Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Praca na Akademii
Sekretarka
 
 
REKTOR

Akademii Sztuki w Szczecinie ogłasza nabór otwarty na stanowisko

Sekretarki

Do naboru na stanowisko Sekretarki mogą przystąpić osoby spełniające poniższe wymogi formalne oraz odpowiadające następującym kryteriom kwalifikacyjnym:
wykształcenie wyższe,
biegła znajomość MS Office oraz obsługi urządzeń biurowych,
umiejętność pisania wniosków i pism,
znajomość języka angielskiego,

Pożądane cechy kandydata:
wysokie umiejętności interpersonalne, samodzielność, komunikatywność, umiejętność dobrej organizacji pracy,
systematyczność w realizacji celów i zadań,
gotowość do doskonalenia swoich umiejętności i podnoszenia kwalifikacji,
dokładność i precyzja w zakresie wykonywanych czynności, organizacji pracy oraz przestrzegania procedur,
umiejętność pracy w sytuacjach stresowych i pod presją czasu,
umiejętność szybkiej pracy z informacją,
łatwość przygotowywania profesjonalnych listów, odpowiedzi, notatek itp.
Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku będzie dodatkowym atutem.
 
Zakres obowiązków:
prowadzenie obsługi administracyjnej i organizacyjnej pionu kanclerskiego,
przygotowywanie projektów pism, wystąpień i prezentacji,
prowadzenie terminarza spraw i spotkań według skali priorytetów,
przygotowywanie i załatwianie spraw związanych z bieżącą działalnością kanclerza,
organizacja podróży, zakup biletów oraz rozliczanie delegacji służbowych kanclerza.
prowadzenie rejestru: zarządzeń kanclerza, umów, pieczątek i pełnomocnictw,
prowadzenie dziennika korespondencji wpływającej i wychodzącej od kanclerza,
organizacja i rozliczanie zakupów związanych z funkcjonowanie pionu kanclerskiego,
archiwizacja dokumentacji,
wykonywanie czynności związanych z obsługą pocztową i kurierską,

Osoby spełniające powyższe wymagania prosimy o przesyłanie CV oraz listu motywacyjnego drogą elektroniczną, z informacją w temacie: aplikacja na stanowisko Sekretarka na adres: kanclerz@akademiasztuki.eu 

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem: 11 czerwca 2021

Dokumenty, które wpłyną do Akademii Sztuki w Szczecinie powyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu).

Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni wybrani kandydaci, którzy zakwalifikują się do drugiego etapu rekrutacji. O terminie i miejscu spotkania, kandydaci zostaną poinformowani drogą mailową. Niepoinformowanie kandydata o wynikach postępowania kwalifikacyjnego jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.


Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i po jego zakończeniu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000.)"
Administratorem danych osobowych jest Akademia Sztuki w Szczecinie, pl. Orła Białego 2, 70-562 Szczecin. Inspektor Ochrony Danych w Akademii Sztuki jest dostępny pod adresem e-mail: iod@akademiasztuki.eu. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r., dalej RODO w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji kandydatów do pracy na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. (Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej). Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu, maksymalnie przez okres realizacji świadczenia funkcji informacyjnej.
Osoba, która udzieliła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie ma prawo ją cofnąć, co pozostanie jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu.