Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
kontakt
studium języków obcych i wychowania fizycznego
 
Studium Języków Obcych i Wychowania Fizycznego
Akademia Sztuki w Szczecinie
pl. Orła Białego 2

 
mgr Monika Chochulska
koordynator ds organizacji pracy
+48 607 626 482
 
Zespół:

Język angielski

mgr Monika Chochulska
monika.chochulska@akademiasztuki.eu 

mgr Elżbieta Grzesiuk
mariusz.dubojski@akademiasztuki.eu 

mgr Olga Jarosz Abarghouei Nejad


Język niemiecki

mgr Aneta Cackowska


Język włoski

mgr Angelo Sollano
 

Wychowanie Fizyczne

dr Piotr Lesiakowski
piotr.lesiakowski@akademiasztuki.eu 

mgr Marek Lesiakowski
pliki do pobrania
Studium Języków Obcych i Wychowania Fizycznego jest jednostką ogólnouczelnianą Akademii Sztuki w Szczecinie. Prowadzimy działalność dydaktyczną w zakresie lektoratów z języków obcych dla studentów wszystkich kierunków na studiach I-ego i II-go stopnia oraz zajęć sportowych na studiach I-ego stopnia.

Zajęcia językowe obejmują język angielski dla wszystkich kierunków, jak również język niemiecki lub włoski dla kierunków muzycznych. z uwzględnieniem języka ogólnego i specjalistycznego. Zajęcia w ramach lektoratów prowadzone są w oparciu o programy nauczania zgodne z tabelą poziomów kompetencji językowej opracowaną przez Radę Europy.

Zajęcia sportowe realizowane są zgodnie z Regulaminem jednostki Wychowanie Fiizyczne. 

Kierownikiem SJOiWF jest mgr Monika Chochulska.
 
------
 
“A different language is a different vision of life.” — Federico Fellini.
“Inny język to inna wizja życia.”
 
------
Regulamin zajęć w Studium Języków Obcych i Wychowania Fizycznego w Akademii Sztuki w Szczecinie

Języki obce

1. Studium Języków Obcych (SJO) prowadzi zajęcia z języka angielskiego zgodnie z programem studiów obowiązującym na danym kierunku. Każdy student jest zobowiązany do uczestnictwa w 120 godzinach zajęć językowych na I stopniu studiów oraz do 30 godzin zajęć na II stopniu studiów. Na kierunkach muzycznych dodatkowo prowadzone są zajęcia z języka niemieckiego i włoskiego.
2. Przedmiotem nauczania jest język ogólny oraz specjalistyczny, dostosowany do potrzeb zawodowych przyszłych absolwentów.
3. Podziału na grupy i przydziału do grup dokonuje dziekanat.
4. Podstawę zaliczenia przedmiotu stanowią: udział w zajęciach, pozytywne oceny uzyskane z kolokwiów cząstkowych, prezentacji/odpowiedzi ustnej, aktywności oraz egzaminu końcowego (pisemnego lub ustnego).
5. Lektorat kończy się egzaminem na poziomie B2
6. Studenci są zobligowani do posiadania na każdych zajęciach wymaganych lub udostępnionych przez osobę prowadzącą zajęcia materiałów (w postaci podręcznika lub dodatkowych zadanych wcześniej ćwiczeń) w celu realizacji celów i efektów nauczania.
7. Nieobecność na zajęciach:
- dopuszczalne są dwie nieobecności nieusprawiedliwione w semestrze z koniecznością uzupełnienia materiału realizowanego na zajęciach.
- w przypadku większej ilości nieusprawiedliwionych nieobecności w semestrze (trzy do czterech), student/studentka uzgadnia możliwość zaliczenia materiału w trybie indywidualnym z prowadzącym/prowadzącą zajęcia.
- pięć i więcej nieusprawiedliwionych nieobecności w semestrze jest podstawą do wystawienia oceny negatywnej.
8. Student/studentka ma obowiązek zgłosić się na kolokwium cząstkowe w wyznaczonym terminie. W przypadku nie stawienia się, bądź nie zaliczenia kolokwium, studentowi/studentce przysługuje jeden termin poprawkowy ustalony przez prowadzącą/prowadzącego. Kolokwium poprawkowe należy zaliczyć nie później niż przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej.
9. Studenci ubiegający się o zwolnienie z lektoratu (przepisanie oceny) powinni zgłosić się do prowadzącego/prowadzącej zajęcia w pierwszych dwóch tygodniach zajęć. Decyzję o przepisaniu oceny podejmuje prowadzący/prowadząca zajęcia w oparciu o dostarczone potwierdzenie zaliczenia lektoratu na innym kierunku lub uczelni lub certyfikatu językowego (np. EnglishScore, Cambridge, TELC, Goethe Institute) na poziomie B2 lub wyższym.