Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Projekty
termomodernizacja wybranych budynków państwowych uczelni artystycznych – przygotowanie dokumentacji
 
 
Nazwa projektu
Termomodernizacja wybranych budynków państwowych uczelni artystycznych – przygotowanie dokumentacji
 
Nazwa programu 

Projekt realizowany w ramach działania 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej priorytetu IX infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.

Całkowity koszt projektu 

100 122,00 zł
z tego:

85 103,70 zł z Funduszu Spójności
15 018,30 zł środki z budżetu państwa 

Termin realizacji projektu 

01.04.2015 r. – 31.12.2015 r.

Cele projektu

Celem projektu było przygotowanie audytów energetycznych i dokumentacji projektowej budynków Akademii Sztuki w Szczecinie.

Syntetyczny opis projektu

Projekt obejmuje wykonanie dokumentacji przedprojektowej (audytów energetycznych) oraz projektów budowalnych, projektów wykonawczych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla budynków:

przy ul. Kolumba 61 w Szczecinie,
przy ul. Kuśnierskiej 14A w Szczecinie,
przy ul. Grodzkiej 50 / Kuśnierskiej w Szczecinie.

Źródło finansowania projektu

Wydatki zrealizowane w ramach IX osi priorytetowej „Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna” działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności.