Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Jakość kształcenia
Uczelniany Zespół ds. Ewaluacji Jakości Kształcenia
Zarządzenie nr 72/2021 Rektora Akademii Sztuki w Szczecinie z dnia 7 grudnia 2021 r. 
w sprawie składu Uczelnianego Zespołu ds. Ewaluacji Jakości Kształcenia 
 
na podstawie: 
 
- §44 ust. 1 lit. p. Statutu Akademii Sztuki w Szczecinie, 
- Zarządzenia nr 71/2020 Rektora Akademii Sztuki w Szczecinie z dnia 29 października 2020 r, w sprawie zasad funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Akademii Sztuki w Szczecinie
 
zarządzam co następuje: 
 
§1
Powołuję Uczelniany Zespół ds. Ewaluacji Jakości Kształcenia w składzie:
- Prorektor ds. Dydaktyki, Przewodniczący Zespołu;
- Pełnomocnik Dziekana Wydziału Edukacji Muzycznej ds. Jakości Kształcenia;
- Pełnomocnik Dziekana Wydziału Instrumentalnego ds. Jakości Kształcenia;
- Pełnomocnik Dziekana Wydziału Wokalnego ds. Jakości Kształcenia;
- Pełnomocnik Dziekana Wydziału Architektury Wnętrz ds. Jakości Kształcenia;
- Pełnomocnik Dziekana Wydziału Grafiki ds. Jakości Kształcenia;
- Pełnomocnik Dziekana Wydziału Malarstwa ds. Jakości Kształcenia;
- Pełnomocnik Dziekana Wydziału Sztuki Mediów ds. Jakości Kształcenia;
- Pełnomocnik Dziekana Wydziału Wzornictwa ds. Jakości Kształcenia;
- Referent ds. jakości kształcenia


§2
Do zadań Uczelnianego Zespołu ds. Ewaluacji Jakości Kształcenia należy:
1. Dokonywanie ewaluacji wydziałowych protokołów przeglądu Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na wydziałach
2. Sporządzenie Uczelnianego Protokołu przeglądu Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia
3. Przedstawianie Rektorowi Uczelnianego Protokołu Przeglądu Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia

§3
1. Posiedzenia Uczelnianego Zespołu ds. Ewaluacji Jakości Kształcenia odbywają się raz w roku, w terminie ustalonym przez jego przewodniczącego.


§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
§5
Traci moc Zarządzenie Rektora nr 81/2020 z 11 grudnia 2020 r.


Rektor
Dr hab. Mirosława Jarmołowicz, prof.AS