Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
krzyk.słuchaj
Rozdziawiam się dla siebie 
warsztaty z Igą Świeściak
09.05.2021, godz. 18-21
 
Iga Świeściak tworzy instalację, performance, video, w których łączy zdezorientowanie, ruchliwość, wulgarność, nadmiar, slapstick. Próbuje przede wszystkim się wstydzić i odczuwać ogromną przyjemność. Interesuje ją komplikowanie dychotomii aktywne-pasywne, pornografia, produkcja autentyczności, sztuka jako strategia przetrwania. Obecnie jest szczególnie podekscytowana odkryciem swojej neuronienormatywności. Mieszka w Berlinie, studiuje w Dutch Art Institute w Holandii.

instagram
portfolio
 
Iga Świeściak creates installation, performance, video in which they combine confusion, vulgarity, excess and tragic slapstick. Above all, they try to be ashamed and feel great pleasure. They are interested in complicating the active-passive dichotomy, pornography, the production of authenticity, art as a survival strategy.

They live in Berlin and study at the Dutch Art Institute in the Netherlands.


Spotkanie będzie polegało na wspólnej praktyce ruchu jako narzędzia lokalizowania gdzie dziwny dźwięk się zaczyna i gdzie się chowa. Spróbujemy zmienić konsystencję ciała co najmniej trzy razy, porządnie się odwertykalnić, poczuć w sobie pianę, dać głos! Może uda nam się przestraszyć własnego śmiechu. Będziemy się wykrzywiać i kultywować nieufność wobec kamery w laptopie jako neutralnego sposobu komunikacji.
 
Warsztat zawiera kilka (krótkich) momentów zmęczenia!
 
ENG
 
09.05.2021, 6pm-9pm
Gaping For Myself
with Iga Świeściak
 

The meeting will involve collective practice of movement as a tool for locating where the strange sound begins and where it might hide. We will try to change the body’s consistency for at least three times, unverticalize ourselves, feel the foam inside, bark a voice! Hopefully we’ll get scared of our own laughter. We'll coil and cultivate distrust towards the laptop camera as a neutral means of communication.
The workshop includes a few (short) moments of fatigue!