Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
krzyk.słuchaj
Rytm, krzyk, nasłuchiwanie 
warsztaty z z Martyną Szwintą
21.05.2021, godz. 18-21
 
Martyna Szwinta – absolwentka Multimediów na WMiNM Akademii Sztuki w Szczecinie. Tworzy obiekty i instalacje. Fascynuje ją praca ze świadomością ciała, sprowadzanie uważności do ciała, praca z oddechem, z odczuciami płynącymi z wewnątrz i zewnątrz nas. Doświadcza, uczestniczy w ceremoniach, szuka międzygatunkowego porozumienia i ludzko/nie-ludzkiego stada.
 
Martyna Szwinta – a graduate of Multimedia at the Department of Painting & New Media at the Academy of Art in Szczecin. Poland. She creates objects and installations. She is fascinated by working with the awareness of the body, bringing mindfulness to the body, working with the breath, with the feelings coming from inside and outside of us. She experiences, participates in ceremonies, seeks interspecies understanding and the human/non-human herd.
Podobno wszechświat powstał z dźwięku. Interesuje mnie fala dźwięku przechodząca przez ciało. Docierająca do miejsc trudno dostępnych, osłoniętych, nieznanych. Będąca narzędziem na drodze do odkrywania lub integrowania. Dająca przestrzeń do nasłuchiwania i uważnego przyjmowania tego, co zarazem nasze i nie nasze. Dźwięki sięgające do pierwotności zapisanej w naszych ciałach, przywołujące ją. Wykorzystane instrumenty będą rozpoznawane przez tę pierwotność. 

Chcę podjąć próbę stworzenia okoliczności, w której, poprzez dźwięk, śledzenie doznań płynących z ciała oraz poszukiwania obrazów, powstających na styku wyobraźni i śladów, może rozszczelnić się przestrzeń, która obudowała ten pierwotny fragment nas i nie nas. 
 

ENG
 
21/05/2021, 6pm-9pm
Rhythm, screaming, listening
with Martyna Szwinta 

 
Allegedly, the universe was created by sound. I am interested in the sound wave  passing through the body, reaching places which seem to be hard-to-reach, sheltered and unknown. It can appear as a tool on the way to discover or integrate. Giving space to listen and carefully accept what is both ours and not ours. Sounds may reach back to what was primordially stored in our bodies, and recall it. Used instruments will be recognized by this primordiality.
 
I would like to create a circumstance in which, through sound, following the sensations flowing from the body and searching for images created at the junction of imagination and traces, a space that contains this original fragment of us and not us can unseal.