Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Jakość kształcenia
Regulamin potwierdzania efektów uczenia się 
Uchwała nr 30/2021 Senatu Akademii Sztuki w Szczecinie z dnia 8 marca 2021
 w sprawie Regulaminu potwierdzania efektów uczenia się.

na podstawie:

- art. 28 ust. 1 pkt 13 oraz art. 71 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668)

uchwala się, co następuje:

§1

Senat Akademii Sztuki w Szczecinie przyjmuje Regulaminu potwierdzania efektów uczenia się stanowiący Załącznik do niniejszej uchwały.

§2.

Traci moc Uchwała nr 102/2019 Senatu Akademii Sztuki w Szczecinie z dnia 20 września 2019.

§3

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.

 
REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
przyjęty Uchwałą Senatu nr 30/2021 z dnia 8 marca 2021 r. , 
 
§1 
 
1.Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 
- efekty uczenia się – zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskiwanych w procesie uczenia się, 
- potwierdzanie efektów uczenia się – formalny proces weryfikacji posiadanych efektów uczenia się,  
- Komisja Weryfikacyjna – powołana przez Dziekana Wydziału komisja upoważniona do potwierdzania zainteresowanym kandydatom posiadanych efektów uczenia się oraz do przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego wobec tych kandydatów, 
- kandydat – osoba zainteresowana potwierdzeniem (weryfikacją) posiadanych efektów uczenia się, spełniająca wymogi niniejszego Regulaminu. 
 
§2
 
1. Uczelnia może potwierdzić efekty uczenia się uzyskane w procesie uczenia się poza systemem studiów osobom ubiegającym się o przyjęcie na studia na określonym kierunku, poziomie i profilu, jeżeli posiada:  
1) pozytywną ocenę jakości kształcenia na tych studiach albo  
2) kategorię naukową A+, A albo B+ w zakresie dyscypliny, do której przypisany jest kierunek albo dyscypliny wiodącej, w przypadku przypisania kierunku do więcej niż jednej dyscypliny.  
2. Efekty uczenia się są potwierdzane w zakresie odpowiadającym efektom uczenia się określonym w programie studiów.  
3. Efektów uczenia się nie potwierdza się na kierunkach studiów, dla których określone zostały standardy kształcenia.  
 
§3
 
Efekty uczenia się mogą zostać potwierdzone osobie posiadającej:  
1.W przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie:  
- co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego i następujące dokumenty: świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów lub inny dokument uznany w Rzeczpospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia,  
-kwalifikację pełną na poziomie 5 PRK albo kwalifikację nadaną w ramach zagranicznego systemu szkolnictwa wyższego odpowiadającą poziomowi 5 europejskich ram kwalifikacji, o których mowa w załączniku II do zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (Dz. Urz. UE C 111 z 06.05.2008, str. 1);  
 
2. W przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia:  
-dyplom ukończenia studiów,  
-kwalifikację pełną na poziomie 6 PRK i co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów pierwszego stopnia. 
 
3. W przypadku ubiegania się o przyjęcie na kolejne studia pierwszego stopnia lub drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie:
- kwalifikację pełną na poziomie 7 PRK i co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich.  
 
§4 
1. Kandydat składa do  konsultanta ds. potwierdzania efektów uczenia się, kompletny wniosek o potwierdzenie efektów uczenia się w ramach określonych przedmiotów danego kierunku studiów, zgodny ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.     
2. Przed złożeniem wniosku o potwierdzenie efektów uczenia się kandydat może zwrócić się o pomoc w jego przygotowaniu do konsultanta ds. potwierdzania efektów uczenia się danego Wydziału. Konsultanta ds. potwierdzania efektów uczenia się powołuje  Dziekan. 
3. Konsultant ds. potwierdzania efektów uczenia się realizuje następujące zadania: 
-udziela informacji kandydatom na temat kierunków studiów, 
-doradza w zakresie wyboru właściwego kierunku studiów, 
-przyjmuje dokumenty niezbędne do przeprowadzenia weryfikacji efektów uczenia się i przekazuje je Komisji Weryfikacyjnej. 
4.Do wniosku kandydat dołącza następujące dokumenty: 
-świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów lub inny dokument uznany w Rzeczpospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia - w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia oraz jednolite magisterskie;  
-dyplom ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem do dyplomu i/lub kartą przebiegu studiów - w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia;  
-potwierdzenie wymaganego doświadczenia zawodowego - w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite magisterskie.  

Do pozostałych dowodów zaliczyć można np.:  
- certyfikat ukończenia kursu, szkolenia;  
- certyfikat językowy;  
- zakres obowiązków służbowych;  
- dokumenty potwierdzające udział w projekcie i zakres pełnionych w nim obowiązków;  
- przykłady wykonanych prac (np. projekty, koncerty, wystawy);  
- potwierdzenie odbycia stażu wraz z raportem, itp.  
                        
