Na górę
ENGLISH NEWSLETTER
Jakość kształcenia
Uczelniany zespół ds. Jakości Kształcenia
 
Zarządzenie nr 71/2021
Rektora Akademii Sztuki w Szczecinie
z dnia 7 grudnia 2021 r.
w sprawie składu Uczelnianego Zespołu do spraw Jakości Kształcenia
 
na podstawie:
• §44 ust. 1 lit. P) Statutu Akademii Sztuki w Szczecinie,
• Zarządzenia nr 71/2020 Rektora Akademii Sztuki w Szczecinie z dnia 29.10.2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Akademii Sztuki w Szczecinie
zarządzam co następuje:

§1
Powołuję do składu Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia następujące osoby:
• Prorektor ds. Dydaktyki, Przewodniczący Zespołu;
• Pełnomocnik Dziekana Wydziału Edukacji Muzycznej ds. Jakości Kształcenia;
• Pełnomocnik Dziekana Wydziału Instrumentalnego ds. Jakości Kształcenia;
• Pełnomocnik Dziekana Wydziału Wokalnego ds. Jakości Kształcenia;
• Pełnomocnik Dziekana Wydziału Architektury Wnętrz ds. Jakości Kształcenia;
• Pełnomocnik Dziekana Wydziału Grafiki ds. Jakości Kształcenia;
• Pełnomocnik Dziekana Wydziału Malarstwa ds. Jakości Kształcenia;
• Pełnomocnik Dziekana Wydziału Sztuki Mediów ds. Jakości Kształcenia;
• Pełnomocnik Dziekana Wydziału Wzornictwa ds. Jakości Kształcenia;
• Referent ds. Jakości Kształcenia;
• Główny specjalista ds. Programu Erasmus;
• Przewodniczący Samorządu Studenckiego;
• Student w dyscyplinie przeciwnej do tej, którą reprezentuje Przewodniczący Samorządu Studenckiego


Obowiązki sekretarza Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia pełni Aleksandra Jędrzejewska – referent ds. Jakości Kształcenia.

§2
Do zadań Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia należy w szczególności:
1. Opracowanie procedur i wytycznych służących zapewnieniu jakości kształcenia w Uczelni, w szczególności dotyczących:
o przygotowania programów kształcenia i programów studiów w oparciu o efekty uczenia się zgodnie z Polskimi Ramami Kwalifikacji,
o oceniania osiągnięć studentów (m.in. sprecyzowanie wymogów dotyczących egzaminów, zaliczeń, kolokwiów, prac zaliczeniowych, projektów itp.),
o ankietyzacji studentów i nauczycieli akademickich,
o analizowania i wykorzystywania informacji dotyczących kształcenia w Uczelni;
2. Podejmowanie działań mających na celu podnoszenie poziomu procesu dydaktycznego.
3. Opracowanie zaleceń dotyczących dostosowania programów studiów do potrzeb potencjalnych pracodawców absolwentów Akademii Sztuki w Szczecinie.
4. Zwiększanie atrakcyjności i konkurencyjności Akademii Sztuki w Szczecinie wobec innych wyższych szkół artystycznych.
5. Analizowanie wyników badań ankietowych dotyczących warunków kształcenia w Uczelni.
6. Analizowanie raportów samooceny.
7. Formułowanie wniosków dotyczących jakości kształcenia na podstawie przeprowadzonych analiz.
8. Nadzorowanie przebiegu wdrażania postanowień Procesu Bolońskiego, w szczególności dotyczących zapewnienia wysokiej jakości kształcenia.
9. Przedstawianie Rektorowi propozycji działań mających na celu doskonalenie procesu kształcenia w Uczelni.

§3
1. Posiedzenia Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia odbywają się w terminie ustalonym przez jego przewodniczącego.
2. Zespół podejmuje decyzje w drodze głosowania zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków. W przypadku, gdy decyzja nie może być podjęta ze względu na równą liczbę głosów, głos przewodniczącego jest rozstrzygający.
3. Spotkania Zespołu są protokołowane.

§ 4
Traci moc Zarządzenie Rektora nr 79/2020 z dnia 10 grudnia 2020 r.


§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Rektor

Dr hab. Mirosława Jarmołowicz, prof. AS