pozycje, po zrealizowaniu zamówienia, należy odebrać w Mediatece w ciągu 3 dni; po tym terminie zamówienie zostanie anulowane.

§ 15

1. Osoby niepełnosprawne obsługiwane są poza kolejnością.

2. Osoby niepełnosprawne mają prawo wyznaczyć osobę upoważnioną do odbierania zamówionych pozycji w ich imieniu.

3. Zainteresowani (osoba niepełnosprawna i osoba upoważniona) powinni zgłosić się do Mediateki z dokumentami tożsamości celem dopełnienia formalności rejestracyjnych.

4. Do korzystania z uprawnień zawartych w pkt. 1-3 niniejszego paragrafu uprawnione są osoby niepełnosprawne, które przedstawią dokument stwierdzający ich niepełnosprawność (legitymacja bądź inny dokument o niepełnosprawności).

§ 16

1. Założenie konta czytelnika lub czytelniczki wymaga:

a) od studentów i studentek oraz pracowników i pracowniczek AS:

- okazania ważnego dokumentu ze zdjęciem (studenci i studentki – legitymacji studenckiej, pracownicy i pracowniczki – legitymacji pracowniczej),

- wypełnienia deklaracji zawierającej dane personalne użytkownika lub użytkowniczki i zobowiązanie do przestrzegania Regulaminu korzystania ze zbiorów Mediateki oraz podpisania deklaracji RODO

Dokumenty te stanowią Załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu.

b) od osób posiadających Kartę Międzybiblioteczną:

- okazania ważnej Karty Międzybibliotecznej,

- wypełnienia deklaracji zawierającej dane personalne użytkownika lub użytkowniczki i zobowiązanie do przestrzegania Regulaminu korzystania ze zbiorów Mediateki oraz podpisania deklaracji RODO

2. Konto biblioteczne należy zakładać osobiście.

3. O wszelkich zmianach danych osobowych należy powiadomić Mediatkę.

4. Dane osobowe gromadzone w Mediatece podlegają ochronie zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i służą do egzekwowania zobowiązań czytelnika lub czytelniczki wobec Mediateki.

§ 17

1. Z chwilą przekroczenia terminu zwrotu wypożyczonych pozycji, system komputerowy nalicza opłatę za każdą wypożyczoną pozycję w kwocie 0,20 gr za każdy dzień.

2. Do momentu uregulowania zobowiązań wobec Mediateki konto czytelnika jest zablokowane.

§ 18

1. Studenci i studentki kończące studia oraz pracownicy i pracowniczki AS, z którymi następuje rozwiązanie stosunku pracy przed odejściem z Akademii zobowiązani są zwrócić kartę biblioteczną i uzyskać podpis na karcie obiegowej stwierdzający uregulowanie zobowiązań w stosunku do Mediateki.

2. Warunkiem niezbędnym do rozliczenia się w formie karty obiegowej z Mediateką jest zwrócenie wypożyczonych zbiorów oraz złożenie następujących dokumentów:

a. Studenci i studentki Wydziałów Sztuk Plastycznych:

- praktycznej pracy licencjackiej/magisterskiej

Składane prace należy czytelnie podpisać pełnym imieniem i nazwiskiem, określić Wydział, kierunek i stopień studiów, podać tytuł pracy (praktyczna, teoretyczna), imię i nazwisko promotora lub promotorki.

Składane prace należy zapisać w formatach:

dla obrazów nieruchomych : JPEG; TIFF 320 dpi, 1:1 CMYK; PDF,

dla obrazów ruchomych: MPEG4, MOV.

- teoretycznej pracy licencjackiej/magisterskiej w formie elektronicznej.

Składane prace należy czytelnie podpisać na płycie i na kopercie – pełnym imieniem i nazwiskiem, określić kierunek studiów, podać tytuł pracy.

Składane prace należy zapisać w formacie PDF.

b. Studenci i studentki Wydziałów Sztuk Muzycznych:

- teoretycznej pracy licencjackiej /magisterskiej w formie elektronicznej.

Składane prace należy czytelnie podpisać pełnym imieniem i nazwiskiem, określić Wydział, kierunek i stopień studiów, podać tytuł pracy, imię i nazwisko promotora lub promotorki.

§ 19

Mediateka nie wypożycza na zewnątrz:

1. wydawnictw z księgozbiorów podręcznych,

2. rękopisów i druków wydanych przed 1945 r.,

3. czasopism,

4. wydawnictw w złym stanie technicznym,

5. prac licencjackich, magisterskich i doktoranckich.

Wypożyczanie międzybiblioteczne

§ 20

Prawo do wypożyczeń międzybibliotecznych mają:

1. pracownicy i pracowniczki naukowe/dydaktyczne Akademii Sztuki w Szczecinie oraz studenci i studentki Akademii Sztuki w Szczecinie, przy czym sprowadzone z innych bibliotek dokumenty udostępniane są wyłącznie na miejscu w Mediatece. Wypożyczenia międzybiblioteczne obejmują wyłącznie pozycje z bibliotek krajowych.

2. inne biblioteki – po złożeniu pisma z prośbą o otwarcie konta podpisanego przez Kierownika lub Kierowniczkę Mediateki, upoważniającego do podpisywania rewersów, odbioru wypożyczanych wydawnictw; jednorazowo można wypożyczyć 5 pozycji na okres do 1 miesiąca.

Sporządzanie dokumentów wtórnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa autorskiego

§ 21

1. Czytelnicy i czytelniczki mają prawo do odpłatnego wykonywania – w granicach określonych przepisami prawa autorskiego – kopii artykułów z czasopism, fragmentów książek oraz wydruków z baz komputerowych pełnotekstowych w ilości nieprzekraczającej 1 arkusza wydawniczego (do 22 stron) w odniesieniu do każdej poszczególnej pozycji.

§ 22

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.Załącznik nr 1 do Regulaminu korzystania ze zbiorów MEDIATEKI Akademii Sztuki w Szczecinie

Szczecin, dn……………………………

DEKLARACJA UŻYTKOWNIKA/UŻYTKOWNICZKI

Ja, niżej podpisany/a……………………………………………………………………………

Zamieszkały/a…………………………………………………………………………………...

Legitymujący/a się………………………………………………………………………………

zobowiązuję się do przestrzegania Regulaminu korzystania ze zbiorów Mediateki Akademii Sztuki w Szczecinie.

Nr tel………………………………………. ……………………………………

e-mail………………………………………. (podpis użytkownika/użytkowniczki)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mediateka Akademii Sztuki w Szczecinie, znajdująca się na placu Orła Białego 2. Inspektorem ochrony danych w ww. firmie jest Pani Agnieszka Redlewska, e-mail: iod@akademiasztuki.eu

Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją zadań biblioteki polegających na zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i kultury, i na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz ustawy z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów ustawy z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach.

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane w trakcie nauki/zatrudnienia w Akademii Sztuki w Szczecinie - od chwili założenia konta czytelnika w Mediatece do rozliczenia z kartą obiegową. Fakt niepodania ww. danych skutkuje brakiem możliwości rozpoczęcia realizacji usług wypożyczania zasobów biblioteki.

Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu. Na podany adres mailowy system biblioteczny przekazywać będzie informację o przekroczonym terminie zwrotu wypożyczonych pozycji.

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem ww. danych do organu właściwego ds. ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

………………………………………………
Podpis czytelnika