§5 

1. Potwierdzanie efektów uczenia się jest przeprowadzane na Wydziale przez Komisję Weryfikacyjną. 
2. Przewodniczącym Komisji Weryfikacyjnej jest Dziekan 
3. Na członków Komisji Weryfikacyjnej Dziekan powołuje:  
-przewodniczącego Kierunkowej Rady Programowej oraz  
-co najmniej 2 nauczycieli akademickich reprezentujących określony kierunek / specjalność stosownie do deklarowanych przez kandydata efektów uczenia się.  
Komisja Weryfikacyjna w ciągu 30 dni od wpłynięcia dokumentów od kandydata   przeprowadza weryfikację efektów uczenia się oraz, w przypadku jej pozytywnego wyniku, postępowanie rekrutacyjne na studia. 
4. Komisja Weryfikacyjna organizuje proces potwierdzania efektów uczenia się w taki sposób, aby zakończył się on dwa tygodnie przed rozpoczęciem semestru. 
Komisja Weryfikacyjna ocenia czy efekty uczenia się kandydata odpowiadają efektom określonym dla danego kierunku, poziomu i profilu kształcenia oraz czy stopień ich zaawansowania umożliwia zaliczenie mu określonych przedmiotów wraz z przypisanymi do nich punktami ECTS w przypadku przyjęcia na studia.  
5. Uznanie efektów uczenia się dla danego przedmiotu następuje wyłącznie w przypadku ich potwierdzenia w odniesieniu do wszystkich efektów uczenia się określonych dla tego przedmiotu. 
6. Po przeprowadzeniu weryfikacji efektów uczenia się Komisja Weryfikacyjna sporządza protokół z weryfikacji (załącznik nr 2), w którym wpisuje oceny końcowe z przedmiotów, dla których te efekty były potwierdzane, zgodnie z obowiązującą w Uczelni skalą ocen. W przypadku przedmiotów, które zgodnie z programem studiów kończą się zaliczeniem bez oceny, Komisja Weryfikacyjna wpisuje zamiast oceny informację o treści: „zaliczono” lub „nie zaliczono”. 
7. Przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej wydaje kandydatowi decyzję o uznaniu bądź nieuznaniu posiadanych przez niego efektów uczenia się (załącznik nr 4), zgodną z protokołem z weryfikacji. 
8. Kandydat, któremu uznano posiadane efekty uczenia się może ubiegać się o przyjęcie na studia na podstawie wyników uzyskanych w procesie potwierdzania efektów uczenia się.                 
9. Dziekan jako przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej, podejmuje decyzję o przyjęciu kandydata na studia.  
10. Studentowi przyjętemu w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się można zaliczyć nie więcej niż 50% punktów ECTS przypisanych do danego programu kształcenia określonego kierunku, poziomu i profilu kształcenia. 
11. Zaliczenie zajęć w wyniku potwierdzania efektów uczenia się dokumentowane jest w protokole z weryfikacji, indeksie i kartach okresowych osiągnięć studenta oraz suplemencie do dyplomu (ze stosowną adnotacją). 
12. Oceny z przedmiotów zaliczonych na podstawie potwierdzania efektów uczenia się wlicza się do średniej ocen ze studiów. 
13. Warunki odbywania studiów przez studentów przyjętych na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się, z uwzględnieniem indywidualnego toku studiów i opieki naukowej, określa Regulamin studiów. 
14. W przypadku przyjęcia kandydata na studia, dokumentacja z przeprowadzonej weryfikacji efektów uczenia się jest przechowywana w teczce akt osobowych studenta. 
15. O kolejności przyjęcia na studia decyduje wynik potwierdzenia efektów uczenia się.  
  
§6 
1. Organem odwoławczym od decyzji Komisji Weryfikacyjnej dotyczącej potwierdzania efektów uczenia się jest Rektor Akademii Sztuki w Szczecinie. 
2. Kandydat wnosi odwołanie od decyzji w sprawie potwierdzania efektów uczenia się za pośrednictwem Dziekana, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. 
3. W przypadku stwierdzenia uchybień w procesie potwierdzania efektów uczenia się Rektor kieruje sprawę do ponownego przeprowadzenia procedury w wyznaczonym terminie. 
 
§7 
1. Potwierdzenie efektów uczenia się jest przeprowadzane odpłatnie, po zawarciu umowy z kandydatem (załącznik nr 3). 
2.Kandydat przed rozpoczęciem procesu potwierdzania efektów uczenia się przedstawia Komisji Weryfikacyjnej dowód wniesienia opłaty za przeprowadzenie procedury potwierdzania efektów uczenia się.  
3.Wysokość opłat za przeprowadzenie procedury potwierdzania efektów uczenia się nie może przekroczyć kosztów ponoszonych w zakresie świadczenia tej usługi o więcej niż 20%. 
4.Rektor w drodze zarządzenia określi zasady ustalania wysokości opłat za przeprowadzenie procedury potwierdzania efektów uczenia się. 
5.Liczba kandydatów przyjętych na studia w drodze weryfikacji efektów uczenia się jest wliczana do limitu przyjęć na pierwszy rok studiów w danym roku akademickim. 
6.Liczba studentów, którzy zostali przyjęci na studia na podstawie potwierdzania efektów uczenia się, nie może być większa niż 20% ogólnej liczby studentów na tym kierunku, poziomie i profilu.