Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
O nas
regulamin korzystania z logotypu Akademii Sztuki w Szczecinie
 
 
pliki do pobrania
księga znaku
logotyp
§ 1.

1.    Przedmiotem niniejszego regulaminu jest określenie zasad korzystania ze słowno-graficznego znaku autorstwa prof. dr hab. Lexa Drewińskiego, który stanowi symbol graficzny Kropki i Kreski oraz usytuowanego obok napisu Akademia Sztuki w Szczecinie, w wersjach kolorystycznych zaprojektowanych i wskazanych w Księdze Znaku, zwanego dalej: Logiem.
2.    Logo w formie graficznej stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
3.    Logo jest jedynym oficjalnym znakiem Akademii Sztuki w Szczecinie.
4.    Logo chronione jest prawem ochronnym na znak towarowy nr. 258446.

§ 2.

Z Logo mogą korzystać nauczyciele akademiccy oraz studenci i doktoranci Akademii Sztuki w Szczecinie a także osoby trzecie, współpracujące z Akademią Sztuki w Szczecinie na zasadach trwałej współpracy lub współpracy czasowej przy organizacji i współorganizacji wydarzeń, szkoleń, warsztatów a także w innych formach współpracy nie wskazanych w niniejszym regulaminie, na podstawie pisemnej licencji.

§ 3.

1.    Logo może być wykorzystywane wyłącznie w związku z prowadzoną przez podmioty wskazane w § 2 niniejszego regulaminu działalnością dydaktyczną lub artystyczną, w szczególności poprzez umieszczenie Logo:
a.    na plakatach, wizytówkach, papierach firmowych, broszurach itp. materiałach promocyjnych i reklamowych;
b.    na stronach internetowych i w środkach przekazu wizualnego lub audiowizualnego;
c.    w trakcie konferencji, sympozjów, wystaw, szkoleń czy targach;
d.    na etykietach produktów, gadżetach promocyjno-reklamowych na innych nośnikach nie wskazanych w niniejszym regulaminie.
2.    Logo nie może być wykorzystywane dla jakiejkolwiek innej działalności, niż wskazana w ust. 1, nawet jeśli korzystającym jest osoba upoważniona, o której mowa w § 2 niniejszego regulaminu.

§ 4.

1.    Logo musi być używane w sposób umożliwiający jego identyfikację.
2.    Sposoby użycia Logo są wskazane w Księdze Znaku, dostępnej w siedzibie Akademii Sztuki w Szczecinie.
3.    Niedopuszczalnej jest użycie Logo na jakimkolwiek nośniku w sposób niezgodny z Księgą Znaku.
4.    Modyfikacja Logo jest zabroniona. Nie zastrzega się rozmiarów Logo, przy czym przy korzystaniu z Logo muszą być zachowane proporcje w poszczególnych jego elementach.

§ 5.

1.    Osoba korzystająca z Logo ma obowiązek dbać, by nie było ono wykorzystywane w sposób sprzeczny z niniejszym regulaminem oraz w szczególności by nie było umieszczane w publikacjach i materiałach naruszających prawo bądź grożących naruszeniem dóbr osobistych lub dobrego imienia Akademii Sztuki w Szczecinie lub osób trzecich.
2.    Akademia Sztuki w Szczecinie ma prawo kontroli sposobu wykorzystania Logo.
3.    Wszystkie materiały z wykorzystaniem Logo muszą zostać uprzednio zatwierdzone przez pracownika Działu Promocji i Organizacji Wydarzeń Artystycznych Akademii Sztuki w Szczecinie. Zatwierdzenie poprawności wykorzystania Logo może odbyć się w formie pisemnej lub w formie korespondencji elektronicznej.
4.    Logo nie może być wykorzystane bez akceptacji, o której mowa w Ust. 3 niniejszego paragrafu.
5.    Akademia może w drodze indywidualnej decyzji pozbawić lub zawiesić na określony czas prawo do korzystania z Logo.
6.    Korzystanie z Logo przez podmioty nieupoważnione bądź w sposób sprzeczny z Regulaminem będzie uważane za naruszenie praw własności intelektualnej przysługujących Akademii Sztuki w Szczecinie i będzie sankcjonowane na drodze prawnej.

 § 6.

1.    Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.
2.    Wszelkie kwestie sporne dotyczące Logo, a nie ujęte w niniejszym Regulaminie będą rozstrzygane tylko i wyłącznie przez Rektora Akademii Sztuki w Szczecinie.

§ 7.

Akademia Sztuki w Szczecinie ma prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie, przy czym zmiany te obowiązują od chwili wydania stosownego zarządzenia.


Rektor Akademii Sztuki w Szczecinie
dr hab. Mirosława Jarmołowicz, prof. AS