Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Praca na Akademii
(Starszy) Referent/Referentka ds. obsługi studentów
 
 
pliki do pobrania
Zakres obowiązków:

• Wydawanie indeksów, legitymacji oraz dyplomów
• Przygotowywanie i wydawanie poszczególnych zaświadczeń
• Przygotowywanie list grup dziekańskich studenckich
• Rozliczanie semestralne studentów zgodnie z obowiązującym w Uczelni harmonogramem  roku akademickiego
• Przygotowywanie dla studentów kart okresowych osiągnięć studentów
• Przygotowywanie protokołów zaliczeń i egzaminów oraz druków niezbędnych do obrony prac • Sporządzanie sprawozdań z wyników sesji i sprawozdań rocznych
• Sporządzanie zestawień o ukończeniu studiów oraz decyzji o skreśleniu z listy studentów • Sporządzanie zestawień, danych i informacji dla poszczególnych wydziałów • Sporządzanie decyzji i przekazywanie ich studentom, np. o skreśleniu, udzieleniu urlopu wraz  ze śledzeniem terminów wypełnienia warunków określonych decyzją

Wymagania:

• Wykształcenie średnie lub wyższe,
• Staż pracy co najmniej 4 lata,  
• Znajomość ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz aktów prawnych związanych z organizacją  i przebiegiem proceu nauczania będzie dodatkowym atutem,
• Wysoki poziom umiejętności interpersonalnych, operatywność, komunikatywność, • Znajomość obsługi komputera, w tym MS Office.

Osoby spełniające powyższe wymagania prosimy o przesyłanie CV oraz listu motywacyjnego drogą  elektroniczną, z informacją w Temacie:  Aplikacja na stanowisko: Referent/Referentka ds. obsługi studentów na adres: dss.rekrutacja@akademiasztuki.eu 

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem: 8 czerwca 2021 

Dokumenty, które wpłyną do Akademii Sztuki w Szczecinie po wyżej określonym terminie, nie będą  rozpatrywane (decyduje data wpływu).  

Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni wybrani kandydaci, którzy zakwalifikują się do  drugiego etapu rekrutacji. O terminie i miejscu spotkania, kandydaci zostaną poinformowani drogą  mailową.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych  osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i po jego zakończeniu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z  2018 r. poz. 1000.)"
 

Administratorem danych osobowych jest Akademia Sztuki w Szczecinie, pl. Orła Białego 2, 70-562  Szczecin. Inspektor Ochrony Danych w Akademii Sztuki jest dostępny pod adresem e mail: iod@akademiasztuki.eu . Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego  rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r., dalej RODO w celu  przeprowadzenia procesu rekrutacji kandydatów do pracy na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.  (Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji  międzynarodowej). Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu,  maksymalnie przez okres realizacji świadczenia funkcji informacyjnej.
Osoba, która udzieliła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie ma prawo  ją cofnąć, co pozostanie jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano  na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania,  sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia skargi do organu  nadzorczego.
Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Podanie danych  jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu.